Toto je odporúčanie Wikipédie.
Pozri tiež: Wikipédia:Odporúčania

Blokovanie je jeden zo spôsobov, akým možno znemožniť upravovať články používateľom, ktorí sa nevhodne správajú. Používa sa najmä na boj s vandalizmom, ochranu pred chybnými botmi a pri riešení neprijateľných používateľských mien.

Ľubovoľný správca má možnosť zablokovať na ľubovoľný čas ľubovoľných používateľov špecifikovaných jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Používateľský účet (určený menom používateľa),
 • IP adresa (pre blokovanie anonymných používateľov),
 • rozsah IP adries (pre blokovanie celých skupín počítačov, počítačových sietí).

Správcovia smú blokovanie používať len v prípadoch, ktoré dovoľujú tieto pravidlá. Ostatní používatelia môžu žiadosti o zablokovanie iných používateľov umiestňovať na stránku Wikipédia:Nástenka správcov, v akútnych prípadoch (obvykle si však správcovia nevhodné správanie všimnú sami) možno skúsiť navštíviť IRC kanál #wikipedia-sk, na ktorom sa obvykle aspoň jeden správca vyskytuje.

Kedy možno blokovať

Vandalizmus

Najčastejším dôvodom na blokovanie je vandalizmus. Správca môže podľa svojho uváženia zablokovať IP adresu, z ktorej prichádzajú vandalizujúce úpravy. Dynamické IP adresy môžu byť blokované maximálne na 24 hodín, pri statických IP adresách by prvé blokovanie nemalo trvať dlhšie ako 24 hodín, opakovaný vandalizmus môže byť potrestaný zablokovaním v dĺžke až jeden mesiac.

Presné pravidlá na dĺžku blokovania neexistujú, správcovia by sa mali riadiť zdravým rozumom. Pokusné úpravy náhodných okoloidúcich ("asdf") by mali posudzovať zhovievavo a prípadné blokovanie by malo trvať len niekoľko hodín. Vhodnou reakciou je v takom prípade skôr len umiestnenie šablóny {{Experimenty}} na používateľovu diskusnú stránku. Ak používateľ vo vandalstve pokračuje, umiestnite na jeho diskusnú stránku druhé varovanie prostredníctvom šablóny {{Experimenty2}}. Ak používateľ vo vandalstve aj napriek upozorneniam stále pokračuje, možno ho zablokovať (trpezlivejší správcovia môžu skúsiť ešte posledné varovanie prostredníctvom šablóny {{Experimenty3}}). Na diskusnú stránku zablokovaného používateľa sa následne umiestni šablóna {{vandalizmus}}. Naopak úpravy urobené zreteľne so zlým úmyslom (zrejmé pokusy o diskreditáciu Wikipédie, evidentný spam a pod.) sa môžu trestať zablokovaním bez varovania.

Prihlásení používatelia, ktorých všetky príspevky sú vandalizmy, môžu byť blokovaní rovnakým spôsobom a na rovnaké obdobie. Ak používateľ okrem vandalstva a pokusov upravovať články robí aj platné úpravy, mal by sa problém riešiť skôr diskusiou, pozri aj Wikipédia:Žiadosť o komentár, Wikipédia:Riešenie konfliktov.

Zablokovanie by sa nemalo používať proti ojedinelým prípadom vandalizmu.

Revertovacie vojny

Správcovia môžu zablokovať používateľov, ktorí porušia pravidlo troch revertov tým, že nejakú stránku revertujú viac než trikrát v rozpätí 24 hodín. Ak toto pravidlo poruší viac strán sporu, správca by mal so všetkými zúčastnenými používateľmi zachádzať rovnakým spôsobom.

Zákaz úprav

V prípade, že niektorý používateľ má zakázané úpravy Wikipédie (tzv. ban), je obvykle aj zablokovaný. Takýto zákaz úprav môže vzniknúť následkom:

Ak si používateľ, ktorý má zakázané úpravy vytvorí ďalšie používateľské účty, môžu byť tiež blokované.

Anonymné a otvorené proxy servery

IP adresy anonymných proxy serverov môžu byť blokované natrvalo [1] [2]. Predtým k takýmto blokovaniam dochádzalo automaticky, táto funkcia sa však neskôr z technických dôvodov vypla.

Po zablokovaní takejto proxy je vhodné na diskusnú stránku príslušnej IP adresy umiestniť správu {{open proxy}}.

