Voľné slovné spojenie

Voľné slovné spojenie je slovné spojenie, ktoré vzniká v dorozumievacom procese, teda v istej situácii na základe individuálnych lexikálnych významov a s nimi spojenej kompatibility členov slovného spojenia. Po zmene situácie stráca platnosť. Nie je samostatnou lexikálnou jednotkou, lebo nie je pomenovaním veci. Príklady: rýchlo bežať, vysoký dom, čítať noviny.

ZdrojUpraviť