Vlastné podstatné meno

Vlastné podstatné meno alebo proprium[1] je druh vlastného mena. Je to podstatné meno pomenúvajúce jednotlivinu v rámci toho istého druhu: napr. Gerlach, Peter. Vlastnými podstatnými menami sa zaoberá onomastika.

Referencie upraviť

  1. vlastné podstatné mená. In: MISTRÍK, Jozef, et al. Encyklopédia jazykovedy. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1993. 513 s. ISBN 80-215-0250-9. S. 478.