Narušovanie Wikipédie

Správcovia môžu podľa svojho uváženia zablokovať IP adresy či používateľov, ktorí narušujú bežné fungovanie Wikipédie. Takéto narušovanie by malo byť objektívne stanovené príslušnými pravidlami, môžu sem patriť napríklad nevhodné zmeny cudzích diskusných príspevkov alebo zámerne zavádzajúce úpravy. Používatelia by mali byť pred blokovaním varovaní, že porušujú pravidlá. Pri dynamických IP adresách by zablokovanie malo trvať najviac 24 hodín; pri statických IP adresách a používateľských menách by takéto zablokovanie malo spočiatku trvať 24 hodín, pri opakovanom porušovaní maximálne jeden mesiac.

Správcovia môžu zablokovať aj nových používateľov, ktorí vykonávajú veľké množstvo nevhodných úprav na ľubovoľný čas alebo natrvalo podľa uváženia. Duplicitné účty vytvorené s cieľom porušiť pravidlá Wikipédie by mali byť zablokované natrvalo. Zablokovanie by však nemalo byť použité proti ojedinelým incidentom alebo proti IP adresám či používateľským účtom, ktoré robia okrem rušivých úprav aj užitočné.

Reinkarnácie zablokovaných problémových používateľov môžu byť blokované v prípade, že pokračujú v nevhodnom správaní, prípadne ak ich úpravy naznačujú, že sa na to chystajú („NEDOKÁŽETE MA ZABLOKOVAŤ!!!§!§!“, „POMÔŽTE MI ZNIČIŤ WIKIPÉDIU!!!§!!!“).

Zablokovanie podľa tohto odstavca je takmer vždy kontroverzné.

Nevhodné používateľské mená

Na Wikipédii existujú pravidlá o používateľských menách – urážlivé, zámerne mätúce a inak nevhodné používateľské mená nie sú dovolené a za istých okolností možno používateľa s takými menom blokovať.

Byrokrat môže nevhodné používateľské meno zmeniť, zvlášť ak je s toto zmenou príslušný používateľ oboznámený. Nehodí sa vytvárať používateľské a diskusné stránky k nevhodným používateľským menám (po premenovaní a presunutí týchto stránok by mali byť zvyšné presmerovania zmazané).

Ak je takéto meno zablokované, správca si musí dať pozor na odblokovanie používateľovej IP adresy – akonáhle sa používateľ, ktorý mal zablokované meno pokúsi upravovať nejakú stránku, je na 24 hodín automaticky zablokovaná aj príslušná adresa (s označením v tvare „#1234“ namiesto mena používateľa). Toto autoblokovanie by malo byť zrušené ručne, aby sa používateľ mohol prihlásiť pod iným používateľským menom. (Ak bol však používateľ zablokovaný za nevhodné meno, ako aj za vandalizmus, autoblokovanie IP adresy by malo zostať v činnosti.)

Napodobňovanie

Používateľské mená navrhnuté kvôli vydávaniu sa za iných používateľov môžu byť blokované okamžite a natrvalo. IP adresa takýchto používateľov môže zostať automaticky blokovaná. Na redaktorskú aj diskusnú stránku takého používateľa je vhodné pridať upozornenie {{impostor|meno napodobňovaného používateľa}}. Prihlásení aj anonymní používatelia, ktorí sa v podpise vydávajú za iných používateľov, by mali byť najprv varovaní, potom môžu byť prípadne zablokovaní.

Uistite sa, že príslušný používateľ sa za iného používateľa vydáva so zlým úmyslom; je možné, že si meno, ktoré je podobné menu iného používateľa zvolil náhodou, bez zlého úmyslu. Používajte svoj úsudok – ak sa taký používateľ správa ako vandal, provokuje v diskusiách či koná inak nevhodne, mal by byť okamžite zablokovaný. Ak však robí platné úpravy, slušne ho upozornite na možné zmätenie používateľských mien a odporučte mu zmenu používateľského mena.

„Verejné“ účty

Podľa odporúčaní Wikipédie by sa nemali používať účty vytvorené na verejné využívanie viacerými osobami. Predpokladá sa, že také účty nie sú potrebné, pretože Wikipédiu možno bez obmedzenia používať aj upravovať anonymne a každý si môže ľahko vytvoriť svoj vlastný účet, bez toho aby musel uviesť svoju e-mailovú adresu.

Príkladom takého verejného účtu je účet, ktorého majiteľ prezradí heslo na verejné použitie. Takýto účet by mal byť okamžite zablokovaný a zdôvodnenie by malo vysvetliť, že verejné účty nie sú potrebné.

Alternatívnym riešením (v mnohých prípadoch jednoduchším) je jednoducho vyskúšať zverejnené heslo a potom v nastaveniach heslo zmeniť. Tým sa zverejnené heslo stane nepoužiteľným – tento postup môže urobiť ktokoľvek, nemusí to byť správca.

