Wikipédia:Uvádzanie zdrojov

Toto je odporúčanie Wikipédie.
Pozri tiež: Wikipédia:Odporúčania
Odporúčania a návody
Obsah
Správanie sa
Mazanie
Upravovanie a vytváranie stránok
Buďte smelí pri úprave stránok
Váš prvý článok
Minimálny štandard článku
Konvencie
Názov článku
Pozri aj

Odkaz je riadok textu, ktorý jednoznačne určuje, čo je zdrojom. Napríklad:

 • RITTER, R.. The Oxford Style Manual. [s.l.] : Oxford University Press, 2002. ISBN 0-19-860564-1.

Toto umožňuje čitateľovi nájsť zdroj a overiť si, že tento naozaj podporuje materiál vo Wikipédii.

Kedy ho použiť. Ako je uvedené v tomto návode v časti Kedy uvádzať zdroje, zdroje by sa mali uvádzať vtedy, keď sa pridáva materiál, ktorý je sporný, alebo pravdepodobne bude sporný, keď sa cituje nejaká osoba, keď sa pridáva materiál k životopisu žijúcej osoby, keď sa overuje obsah pridaný niekým iným a keď sa prikladá obrázok.

Ako formátovať. Mali by ste sa snažiť o taký tvar odkazovania, ako je popísaný v tomto návode v časti Ako formátovať odkazy, no ešte dôležitejšie je, aby materiál vo Wikipédii bol overiteľný. Svoje zdroje však pridávajte aj vtedy, keď nie ste si istí správnym formátovaním odkazov - poskytnete tak dostatok údajov na určenie zdroja a ďalší redaktori už formátovanie vylepšia.

Ako zobrazovať. Odkazy sa obvykle pridávajú do článkov jedným zo spôsobov popísaných v tomto návode v časti Ako pridávať odkazy. Každý článok by mal v celom texte používať rovnaký spôsob - ak už v článku sú nejaké odkazy, redaktor by sa mal prispôsobiť spôsobu, ktorý je už použitý alebo vopred sa dohodnúť o zmene.

Slovenské a anglické pojmy

upraviť

Slovenské pojmy tu použité súvisia s anglickými a sú založené na definíciách podľa noriem ISO 690[1], ISO 690-2[2] a slovníkov Webster [3][4] a Krátky slovník slovenského jazyka[5]. Ide hlavne o určenie vzťahu medzi slovami odkaz a citácia:

Citácia je skrátený tvar odkazu vložený do textu v zátvorkách alebo pripojený ako poznámka v dolnej časti strany, na konci kapitoly alebo na konci celého textu. Citácia slúži na identifikáciu diela, z ktorého sa do textu prevzal materiál, voľne spracovaná myšlienka a pod. a tiež na určenie presného miesta v zdrojovom diele.

(Originál: A citation is a brief form of reference inserted parenthetically within the running text or appended as a note at the foot of the page, at the end of a chapter, or at the end of the complete text. The citation serves to identify the publication from which quoted matter within the text, an idea paraphrased, etc. was taken, and to specify its precise location within the source publication.[1])

Bibliografický odkaz je záznam obsahujúci údaje o dokumente, ktorý autor bezprostredne použil pri písaní svojej práce. V zozname bibliografických odkazov sa odkazy usporiadajú abecedne podľa prvého údaja alebo podľa čísiel, ktoré zodpovedajú označeniu citácie v texte.[6]

Okrem týchto presne definovaných pojmov sa v menej presných slovných spojeniach používa slovo odkaz, ktoré voľne označuje buď citáciu, bibliografický odkaz alebo hypertextové prepojenie.

 • anglické citation = len ak je to citácia v texte poukazujúca na odkaz na konci textu: citácia; v ostatných prípadoch: odkaz
 • anglické reference = všeobecne: odkaz
 • anglické link = všeobecne: odkaz; zriedkavejšie v prísnejších technických súvislostiach: prepojenie
 • anglické quote = citovať niekoho, použiť citát

Stručné zhrnutie

upraviť

Stručne o poznámkach pod čiarou

upraviť

Pri najbežnejšom spôsobe uvádzania zdrojov vo Wikipédii sa používajú poznámky pod čiarou. Základné kroky sú:

 • Hneď za textom, ktorý vyžaduje zdroj, pridajte <ref>podrobnosti odkazu</ref>. Tento sa bude javiť ako číslovaný odkaz napísaný menším textom hore pri slove.
 • Ak pracujete na novej stránke, alebo ak ku stránke pridávate prvú poznámku, tak nasledujúcu značku pridajte na spodok stránky tam, kde má byť zoznam poznámok pod čiarou:


== Referencie ==
{{Referencie}}
ALEBO == Referencie ==
<references />


 • Podrobnosti odkazu sa objavia v príslušnej časti pri konci článku, uvedené spolu s ostatnými poznámkami pod čiarou. Kliknutím na odkaz uvedený malým číslom hore pri slove skočíte na príslušný text.

