Wikipédia má určité zásady, pravidlá a odporúčania, ktoré nám pomáhajú pri práci smerom k tomuto spoločnému cieľu. Niektoré z týchto zásad sa ešte vyvíjajú, kým iné sú dlho ustálené a do veľkej miery nekontroverzné.

Zásady sú základným princípom Wikipédie. Zásady sú dané cieľmi Wikipédie a spôsobom spolupráce pri ich dosahovaní. Každé prijaté pravidlo alebo smernica musia vyhovovať stanoveným zásadám. Pozri tiež: Wikipédia:Päť pilierov.

Hoci sa naše zásady naďalej vyvíjajú, mnohí Wikipediáni si myslia, že písané pravidlá sú inherentne nevhodné na to, aby pokryli každú možnú variáciu zlého alebo záškodného správania. Napríklad používateľ, ktorý koná v rozpore s duchom písaných zásad môže byť kritizovaný aj vtedy, ak nebola porušená litera pravidla. Tí, ktorí robia úpravy v dobrej viere, prejavujú zdvorilosť, hľadajú konsenzus a pracujú smerom k cieľu tvorby nestrannej encyklopédie, by mali nájsť príjemné prostredie.

Z čoho vychádzame?

upraviť

Wikipédia je prevádzkovaná neziskovou nadáciou Wikimedia Foundation, ktorá si voči projektu vymedzuje určité práva. Za bežných okolností je však Wikipédia projekt riadený jej komunitou. Jej zásady, pravidlá a odporúčania sú odrazom konsenzu komunity a päť pilierov je vyjadrením jej najdôležitejších princípov, ktoré sú nemenné. Ďalšie podobné dokumenty nájdete tu:

Kľúčové zásady

upraviť

Skutočne nie je potrebné, aby ste čítali každú zo zásad Wikipédie predtým, ako začnete prispievať! Avšak nasledovné zásady sú kľúčom k produktívnemu zážitku vo Wikipédii a čím skôr sa s nimi oboznámite, tým lepšie.

  Wikipédia je slobodná a voľne dostupná encyklopédia licencovaná za podmienok CC-BY-SA. Jednotlivé články nemôžu byť považované za vlastníctvo prvotného autora – jeho vklad je veľmi dôležitý, ale od chvíle umiestnenia príspevku vo Wikipédii sa tento stáva všeobecným vlastníctvom. Každý ho má právo meniť – preto buďte smelí pri úprave stránok!
  • Wikipédia je encyklopédia
  Články opisujúce témy uznané za neencyklopedické sú určené na odstránenie. → Čo Wikipédia nie je.
  • Vyhnite sa jednostrannosti
  Články by mali byť napísané z nestranného uhla pohľadu fakticky a objektívne reprezentujúc rozličné pohľady na predmet článku.
  • Neporušujte autorské práva
  Zasielanie práce, ktorá porušuje autorské práva ohrozuje náš cieľ budovať skutočne slobodnú encyklopédiu, ktorú môže každý redistribuovať a môže viesť k právnym problémom. Viac v článku Wikipédia:Autorské práva.
  • Píšte články na základe overiteľných zdrojov
  Všetky príspevky a citáty, ktoré môžu byť spochybnené, by mali mať uvedený dôveryhodný zdroj. → Uvádzanie zdrojov. Wikipédia nie je miesto pre → vlastný výskum.
  • Rešpektujte ostatných redaktorov
  Prispievatelia Wikipédie pochádzajú z rôznych krajín a kultúr a majú do veľkej miery odlišné názory. Jednať s ostatnými s rešpektom je kľúčom k efektívnej spolupráci pri budovaní encyklopédie. Niektoré zo zásad nájdete tu: Wikipédia:Wikietiketa, Wikipédia:Zdvorilosť, Wikipédia:Riešenie konfliktov.

Procedurálne otázky

upraviť

Ako sa rozhoduje o zásadách ?

upraviť

Väčšina zo zásad Wikipédie bola sformulovaná v začiatkoch projektu na anglickej Wikipédii. Ukázalo sa vhodné preberať tieto pravidlá, hoci niektoré z rôznych dôvodov nevyhovujú slovenskej Wikipédii, a tak sú postupne modifikované. Zmeny a dodatky sa dosahujú konsenzom, hoci v praxi je nesmierne ťažké dosiahnuť konsenzus ohľadne zásady. V mnohých prípadoch sa zásady vyvinuli neformálne; písané zásady zvyčajne kodifikujú dlhodobú tradíciu.

Ako sa vynucuje dodržiavanie zásad ?

upraviť

Ty si redaktorom Wikipédie. Wikipédia nemá šéfredaktora ani organizačnú hierarchiu, ktorá by monitorovala a schvaľovala každodenný vývoj encyklopédie. Namiesto toho aktívni účastníci robia zmeny a korekcie obsahu a formátovania. A tak sú používatelia pisateľmi aj redaktormi.

Väčšinu zásad a smerníc tak vynucujú jednotliví redaktori, ktorí upravujú stránky a vzájomne o veciach diskutujú. Vo výnimočných prípadoch je potrebné sa obrátiť na správcov.

Schopnosti softvéru s obmedzeným prístupom

upraviť

Niektoré schopnosti softvéru, ktoré sú potenciálne zneužiteľné (ako mazanie a zamykanie stránok), sú prístupné iba správcom, ktorí sú skúsenými používateľmi, ktorí získali dôveru komunity. Medzi zásady, ktoré sa obzvlášť týkajú správcov, patria:

upraviť

Navrhované zásady, pravidlá a odporúčania závažného charakteru by mali byť komunite predložené k diskusii.

Proces navrhovania

upraviť
  1. Pridajte šablónu {{Návrh}} na začiatok stránky navrhovaného odporúčania alebo zásady.
  2. Na diskusnej stránke uveďte, či to, čo navrhujete, má byť zásada alebo odporúčanie.
  3. Informujte redaktorov, ktorí by sa o návrh mohli zaujímať (Najlepšie na posledných úpravách).

Prosím nechajte diskusiu otvorenú aspoň dva týždne.

Reagovanie na návrh

upraviť
  • Svoje reakcie a komentáre uvádzajte v diskusnej stránke. Pre zjednodušenie vyhodnocovania diskusie, svoje príspevky uvádzajte slovnými spojeniami Podporujem odporúčanie (alebo zásadu), Nesúhlasím s odporúčaním (alebo so zásadou), Komentár. Uistite, že Váš príspevok je podpísaný.
  • Hlasovanie nenahradzuje diskusiu. Vysvetlite prosím svoje postoje, klaďte otázky, sformulujte svoje obavy. Všetky pohľady sú vítané.

Pozri aj

upraviť