Wikipédia:Zdvorilosť

Toto je odporúčanie Wikipédie.
Pozri tiež: Wikipédia:Odporúčania

Zdvorilosť je pravidlo, ako vykonávať všetky editácie, komentáre a diskusie na všetkých Wikipédiách. Pretože nezdvorilosť je chovanie vytvárajúce atmosféru nepriateľstva a neúcty, je zdrojom konfliktov a príčinou wikistresu.

Komunita Wikipédie má neformálnu hierarchiu základných princípov, jedným z prvých je úsilie o NPOV. Na to je potrebná zodpovedajúca úroveň zdvorilosti k ostatným. Hoci je zdvorilosť kodifikovaná wikietiketou iba odporúčaním, je to hlavná podmienka, ktorú je nutné dodržiavať, a jediná zmysluplná cesta, ako oddeliť prijateľné správanie od neprijateľného. Od ľudí nie je možné vyžadovať, aby milovali, ctili, podriaďovali sa alebo rešpektovali iných, ale vyžadovať zdvorilosť máme plné právo.

Problém upraviť

Komunita Wikipédie ako celok nedostáva od niektorých prispievateľov žiadnu zvláštnu úctu. To má priamy vplyv na skúsenosti, ktoré príslušníci komunity nadobúdajú. Poškodzovaním komunity trpí aj kvalita a množstvo článkov. Vzniká kolobeh nezdvorilosti, ktorý sa sám posilňuje a v určitých prípadoch sa konflikt medzi prispievateľmi jedného článku prenáša a ovplyvňuje ďalších ľudí a iné články.

Príklady upraviť

Drobné príklady činností prispievajúcich prostrediu nezdvorilosti:

 • používanie hrubosti alebo nadávok
 • rasové, etnické alebo náboženské nadávky
 • odsudzujúci tón v súhrnoch editácií ("opravený odfláknutý pravopis", "odstránenie neporiadku")
 • prezieranie iných prispievateľov kvôli ich jazykovým schopnostiam alebo výberu slov
 • neuvážené obviňovanie z rôznych druhov neslušnosti

Medzi vážnejšie príklady patria:

 • osobné útoky
 • klamstvá
 • znehodnocovanie používateľských stránok
 • požiadavky na ban alebo blok

Príkladom nezdvorilosti je, keď napríklad vytvoríte novú stránku a iný používateľ vám povie: "Keď si si už vytvoril tú nezmyselnú stránku, čo keby si si v nej opravil pravopis?" Vec sa ešte vyostrí, ak odpoviete: "Staraj sa o seba."

Podobný štýl chovania medzi Wikipediánmi odháňa prispievateľov, vyrušuje ostatných od dôležitejších vecí a oslabuje celú komunitu.

Kedy a prečo sa to deje? upraviť

 • V priebehu editačnej vojny, keď majú ľudia rôzne názory alebo keď sa rozpúta konflikt ohľadom zdieľania moci
 • Keď sa komunita rozrastie a editori už nepoznajú všetkých ostatných a nemusia si uvedomiť dôležitosť každého jedinca pre projekt, nestarajú sa o udržiavanie vzťahov, ktoré neexistujú. Reputácia tu už nezohráva takú úlohu ako v menších komunitách.
 • Občas sa stáva, že sa do projektu pripojí mimoriadne nezdvorilý používateľ.

Väčšinou sa urážky používajú v momentálnom západe v priebehu dlhšieho konfliktu. Je to obyčajne spôsob, ako preťať diskusiu. Osoba, ktorá urážku vyslovila, často svoje slová neskôr ľutuje. To je dobrý dôvod na odstránenie alebo upravenie týchto urážlivých výrokov.

V iných prípadoch nimi chce útočník dosiahnuť nejaký cieľ, odvrátiť pozornosť oponenta alebo oponentov od nejakej záležitosti, odradiť ich od práce na článku alebo celom projekte alebo ich vyprovokovať ku kompromitujúcemu chovaniu alebo ešte väčšej nezdvorilosti, ktorá môže vyústiť k ostrakizácii alebo banu. V týchto prípadoch nie je obvyklé, aby útočník pociťoval ľútosť a ospravedlnil sa.

