prof. RNDr. Viktor Svitek (* 22. apríl 1908, Dohňany – † 13. jún 1971, Bratislava) bol slovenský matematik.

Viktor Svitek
slovenský matematik
Narodenie22. apríl 1908
Dohňany, Slovensko
Úmrtie13. jún 1971 (63 rokov)
Bratislava, Slovensko

Životopis upraviť

Narodil sa v Dohňanoch v okrese Považská Bystrica. Na reálku v Žiline sa dostal až po I. svetovej vojne. Po maturite v roku 1928 študoval matematiku a deskriptívnu geometriu na Karlovej univerzite a na ČVUT v Prahe. Absolvoval aj trojročný kurz poisťovacej matematiky.

Po skončení vojenskej služby pôsobil od r. 1936 ako profesor na gymnáziách v Lučenci, Žiline a Bratislave. Od r. 1943 prednášal ako honorovaný docent niektoré geometrické disciplíny na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. V povojnových rokoch pôsobil na pedagogickej fakulte, kde bol profesorom, od r. 1947 vedúcim matematického ústavu. Po celý čas existencie Vysokej školy pedagogickej v Bratislave v rokoch 1953 – 1959 bol na jej fakulte prírodných vied vedúcim katedry matematiky a jedno funkčné obdobie aj prodekanom. Ako externý učiteľ sa zaslúžil aj o rozvoj pedagogických fakúlt v Nitre a Trnave. Od r. 1959 až do smrti bol pracovníkom katedry matematiky (od r. 1960 katedry geometrie) Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. V školskom roku 1969 – 1970 bol prodekanom tejto fakulty.

Vo vedeckej práci sa zaoberal syntetickými aj algebraickými metódami projektívnej a deskriptívnej geometrie, špeciálne projektívno-geometrickým prístupom k štúdiu kriviek a plôch. Okrem časopiseckých publikácií vydal monografiu Nové riešenie kriviek a plôch. V dizertačnej práci obhájenej r. 1942 a neskôr v päťdesiatych rokoch sa zaoberal premietacími metódami vo viacrozmerných priestoroch. V poslednom období svojho života sa venoval fundamentálnym problémom elementárnej geometrie, ktoré zhrnul v monografii Logické základy geometrie. Napísal celý rad učebných textov z rôznych geometrických disciplín. Prof. Svitek bol oduševneným pedagógom, ktorý vychoval niekoľko generácií učiteľov matematiky a deskriptívnej geometrie pre stredné školy na Slovensku. Vynikal v projektívnej geometrii, v ktorej rozsah jeho vedomostí a zručnosť v aplikáciách boli obdivuhodné. Vychoval niekoľko úspešných ašpirantov a bol činný ako člen i predseda v niekoľkých komisiách. Bol dlhoročným funkcionárom mnohých odborných a poradných orgánov od úrovne školy až po ministerstvo včítane orgánov verejnej správy a národných výborov. Záslužná práca prof. Sviteka bola ocenená vyznamenaniami vysokých škôl a verejných inštitúcií. V JČSMF bol členom v ústrednom výbore JSMF a predsedom pobočky v Bratislave.
Zomrel 13. júna 1971 v Bratislave.

Externé odkazy upraviť

  • Matematický ústav SAV – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. Vzhľadom na to, že tento zdroj ešte nemá vyriešené autorské práva podľa licencie CC-BY-SA 3.0, nie je zatiaľ vhodné preberať články označené touto šablónou.