Boty

Správca môže okamžite zablokovať ľubovoľného bota, ktorý sa správa nevhodne – napr. robí príliš veľké množstvo úprav, vkladá do článkov chyby či rozbíja formátovanie a podobne. Boty by mali byť po krátkodobom počiatočnom testovaní používané iba s príslušným príznakom, ktorý ich skrýva z implicitného zobrazenia stránky posledných zmien. (Žiadosť o tento príznak patrí na stránku žiadosť o príznak bota, vopred je vhodné úmysel používať robota zverejniť v Kaviarni a počkať na prípadné názory.) Blokovanie by malo trvať 24 hodín, čo by mal byť dostatočný čas na nadviazanie komunikácie s majiteľom bota.

Ochranné opatrenia

Používateľ môže byť zablokovaný, ak je to nevyhnutné kvôli ochrane práv, majetku a záujmov nadácie Wikimedia Foundation, ostatných používateľov a verejnosti. Príkladom môžu byť prípady:

 • osobných útokov, ktoré ohrozujú používateľov (pozri aj Wikipédia:Žiadne osobné útoky)
 • dlhodobých osobných útokov
 • zverejňovania osobných údajov
 • dlhodobého porušovania autorských práv

Tento zoznam nie je úplný.

Osobné útoky, ktoré ohrozujú používateľov

V prípade, že sa niektorý používateľ vyhráža alebo priamo koná (vrátane činností mimo Wikipédiu) tak, že vystavuje iných používateľov možnosti politického, náboženského či iného postihu vládou, zamestnávateľom či kýmkoľvek iným, môže byť takýto používateľ okamžite zablokovaný. Správca, ktorý takéto zablokovanie vykoná, by o tom mal súkromne upovedomiť členov Arbitrážneho výboru a Jimbo Walesa.

Táto možnosť sa nevyužíva príliš často.

Kedy sa blokovať nedá

Vyššie uvedený zoznam sa považuje za taxatívne vyrátanie situácií, ktoré umožňujú blokovanie. V žiadnom inom prípade sa blokovanie nesmie používať, ak neexistuje výnimočne široká zhoda komunity.

Výslovne sa zakazuje využívať blokovanie na získanie výhody v spore o obsah. Správcovia by nemali blokovať tých používateľov, s ktorými sú momentálne v spore.

Správcovia by nemali blokovať samých seba (napr. na vynútenie „wikiprázdnin“), pretože z toho automaticky vzniknuté zablokovanie môže ovplyvniť iných používateľov.

Dôsledky zablokovania

Zablokovaný používateľ môže napriek tomu čítať všetky stránky Wikipédie, avšak odkaz „Upraviť“ vedie na stránku „Používateľ je zablokovaný“, ktorá vysvetľuje situáciu a obsahuje dôvod blokovania zadaný príslušným správcom, ktorý toto blokovanie urobil (v tomto zdôvodnení funguje základná wikisyntax vrátane odkazov a šablón).

Blokovanie trvá do času, ktorý stanovil správca pri zablokovaní; môže byť aj „indefinite“ či „infinite“, teda na neurčitý čas, kým nie je používateľ explicitne odblokovaný.

Vo chvíli, keď sa používateľ pokúsi upravovať nejakú stránku, IP adresa, z ktorej upravuje, je „autoblokovaná“, takže sa nemôže pokúšať upravovať ani anonymne či pod iným používateľským menom. Doba tohto autobloku je určená systémovým nastavením, na Wikipédii 24 hodín, čo znamená, že ak je používateľské meno zablokované na neurčito, IP adresa je automaticky odblokovaná 24 hodín potom, ako sa tento používateľ pokúsil upravovať.

Treba si uvedomiť, že zablokovanie nijako neobmedzuje žiadne iné funkcie než upravovanie článkov – zablokovaní používatelia stále môžu články čítať, pridávať a uberať ich zo svojho zoznamu sledovaných stránok, prípadne si meniť svoje nastavenia. Správcovia a byrokrati môžu využívať všetky svoje rozšírené funkcie: blokovať a odblokovávať (technicky je možné odblokovať sám seba!), vracať späť vandalizmus, menovať iných používateľov na správcov atď. Ak je niektorý správca či byrokrat zablokovaný kvôli sporu ohľadne obsahu článku (napr. kvôli pravidlu troch revertov), mal by sa pozorne vyhýbať využitiu svojich privilégií ohľadne príslušných sporných článkov; jediným spôsobom ochrany proti takému správaniu je totiž dočasné zbavenie správcovských práv („desysopping“).

Chybné zablokovania

Občas sa stane, že nevinní používatelia s dynamickou IP adresou (napríklad s pripojením cez mobilného operátora) zistia, že sú náhodou zablokovaní, pretože ich aktuálnu IP adresu pred nimi využíval vandal alebo z iného dôvodu zablokovaný používateľ. Používateľ sa môže takémuto bloku vyhnúť zmenou svojej IP adresy, ak má možnosť si ju vynútiť, v ostatných prípadoch by mal takúto situáciu nahlásiť niektorému správcovi, ktorý blokovanie môže zrušiť (pozri zoznam správcov). K takýmto problémom nedochádza pri zaregistrovaných používateľoch.