Stručne o všeobecných odkazoch

upraviť

Ak zdroj podporuje väčšie množstvo materiálu uvedeného v článku, tak ďalším spôsobom sú všeobecné odkazy. Základné kroky sú tieto:

 • Ak pracujete na novej stránke, alebo ak na stránku pridávate prvý odkaz, tak nasledujúcu wiki značku pridajte na koniec stránky tam, kde sa má zobraziť zoznam odkazov:


== Odkazy ==
* podrobnosti odkazu


 • Váš text podrobnosti odkazu sa zobrazí v príslušnej časti v spodnej časti článku uvedený v odrážkovom tvare. Prílišné spoliehanie sa na všeobecné odkazy v článku však môže viesť k tomu, že článok bude označený ako článok bez poznámok pod čiarou alebo bez čísel strán zdroja, z ktorého čerpal. Nižšie si pozrite časť Uvádzanie čísel strán.

Kedy uvádzať zdroje

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: Wikipédia:Overiteľnosť

Wikipédia je svojou povahou dielo ľudí s najrôznejšími znalosťami a zručnosťami. Čitateľ potrebuje mať možnosť presvedčiť sa, že materiál v nej je dôveryhodný. Cieľom uvádzania zdrojov je:

Keďže podľa zásady overiteľnosti musí byť možné každú skutočnosť uvádzanú v článku konkrétne overiť, po redaktorovom zvážení je možné a vhodné zahrnúť toľko vhodných a správnych odkazov, koľko je potrebných na potvrdenie uvedených tvrdení. Avšak odkazy sa vyžadujú len v situáciách uvedených v nasledujúcom zozname prípadov. Ale či už sa odkaz pridá tak, aby zodpovedal požadovanej situácii alebo podľa uváženia redaktora, musí byť presný a mal by zodpovedať pravidlám uvedeným v tomto návode.

Keď sa pridáva materiál, ktorý je sporný alebo pravdepodobne bude sporný

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: Wikipédia:Overiteľnosť

Podľa zásady overiteľnosti: "Všetky citáty a každý sporný alebo pravdepodobne sporný materiál by mali mať uvedený spoľahlivý, publikovaný zdroj a to prostredníctvom citácie umiestnenej na riadku."

Odkazy sú obzvlášť dôležité pri písaní o názoroch na konkrétnu záležitosť. Vždy keď je to možné, vyhnite sa vyhýbavým slovám ako napr. "Niektorí ľudia hovoria, že ...". Miesto toho zmeňte svoj text tak, aby ho bolo možné overiť: nájdite konkrétnu osobu alebo skupinu, ktorá tvrdí takýto názor a pridajte odkaz na uznávanú publikáciu, v ktorej tieto osoby vyjadrujú takýto názor. Pamätajte, že Wikipédia nie je miesto na vyjadrovanie vašich vlastných názorov ani na vlastný výskum. Názory, údaje, štatistika a tvrdenia založené na niečiej vedeckej práci by sa mali v texte citovať a pripisovať ich autorom.

Pri citovaní niekoho

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: Wikipédia:Overiteľnosť
Informácie o úprave a práci s citátmi nájdete v Manual of Style:Quotations

Vždy, keď citujete publikovaný materiál, mali by ste pridávať odkaz vrátane čísel strán, ak také sú. Odkaz by sa mal umiestniť buď priamo za citátom

Príklad: "Toto je citát."1

alebo za vetou či slovným spojením, ktoré uvádza citát.

