Výnos (opak nákladov)

Výnos je opak nákladu (nákladov).

Finančné účtovníctvo upraviť

Definícia v slovenskom zákone o účtovníctve (k 1.1.2009) znie: Výnos je zvýšenie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť.

Podobná (ale odlišná) definícia v IAS/IFRS znie: Výnosy (angl. income) sú zvýšenie ekonomického potenciálu v priebehu účtovného obdobia vo forme prírastku alebo zvýšenia aktív (majetku), resp. zníženia záväzkov, ktoré má za následok zvýšenie vlastného imania iného charakteru než je jeho zvýšenie v dôsledku vkladov vlastníkov (podniku). V IAS/IFRS sa výnosy delia na:


Výnosy sa môžu umiestňovať vo vlastnom podniku, vtedy hovoríme o odovzdávaní výnosov; ak výnos preberá iný podnik alebo obyvateľ, hovoríme o realizácií výnosov. Výnosy vznikajú v okamihu fakturácie, vyskladnenia. Delia sa na:

Presné členenie výnosov podľa slovenskej právne predpísanej štruktúry výkazu ziskov a strát pozri v článku výkaz ziskov a strát.

Nákladové účtovníctvo upraviť

V nákladovom účtovníctve výnosy nezahŕňajú mimoriadne výnosy a výnosy vôbec sa netýkajúce normálnej výroby podniku (napr. kurzové zisky z cenných papierov).