Verejné zdravotné poistenie

Verejné zdravotné poistenie je na Slovensku druh zdravotného poistenia. Na základe tohto poistenia sa poskytuje osobám uvedeným v kapitole Osobný rozsah za istých podmienok (ustanovených zákonom č. 280/2004 Z. z. o zdravotnom poistení) zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom zákonom č. 577/2004 Z. z.

Riadi sa týmito zákonmi:

 • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení;
 • zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Delí sa na:

 • povinné verejné zdravotné poistenie
 • dobrovoľné verejné zdravotné poistenie

Osobný rozsah (= definícia verejne zdravotne poisteného)

upraviť

Povinné verejné zdravotné poistenie

upraviť

Povinne verejne zdravotne poistená je fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenska. Táto podmienka neplatí:

 • ak je zamestnaná v cudzine a je zdravotne poistená na území štátu, v ktorom vykonáva činnosť zamestnanca,
 • ak je zamestnancom služobného úradu a dlhšie ako 6 mesiacov po sebe pôsobí zamestnanec v zahraničí,
 • ak vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť a je zdravotne poistená na území štátu, v ktorom vykonáva túto činnosť,
 • ak sa dlhodobo zdržiava v zahraničí a tam je zdravotne poistená – dlhodobo na tieto účely sa rozumie viac ako 6 kalendárnych mesiacov po sebe nasledujúcich.

Povinne verejne zdravotne poistená je aj fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenska, ak nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej konfederácii (ďalej len členský štát) a:

 • je zamestnaná u zamestnávateľa, ktorý má sídlo alebo stálu prevádzkareň na území Slovenskej republiky,
 • je azylant,
 • je študent z iného členského štátu alebo zahraničný študent študujúci na škole v Slovenskej republiky na základe medzinárodnej zmluvy,
 • je maloletý cudzinec, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky bez zákonného zástupcu alebo fyzickej osoby zodpovednej za jeho výchovu a poskytuje sa mu starostlivosť v zariadení, v ktorom je umiestnený na základe rozhodnutia súdu,
 • je cudzinec zaistený na území Slovenskej republiky,
 • je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody.

Dobrovoľné verejné zdravotné poistenie

upraviť

Dobrovoľne verejne zdravotne poistená môže byť fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenska, nie je povinne verejne zdravotne poistená (pozri vyššie) a nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte.

Vznik poistenia

upraviť

Povinné verejné zdravotné poistenie

upraviť

Povinné verejné zdravotné poistenie osôb s trvalým pobytom vzniká:

 • narodením
 • získaním trvalého pobytu na území Slovenska
 • zánikom zdravotného poistenia na území štátu, v ktorom mal sídlo jej zamestnávateľ
 • zánikom zdravotného poistenia počas pobytu v cudzine, ak bol poistenec služobne vyslaný
 • zánikom SZČO v cudzine
 • zánikom zdravotného poistenia v cudzine

Povinné verejné zdravotné poistenie osôb bez trvalého pobytu vzniká:

 • zamestnanec cudzí štátny príslušník
 • SZČO cudzí štátny príslušník
 • azylant
 • zahraničný študent
 • maloletý cudzinec
 • cudzinec zaistený, vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody

Uvedené sa vzťahuje aj na štátnych príslušníkov Slovenskej republiky, ak tu z rôznych dôvodov nemajú trvalý pobyt.

Dobrovoľné verejné zdravotné poistenie

upraviť

Dobrovoľné zdravotné poistenie vzniká dňom prihlásenia do poisťovne (komerčnej).

Zánik poistenia

upraviť

Povinné verejné zdravotné poistenie

upraviť

Povinné verejné zdravotné poistenie osôb s trvalým pobytom zaniká:

 • vznikom zdravotného poistenia na území štátu, v ktorom má sídlo zamestnávateľ
 • vznikom zdravotného poistenia počas pobytu v cudzine, ak bol poistenec vyslaný
 • vznikom SZČO v cudzine
 • vznikom zdravotného poistenia v cudzine
 • zánikom trvalého pobytu na území Slovenska
 • smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho

Povinné verejné zdravotné poistenie osôb bez trvalého pobytu zaniká:

 • zánikom zamestnania u cudzieho štátneho príslušníka
 • zánikom SZČO u cudzieho štátneho príslušníka
 • zánikom udelenia azylu
 • zánikom štúdia zahraničného študenta
 • zánikom umiestnenia maloletého cudzinca
 • zánikom zaistenia, väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody cudzinca
 • smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho

Dobrovoľné verejné zdravotné poistenie

upraviť

Dobrovoľné verejné zdravotné poistenie zaniká dňom odhlásenia zo zdravotnej poisťovne.

Zdravotná starostlivosť uhrádzaná poisťovňou

upraviť

Na základe zmluvného poistenia so zdravotnou poisťovňou má poistenec právo na:

 • preventívne prehliadky
 • neodkladná zdravotná starostlivosť – náhla zmena zdravotného stavu bezprostredne ohrozujúca život (napr. pôrod)
 • neodkladná preprava osoby do zdravotného zariadenia
 • preprava osoby medzi zdravotnými zariadeniami
 • diagnostické vyšetrenia

Zdravotná starostlivosť neuhrádzaná poisťovňou

upraviť

Zdravotná starostlivosť, ktorej výkon si platí sám pacient:

 • interupcia
 • sterilizácia
 • umelá oplodnenie
 • testy na alkohol
 • kozmetické operácie, pokiaľ to nie je zdravotná indikácia
 • vyšetrenia pre administratívne dôvody

Pozri aj

upraviť

Zdroje a externé odkazy

upraviť