Ako blokovať (návod pre správcov)

Na zablokovanie používateľa stačí prejsť na zoznam špeciálnych stránok a zvoliť odkaz „Zablokovať redaktora“, ktorý smeruje na stránku Špeciálne:Blockip, na ktorej sú ďalšie inštrukcie. Na túto stránku smeruje aj odkaz „zablokovať“, ktorý sa objavuje vedľa príspevkov na stránke posledných zmien.

Do poľa „Dôvod:“ zadajte zdôvodnenie zablokovania. Toto zdôvodnenie sa používateľovi zobrazuje pri každom pokuse o úpravu a v záznam blokovaní a zozname zablokovaných. Použite preto zdôvodnenie, ktoré používateľovi vysvetlí, za čo bol zablokovaný, v ideálnom prípade aj s uvedením odkazov na príslušné prehrešky. V políčku môžete používať podmnožinu wikisyntaxe, vrátane napríklad odkazov či šablón.

Okrem konkrétneho trvania zablokovania možno aj zadať neobmedzený blok, ktorý trvá až do explicitného odblokovania nejakým správcom.

Používateľa môže zablokovať viac správcov súčasne. V takom prípade je používateľovo zablokovanie zrušené v okamihu, kedy vyprší prvý (najkratší) blok.

Zvlášť ak je zdôvodnenie zložitejšie a potrebujete naň viac miesta alebo ak je zablokovanie dlhodobejšie (> 24 hodín), je vhodné na zablokovanie upozorniť na používateľovej diskusnej stránke (s detailnejším vysvetlením a wikiodkaz na ňu vložiť do zdôvodnenia). Nezabúdajte však, že zablokovaný používateľ nemôže reagovať! To, že je daný používateľ dlhodobo zablokovaný, možno spomenúť na redaktorskej stránke daného používateľa.

Zablokovanie rozsahu IP adries

Software umožňuje tiež zablokovať celý rozsah IP adries. Takéto blokovanie sa používa v prípade, že vandal alebo problémový používateľ bol niekoľkokrát zablokovaný, ale takémuto blokovaniu sa vyhýba použitím iných IP adries. Vo väčšine prípadov toto zablokovanie postihne aspoň niekoľko ďalších (nevinných) používateľov. Z tohto dôvodu je nutné zablokovanie v takom rozsahu obmeziť len na prípady, kedy sa závažne nevhodné správanie často opakuje a ostatné metódy blokovania nie sú efektívne. Od správcu sa v tomto očakáva zdravý úsudok, pričom by mal zvážiť aj množstvo nevinných používateľov, ktorí môžu byť takýmto zablokovaním postihnutí.

Zablokovanie rozsahu IP adries by malo byť vždy čo najkratšie.

Presné nastavenie bloku je trocha obtiažne, pretože treba porozumieť binárnej aritmetike; implementácia týchto blokov je tiež v niektorých ohľadoch nedokonalá. Bližšie podrobnosti uvedené na stránke meta:Range blocks.

Odblokovanie

Stránka Špeciálne:Ipblocklist obsahuje zoznam všetkých aktuálne blokovaných používateľov a IP adries. Správcovia pri každom zázname vidia odkaz „odblokovať“. Po kliknutí na tento odkaz a zadaní zdôvodnenia odblokovania môžu používateľa odblokovať kliknutím na tlačidlo „Zrušiť toto blokovanie“.

Správcovia sú technicky schopní odblokovať sami seba, ale nemali by to v žiadnom prípade robiť. Ak sa správca domnieva, že jeho zablokovanie je nesprávne, mal by kontaktovať správcu, ktorý ho zablokoval, prípadne iného správcu, a požiadať o odblokovanie.

Správcovia môžu odblokovať používateľa, ak:

 • Zablokovanie nebolo urobené v súlade s týmto odporúčaním.
 • Dôvod na zablokovanie už pominul.
 • Zablokovanie trvalo príliš dlho.
 • V iných vhodných prípadoch.

Predtým, než odblokujete používateľa, ktorého zablokoval iný správca, mali by ste zvážiť, či by nebolo vhodné záležitosť prediskutovať s blokujúcim správcom. Zo zdôvodnenia zablokovania a histórie úprav nemusia byť zrejmé všetky podstatné aspekty problému.

Na odblokovanie neexistujú úplne presné a striktné pravidlá, preto sa používa formulácia „v iných vhodných prípadoch“. Od správcov sa očakáva zdravý rozum a zhodnotenie situácie.

Pozri aj