Je vhodné poznamenať, že niektorí prispievatelia zámerne provokujú ostatných k nezdvorilosti bez toho, aby sa jej dopúšťali sami.

Prečo je to zlé? upraviť

 • Pretože to robí ľudí nešťastnými, zráža ich odvahu alebo vyúsťuje dokonca k odchodu
 • Pretože to ľudí nahnevá, takže sa sami začnú chovať nekonštruktívne alebo dokonca nezdvorilo, čo ešte viac posilní úroveň nezdvorilosti
 • Pretože ľudia strácajú dobrú vieru, stávajú sa podozieravými, čo ďalej znižuje schopnosť riešiť súčasný alebo ďalší konflikt

Všeobecné možnosti riešenia upraviť

Prevencia nezdvorilosti vo Wikipédii upraviť

 • Zabraňovať vznikaniu editačných vojen a konfliktov medzi používateľmi, pravidlami obmedzujúcimi isté typy editácií, základná odpoveď komunity
 • Obmedziť prístup k Wikipédii istým druhom ľudí, ktorí skôr budú urážať ostatných (zníženie otvorenosti)
 • Vynútiť si odmlky medzi odpoveďami a dať tak účastníkom konfliktu čas vychladnúť, zotaviť sa a zabrániť jeho ďalšej eskalácii, napríklad zamykaním stránok alebo dočasným blokovaním účastníkov konfliktu
 • Používať pozitívnu spätnú väzbu, napríklad chváliť tých, ktorí na nezdvorilosť neodpovedali nezdvorilosťou
 • Používať negatívnu spätnú väzbu, napríklad naznačiť, že prispievateľ zapojený do mohutného konfliktu by mal dočasne opustiť Wikipédiu alebo mu jednoducho umožniť odísť bez ohľadu na to, či bol páchateľom alebo vinníkom útokov, aby sa znížila intenzita konfliktu
 • Aplikovať osobný tlak, vyjadriť nespokojnosť zakaždým, keď sa vyskytne hrubosť alebo nezdvorilosť
 • Odhaliť a odstrániť korene konfliktu medzi páchateľom a inými prispievateľmi alebo komunitou, alebo nájsť kompromis.
 • Zabrániť niektorých používateľom editovať isté stránky, ktoré často spúšťajú nezdvorilosť
 • Vytvoriť a zaviesť nové pravidlo založené na používaní istých slov alebo fráz, dovoľujúce dočasné zablokovanie používateľa, ktorý prekročí ich stanovené množstvo
 • Vyžadovať používanie skutočných mien, aby používatelia niesli zodpovednosť za svoje chovanie, hoci sa to vo všeobecnosti na Wikipédii nepovažuje za vhodné
 • Rozhodnúť sa, že nezdvorilosť a hrubosť nie je možné v takomto projekte eliminovať a zmieriť sa s ich existenciou

Obmedziť dopad upraviť

 • Vyrovnať každý nezdvorilý komentár vložením príjemného alebo konštruktívneho komentára
 • Neodpovedať na urážlivé komentáre, zabudnúť na ne, odpustiť ich pôvodcovi, neeskalovať konflikt, individuálny prístup
 • Ignorovať nezdvorilosť, tváriť sa, ako by ich pôvodca neexistoval, postaviť medzi útočníka a komunitu múr
 • Revertovať editácie pod plášťom neviditeľnosti (&bot=1) na zníženie dopadu útokov v zhrnutiach editácie
 • Rozhodnúť sa, že nezdvorilosť a hrubosť nie je možné v takomto projekte eliminovať a zmieriť sa z ich existenciou

Odstraňovanie nezdvorilých komentárov upraviť

 • Škrtať urážlivé slová na diskusných stránkach alebo ich nahrádzať miernejším, čo je však často vnímané ako kontroverzné, lebo ide o úpravu slov iných ľudí
 • Odstraňovať urážlivé komentáre na diskusných stránkach, pretože zostávajú v histórii stránky, každý ich môže znovu nájsť a odkazovať sa na ne
 • Revertovať editáciu s &bot=1, takže sa editácia útočníka v posledných zmenách zneviditeľní, čo funguje na príspevky od anonymov, pri prihlásených používateľov si to vyžaduje technickú pomoc
 • Vymazať úplne a navždy editáciu útočníka (vyžaduje si to technickú pomoc)
 • Nahradiť komentár v zhrnutí úprav menej útočným (vyžaduje si to technickú pomoc)