Príklad: Bertrand Russell vysvetľoval chybné usudzovanie nasledovne:2

Keď sa pridáva materiál k životopisu žijúcej osoby

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: Wikipedia:Biographies of living persons

Obzvlášť starostlivo by sa mali uvádzať zdroje v životopisoch žijúcich osôb, a to z právnych aj etických dôvodov. Všetok sporný materiál o žijúcej osobe musí uvádzať overiteľné zdroje. Ak nájdete sporný materiál o žijúcej osobe, ktorý je bez uvedeného zdroja alebo je len slabo doložený — či už je v článku alebo na diskusnej záložke — okamžite ho odstráňte! Nenechávajte ho v článku s požiadavkou na zdroje. Nepresúvajte ho na diskusnú záložku. A to bez ohľadu na to, či taký materiál je v životopise alebo hocijakom inom článku.

Pri overovaní obsahu, ktorý pridali ostatní

upraviť

Zdroje môžete pridávať aj k materiálu, ktorý ste nepísali vy. Pridávanie odkazov je vynikajúci spôsob, ako prispieť k Wikipédii. O organizovanom úsilí pridávať odkazy si pozrite WikiProject Fact and Reference Check.

Keď sa pridáva obrázok

upraviť

Obrázky musia mať na stránke s popisom obrázku pripojené podrobnosti o zdroji a značku o autorských právach. Je dôležité, aby ste uviedli autora obrázku, ak je známy (obzvlášť ak sa líši od zdroja). Dôležité to je kvôli autorským právam aj kvôli informovaniu. Niektoré autorské práva vyžadujú, aby sa uviedol autor diela.

 • Ak ste nejaký obrázok skopírovali z webu, mali by ste uviesť jeho URL:
Zdroj: Skopírované z http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/4280841.stm
 • Ak ste obrázok získali zo zdroja, ktorý nie je na sieti, mali by ste uviesť napr.:
Zdroj: Zosnímané z úradného spisu číslo 5253 evidovaného v Nejakomúrade v Nejakommeste, v Nejakomštáte

Ku každému obrázku, na ktorý nie je oprávnenie voľného šírenia, musí byť pripojený dôvod použitia materiálu, ktorý nie je voľne šíriteľný (tiež zvaný dôvod čestného použitia).

Posúdenie zdrojov

upraviť

Zdroje nesporných tvrdení netreba za pridaním citácie vždy popísať. Napr. nie je potrebný žiadny ďalší popis v nasledujúcom príklade:

Anglické slovo caffeine pochádza z francúzskeho výrazu pre kávu: café.[7]

Tvrdenia, pri ktorých jednotlivé spoľahlivé zdroje sú vo vzájomnom rozpore, alebo na ktoré sú rôzne názory, by mali obsahovať dostatočný kontext na to, aby sa dalo tvrdenie posúdiť alebo priradiť ku zdroju. Napríklad (z Wikipédia:Super-recursive algorithm):

Martin Davis popísal niektoré z Burginových vyhlásení ako "zavádzajúce".[8]

V prípadoch, ako je tento, je dôležité, aby text priradil tento text ku zdroju tak, aby sa nezdalo, že Wikipédia takto kritizuje Burginove vyhlásenia. Pozrite Wikipédia:Nestranný uhol pohľadu.

Ako formátovať odkazy

upraviť

Táto časť popisuje ako poskladať text odkazu. Skôr než ho pridáte do článku na Wikipédii, je potrebné ho uzavrieť do značiek alebo do článku pridať jeho dodatočnú skrátenú verziu.

Spôsoby odkazovania

upraviť

Všetky techniky odkazov vyžadujú, aby sa pre každý použitý zdroj uviedli podrobné plné odkazy. Plné odkazy musia obsahovať všetky potrebné údaje, ktoré umožnia ostatným redaktorom identifikovať konkrétne publikované dielo, ktoré ste použili. Existuje mnoho spôsobov, ktoré sa používajú v rôznych oblastiach. Všetky obsahujú tie isté údaje, ale líšia sa interpunkciou a poradím mena autora, dátumu vydania, názvu a čísel strán. Vo Wikipédii je prijateľný každý z týchto spôsobov, pokiaľ články nie sú vnútorne rozporné. Mali by ste dodržiavať spôsob, ktorý sa už v článku používa, ak tam taký je. Ak sú na to rôzne názory, mal by sa dodržať spôsob, ktorý bol použitý prvým redaktorom. Niektoré konkrétne príklady odkazov sú uvedené v Citing sources/example style.


Plné odkazy na knihy typicky obsahujú nasledovné údaje:

 • meno autora alebo autorov,
 • názov knihy,
 • dátum vydania a čísla strán.
 • názov vydavateľa, miesto vydania a ISBN sú nepovinné, aj keď v odporúčaných článkoch sa obvykle vydavateľ vyžaduje.


