Wikipédia:Pravidlá/Hlasovanie

Toto je záväzné pravidlo Wikipédie.
Pozri tiež: Wikipédia:Pravidlá


O hlasovaniach   Zoznam hlasovaní   Pravidlá hlasovaní    
Toto pravidlo určuje spôsob, akým sa na slovenskej Wikipédii hlasuje o návrhoch.
Vzťahuje sa na všetky hlasovania, ak osobitné pravidlo nestanovuje inak.

Hlasovacie právo upraviť

(1) Ak je otázka vo Wikipédii natoľko závažná, že je o nej potrebné hlasovať, je potrebné zabezpečiť, aby účastníci hlasovania mali istý stupeň skúseností so zásadami a pravidlami a s prácou vo Wikipédii. Podmienky hlasovacieho práva v žiadnom prípade neobmedzujú právo každého zaregistrovaného redaktora Wikipédie vyjadriť svoj názor v diskusii.

(2) Hlasovať smú redaktori s hlasovacím právom. Hlasovacie právo má každý redaktor, ktorý spĺňa všetky z nasledovných podmienok:

a) Je zaregistrovaný vo Wikipédii minimálne po dobu dvoch kalendárnych mesiacov.
b) Vykonal minimálne 50 úprav vo Wikipédii za posledné dva mesiace pred začiatkom hlasovania.
c) Vykonal minimálne 200 úprav v hlavnom mennom priestore pred začiatkom hlasovania.

(3) Ak sa v tomto pravidle hovorí o hlasovacom práve, myslí sa tým vždy hlasovacie právo v okamihu začiatku hlasovania.

Začiatok a trvanie hlasovania upraviť

(1) Navrhovateľ začne hlasovanie tak, že vloží za diskusiu text (Text je možné nahradiť obsahom šablóny, napr. {{subst:hlasovanie}}.):

----
== Hlasovanie ==
=== Za ===
#
=== Proti ===
#

(2) Okamih vloženia tejto šablóny alebo textu sa považuje za začiatok hlasovania, ak osobitné pravidlo nestanovuje inak.

(3) Hlasovanie trvá počas nasledujúcich 14 dní, počínajúc dňom nasledujúcim od začiatku hlasovania.

Postup hlasovania upraviť

(1) Hlasuje sa vložením šablóny {{Za}} alebo {{Proti}}, prípadne slovom „Za“ alebo „Proti“. Hlasy bez tohto jednoznačného vyjadrenia sú neplatné. Prípadné neutrálne hlasy alebo hlasy, v ktorých sa redaktor zdržal hlasovania sa neprirátavajú ani ku kladným hlasom ( Za), ani k hlasom záporným ( Proti).

(2) Každý hlas musí byť podpísaný svojím autorom. Hlasy bez výslovného podpisu v texte sú neplatné. Nie je možné podpísať niekoho iného, napr. šablónou {{Nepodpísal}} alebo inak. Ak sa redaktor omylom neprihlási, a zahlasuje pod IP adresou, hlas je automaticky neplatný a bude vyškrtnutý. Hlasujúci smie hlasovať opakovane zo svojho riadneho účtu.

(3) Hlas nemôže byť podmienený. Takýto hlas je platný, ale na podmienku sa neprihliada.

(4) Nesmie sa hlasovať prostredníctvom viacerých redaktorských účtov, vrátane botov. Každý hlasujúci svojou účasťou na hlasovaní vyjadruje súčasne svoj súhlas s tým, aby v prípade pochybností checkuser urobil kontrolu IP adresy hlasujúceho.

Hlasovanie s jednou možnosťou upraviť

(1) Ak sa hlasuje o jednej možnosti (napr. schválenie/neschválenie pravidla, udelenie/neudelenie práv správcu a pod.) každý redaktor má len jeden hlas.

(2) Návrh je schválený, ak získa aspoň 10 platných hlasov. Na schválenie návrhu je potrebná dvojtretinová väčšina alebo jednoduchá väčšina. Akú väčšinu je potrebné získať, sa stanoví pre každý druh hlasovania osobitne.

a) Dvojtretinová väčšina: Návrh je schválený, ak pomer kladných a záporných hlasov je väčší alebo rovný 2.
b) Jednoduchá väčšina: Na prijatie návrhu stačí, aby počet hlasov „za“ bol aspoň o 1 väčší ako počet hlasov "proti". Aj v tomto prípade však musí návrh získať aspoň 10 platných hlasov „za“.

Hlasovanie s viacerými možnosťami upraviť

(1) Ak sa hlasuje o viacerých možnostiach, každý redaktor má tri kladné hlasy ({{Za}}). Hlasy môže ľubovoľne rozdeliť medzi viaceré možnosti (tzn. môže napr. udeliť všetky hlasy jednej možnosti, alebo po jednom hlase trom možnostiam).

(2) Ak niektorá možnosť získa do skončenia hlasovania (teda počas 14 dní – prvé kolo) nadpolovičnú väčšinu hlasov, je táto možnosť schválená. Ak žiadna z možností nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, začína sa druhé kolo hlasovania.

(3) Do druhého kola hlasovania postupujú dve možnosti, ktoré získali v prvom kole najväčší počet hlasov. Druhé kolo hlasovania trvá 7 dní. Schválená je možnosť, ktorá získa väčší počet hlasov „za“.

Výsledok a ukončenie hlasovania upraviť

(3) Po skončení hlasovania môže ktorýkoľvek redaktor hlasovanie uzatvoriť. Hlasovanie sa uzatvorí vložením textu:

----
== Výsledok ==
* Počet hlasov ({{Za}}):
* Počet hlasov ({{Proti}}):
* Počet platných hlasov ({{Za}} + {{Proti}}):
* Pomer platných hlasov ({{Za}} / {{Proti}}):

Záverečné ustanovenia upraviť

Wikipédia:Pravidlá/Prijímanie pravidiel sa novelizuje nasledovne:

Časť == Hlasovanie == bude znieť:

(1) Na prijatie pravidla sa použijú ustanovenia pravidla o hlasovaní.

(2) Na prijatie pravidla je potrebná dvojtretinová väčšina.

Pozri aj upraviť