Zaobchádzanie s nezdvorilosťou v priebehu mediácie upraviť

Strany sporu sa často pokúšajú dôjsť k dohode, aj keď na ňu jedna z nich ešte nie je pripravená. Ak je napríklad koreňom konfliktu nejaký bod v článku, je riešenie sporu značne sťažené, ak je diskusia stále zaťažená výmenou nezdvorilostí medzi oboma stranami. Tento problém je nutné odstrániť ako prvý, aby mohli diskutujúci opäť nadobudnúť rovnováhu a jasnú myseľ na ďalšie editácie.

Vysvetliť nezdvorilosť upraviť

Niektorí prispievatelia sú ťažko otrasení nezdvorilými slovami namierenými na nich a nie sú schopní sa zamerať na samotný koreň konfliktu. Občas pomôže ich upozorniť, prečo boli nepríjemné slová použité a poznamenať, že hoci je nezdvorilosť zlá, pôvodná myšlienka problematického komentára bola relevantná.

Urazená osoba potom často pochopí, že tieto slová neboli myslené doslovne a môže sa rozhodnúť ich odpustiť a zabudnúť na ne.

Niekedy pomôže vysvetliť nezdvorilosť aj keď pôvodným cieľom bolo oponenta zraniť, môže to naviesť diskutujúceho späť k pôvodnej téme, podobný postup je však často kontroverzný.

Prerozprávanie komentárov účastníkov sporu upraviť

Počas procesu mediácie je s oboma účastníkmi spojená tretia, neutrálna strana, ktorá medzi nimi zabezpečuje komunikáciu.

Úlohou mediátora je zabezpečiť relevantnú diskusiu medzi oboma stranami sporu. Je preto dobré mazať nezdvorilé výkriky používateľa A a v prerozprávaných komentároch pre používateľa B ich neuvádzať.

Ak napríklad používateľ A a používateľ B pokračujú vo flame cez mail cez mediátora, je dobrý nápad sprostredkovať výrok "Nedovolím, aby neonacistické obhajoby zaplavili Wikipédiu" používateľovi B takto: "Používateľ A sa obáva, že prisudzuješ istému uhlu pohľadu prílišnú dôležitosť."

Prerobenie urážlivých komentárov uverejnených pred alebo v priebehu mediácie upraviť

Na konci mediačného procesu by mal mediátor podnietiť debatujúcich k súhlasu s odstránením nezdvorilých komentárov, ktoré zostali na ich používateľských diskusných stránkach a diskusných stránkach článkov. Prispievatelia by mali súhlasiť s vymazaním stránok vytvorených na urážanie alebo nahnevanie oponentov a zmazať v diskusných stránkach článkov všetok obsah netýkajúci sa článku, ale len sporu, prípadne ho prerobiť. To diskutujúcim dovolí omnoho rýchlejšie si odpustiť a zabudnúť na urážky.

Odporcovia môžu súhlasiť aj so vzájomným ospravedlnením.

Vyžadovanie ospravedlnenia upraviť

Mediácia často zahŕňa diskusie, v ktorých sa jedna strana cíti urazená druhou. Ospravedlnenie je akt, ktorý sa netýka riešenia problému a dohody ani posudzovania sporu. Ide skôr o formu rituálu, v ktorom si obe strany vymenia slová, ktoré vedú k zmiereniu.

Niektorí ľudia považujú za zásadné dostať ospravedlnenie od tých, ktorí ich urazili. Preto je úprimné ospravedlnenie často kľúčom na riešenie konfliktu a symbolom odpustenia. Veľmi sa odporúča hlavne v prípadoch, kedy zjavná nezdvorilosť jedného človeka urazila druhého.

Pozri aj upraviť

 • m:Incivility – pôvodný text článku, preložené z českého