Wikipédia:Riešenie konfliktov

Toto je odporúčanie Wikipédie.
Pozri tiež: Wikipédia:Odporúčania

Wikipédia je výsledkom práce komunity wikipediánov, a preto je medzi nimi potrebná spolupráca. Stále narastajúci počet redaktorov so sebou prináša aj rozdiely v názoroch na obsah nejakého článku, ale aj spory o pravopis alebo fungovanie Wikipédie.

Ak ste s niekym v spore, snažte sa dodržiavať nasledujúce odporúčanie, aby výsledok bol pre obe strany prijateľný a práca na encyklopédii zostala pre redaktorov príjemnou.

Poznámka: Táto stránka sa venuje urovnávaniu sporov medzi dvomi alebo viacerými redaktormi. Vandalizmus a opakované hrubé porušovanie pravidiel môže byť riešené inak, napríklad blokovaním. To sa ale týka len výnimočných prípadov - vždy predpokladajte dobrú vôľu. Ak sa nejaké nevhodné správanie dá vysvetliť buď neznalosťou a nepochopením alebo zlým úmyslom, vždy predpokladajte, že ide o neznalosť a nepochopenie.

Predchádzanie konfliktom upraviť

Najlepšie je predísť konfliktom pred ich vznikom.

Niektoré rady, ako predísť konfliktom, sú súčasťou wikietikety. Sporom o obsah článkov obvykle zabraňuje už samotné úzkostlivé dodržiavanie nezaujatého uhlu pohľadu.

Ak sa stretnete s hrubým a podobne nevhodným správaním, neodpovedajte rovnako.

Dohovor upraviť

Prvým krokom pri riešení takmer každého sporu musí byť pokus o dohovor. Kontaktujte druhú stranu pomocou stránky Diskusia, či už Diskusia wikipediána alebo Diskusia k článku. Pri článkoch z encyklopédie nikdy nevyužívajte ako priestor na diskusiu samotný článok. Neberte spory osobne, snažte sa udržať si odstup a nepoužívajte osobné útoky. Snažte sa porozumieť dôvodom oponenta a navrhnúť kompromis. U každého predpokladajte dobrú vôľu, ak nemáte nezvratné dôkazy o opaku.

Snaha o dohovor v celom procese riešení konfliktov nie je formalita. Ak nepreukážete úprimne mienenú snahu vyriešiť spor diskusiou pred postúpením "vyššej inštancii", ukáže sa, že spor chcete skôr vystupňovať, než urovnať. Celý rad redaktorov môže k vašej veci zaujať rezervovanejší postoj, a ak riešenie sporu postúpi do ďalších štádií, snaha o dohovor je dôležitý argument. Naopak pokračovaním v debate a vážne mieneným rokovaním o kompromise preukážete dobrú vôľu aj to, že rešpektujete pravidlá Wikipédie, a to aj napriek tomu, že nepovedú k okamžitému úspechu.

Úroveň diskusie upraviť

Úroveň diskusie Stručná charakteristika Opis
odporúčaná dôkaz o tvrdení diskutujúci uvedie výslovný dôkaz o existujúcom fakte alebo tvrdení
dôkaz o opaku tvrdenia diskutujúci upozorní na chybné tvrdenie a vysvetlí prečo je chybné, s použitím citácií
protiargument diskutujúci poprie tvrdenie a protiargument podloží dôvodom a/alebo podporným dôkazom
neodporúčaná rozporovanie diskutujúci tvrdenie poprie, alebo uvedie opačné tvrdenie bez dôvodu alebo len s minimálnym odôvodnením
reakcia na tón diskutujúci skritizuje tón diskusie bez komentára k uvedeným faktom alebo argumentom alebo s komentárom
osobný útok argument ad hominem diskutujúci napadne osobné vlastnosti alebo kompetentnosť autora, bez komentára k uvedeným faktom alebo argumentom
nadávanie diskutujúci priamo niekomu vynadá

Ďalšie riešenia– Procesy riešenia konfliktov upraviť

Ak priama komunikácia – dohovor – nebude úspešná, mali by ste skúsiť nasledujúce metódy:

  • vyjednávanie
  • mediácia
  • arbitráž

Spravidla v tomto poradí. Ktorú ale konkrétne, záleží na povahe samotného sporu.

Vyjednávanie upraviť

Prieskum názorov – Prehľad názorov a hlasovanie o nich upraviť

Ak z diskusie nie je zrejmé, či nad nejakou otázkou v podstate existuje zhoda alebo nie, môžete urobiť prieskum ("hlasovanie"). Pritom je potrebné dbať, aby hlasovanie dalo možnosť vyjadriť sa každému a konfliktné stanoviská boli predstavené spravodlivo.

Žiadosť o komentár upraviť

Reakciu širšej komunity si môžete vyžiadať na stránke Žiadosť o komentár. Ak je predmetom sporu obsah článku encyklopédie, dohovorte sa pred týmto krokom na "prímerí", teda zastavení editačnej vojny, aby si ostatní mohli preštudovať spornú otázku v kľude bez ďalších editácií, ktoré obvykle situáciu len zhoršujú. Ak bude vojna trvať, môže byť stránka zablokovaná.

Zapojenie tretej strany – Tretí názor upraviť

Systém rozhodovania vo Wikipédii je založený na dosahovaní konsenzu. Snahe o nájdenie riešenia obvykle prospeje zapojenie nezúčastnených redaktorov, ktorí možno majú od témy väčší odstup.

Proces sprostredkovania – Mediácia upraviť

Sprostredkovanie je dobrovoľný proces, pri ktorom sa strany sporu dohodnú na tretej osobe - prostredníkovi, ktorý by mal pomôcť dosiahnuť všeobecne prijateľné dohody (princíp „mierových vyjednávaní“).

Prostredník sám nerozhoduje, iba pracuje so stranami konfliktu na jeho urovnaní. Snaží sa napríklad, aby strany sporu pochopili svoje argumenty, moderuje diskusiu a podobne. Sprostredkovanie je obvykle vhodné preniesť zo stránok Wikipédie do iného komunikačného média, napr. emailu.

Na stránke Zoznam sprostredkovateľov je zoznam dobrovoľníkov, ktorí pôsobia ako prostredníci, ale ak je niekto iní ochotný im s urovnaním sporu pomôcť, môžu sa strany sporu dohodnúť na komkoľvek.