Plné odkazy na články v časopise typicky obsahujú nasledovné údaje:

 • meno autora alebo autorov,
 • rok a niekedy mesiac vydania,
 • názov článku,
 • názov časopisu,
 • číslo ročníka, číslo vydania (ak ich časopis používa) a čísla strán (čísla článkov v niektorých elektronických časopisoch)


Odkazy na články v novinách typicky obsahujú:

 • meno autora (prípadne jeho funkciu, ak je pri nadpise uvedená, Wikipédia:byline),
 • názov článku v úvodzovkách,
 • názov novín kurzívou,
 • dátum vydania,
 • čísla strán,
 • a poznámka o dátume, kedy bol odkaz vytvorený, ak sa jedná o online vydanie (nezobrazuje sa čitateľovi).


Odkazy na články na webe typicky obsahujú:

 • meno autora alebo autorov,
 • názov článku v úvodzovkách,
 • názov web stránky (s odkazom na článok vo Wikipédii o danom portáli, ak taký je, alebo na informačnú stránku daného portálu)
 • dátum vydania,
 • čísla strán (ak sú),
 • dátum, kedy bol odkaz vytvorený (nezobrazuje sa čitateľovi ak článok má dátum vydania),
 • prípadný krátky citát (používa sa zriedka a to vtedy, keď je pravdepodobné, že zdroj bude spochynený)

Uvádzanie čísel strán

upraviť

Ak citujete, voľne uvádzate alebo odkazujete na konkrétnu časť knihy alebo článku, mali by ste podľa možností tiež uvádzať aj číslo strany (čísla strán) takejto časti. V prípade kníh by sa malo uviesť aj jej vydanie, pretože stránkovanie sa medzi vydaniami môže zmeniť. Čísla strán sú obzvlášť dôležité v prípade veľkých kníh bez registrov. Čísla strán knihy alebo článku sa nevyžadujú vtedy, keď sa odkaz týka všeobecného popisu knihy alebo článku, alebo keď kniha alebo článok ako celok sú použité ako príklad ilustrujúci konkrétny názor.

Odkazujte na miesta, kde ste materiál našli vy

upraviť

Ak získate odkaz len na sprostredkujúci zdroj, mali by ste uviesť, že ste videli len sprostredkujúci zdroj. Napríklad ste mohli nájsť údaj na web stránke, ktorý sa pripisuje istej knihe. Kým sa sami do tejto knihy nepozriete a neskontrolujete, že daný údaj je naozaj tam, vaším zdrojom je v skutočnosti web stránka a práve na ňu musíte uviesť odkaz. Dôveryhodnosť vášho článku spočíva na dôveryhodnosti tejto web stránky, rovnako ako aj na knihe a váš článok to musí zreteľne uviesť.

Prepojenia a identifikačné čísla

upraviť

Odkaz v ideálnom prípade obsahuje prepojenie alebo identifikačné číslo, ktoré umožní redaktorom nájsť zdroj.

Ak máte URL odkaz (odkaz na web stránku), môžete ju pridať do názvovej časti odkazu, takže keď pridáte odkaz do Wikipédie, URL bude skryté a na nadpis sa bude dať kliknúť. Ak to chcete urobiť takto, uzavrite URL a nadpis do hranatých zátvoriek - najprv URL, potom medzera, potom nadpis. Napríklad:

Brown, R.: [http://webpage.html "Veľkost Mesiaca"], ''Scientific American'', 51(78):46.

Pre zdroje pochádzajúce len z webu by ste mali pridať "Prevzaté" pre prípad, že stránka sa v budúcnosti zmení: Prevzaté 15.7.2008.

Tiež môžete na koniec citácie pridať identifikačné číslo. Identifikačné číslo môže byť u kníh ISBN, u článkov DOI (Digital Object Identifier) alebo hociktoré z niekoľkých identifikačných čísel, ktoré sa používajú v konkrétnej databáze článkov ako je napr. číslo PMID pre články v PubMed. Tieto je možné formátovať tak, aby sa automaticky aktivovali a bolo na ne možné kliknúť po pridaní do Wikipédie, napríklad napísaním ISBN (alebo PMID), za ktorým nasleduje medzera a potom identifikačné číslo.

Ak váš zdroj nie je možné nájsť na sieti, mal by sa dať nájsť v uznávaných knižniciach, archívoch alebo zbierkach. Ak sa spochybní to, či je možné nájsť vonkajší zdroj k odkazu, na preukázanie toho, že materiál je možné rozumne nájsť, stačí čokoľvek z nasledujúceho (aj keď to nemusí byť automaticky spoľahlivé):

 • poskytnúť číslo ISBN alebo OCLC;
 • dať odkaz na uznávaný článok vo Wikipédii o zdroji (diele, autorovi alebo jeho vydavateľovi);
 • alebo priamo citovať materiál na diskusnej záložke, stručne a v kontexte


Pomocné odkazy

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: Wikipedia:Copyrights#Linking to copyrighted works

"Pomocný odkaz" je odkaz na kópiu vášho zdroja na web stránkae, ktorú poskytuje niekto iný, než pôvodný vydavateľ alebo autor. Napríklad kópia novinového článku, ktorý už nie je dostupný na stránke novín, sa nachádza na inom mieste. Dôležité pri pridávaní pomocných odkazov je v rozumnej miere sa presvedčiť, či pomocná kópia je skutočnou kópiou originálu bez zmien a bez nevhodného komentáru a že neporušuje autorské práva pôvodného vydavateľa. Presnosť možno predpokladať vtedy, keď sa celá web stránka javí ako spoľahlivá, ale redaktori by mali byť vždy opatrní a v ideálnom prípade nájsť a overiť viac kópií materiálu obzvlášť pri sporných veciach.

V prípade, keď sa kópia materiálu nachádza na viacerých miestach, ako pomocný odkaz je vhodné vybrať to miesto, ktorého obsah sa zdá byť najbližšie k zásadám nestranného uhla pohľadu a overiteľnosti.

Zdroje v rôznych jazykoch

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: :en:Wikipedia:Verifiability#Non-English sources

Pretože toto je slovenská Wikipédia, kedykoľvek to je možné, pridávať by sa mali zdroje v slovenskom jazyku a vždy by mali mať prednosť pred cudzojazyčnými zdrojmi rovnakej úrovne. Avšak tam, kde sa to hodí, používajte aj zdroje v iných jazykoch. Ak citujete z cudzojazyčného zdroja, spolu s pôvodným citátom by sa mal uviesť aj jeho slovenský preklad.

Odkazovacie šablóny a nástroje

upraviť
Zoznam šablón pozri Kategória:Šablóny pre citáciu
Podrobnejšie o tejto téme pozri w:Citation templates
Porovnanie odkazov použitím šablón a voľným písaním pozri Wikipedia:Citing sources/Example edits for different methods.

Šablóny pre odkazy (Citation templates) sa používajú na to, aby odkazy mali rovnakú úpravu. Nie sú žiadne odporúčania ani pre, ani proti používaniu šablón pre odkazy. Šablóny možno použiť alebo ich odstrániť podľa uváženia jednotlivých redaktorov, a to po dohode s ostatnými redaktormi daného článku. Keďže šablóny môžu byť sporné, redaktori by nemali meniť článok s jednoznačnou úpravou odkazov na inú bez predošlej dohody.

Je niekoľko web stránok a nástrojov, ktoré môžu pomôcť pri rýchlom vytváraní odkazov v obvyklej úprave podľa šablóny. Stačí vám iba jeden údaj a zvyšok podrobností môže doplniť šablóna. Výsledný odkaz bude uzavretý v "odkazových" značkách a bude upravený príslušným spôsobom v závislosti na druhu šablóny, ktorá sa použila. Potom celý tento text môžete skopírovať. Skôr než to pridáte do článku vo Wikipédii, môže byť ešte potrebné doplniť dodatočné značky.

Na konci tohto článku je zoznam nástrojov na tvorbu odkazov.

Ako zobrazovať odkazy

upraviť

Odkazy sa v článkoch zobrazujú jedným z piatich spôsobov:

 1. Všeobecný odkaz: Umiestnením citácie na koniec článku.
 2. Odkaz pod čiarou: Umiestnením poznámky pod čiarou (footnote), s prepojením, ktoré nasleduje po tvrdení (či už slovnom spojení, vete, odstavci, atď.), ktoré dokladá. [9]
 3. Skrátený odkaz: Umiestnením citácie do zoznamu a vymenovaním iba autora, roku a čísla strany v poznámke pod čiarou (čiže od normálneho odkazu pod čiarou sa líši len skrátením viditeľného textu pod čiarou).[10]
 4. Odkazovanie so zátvorkami: Umiestnením citácie do zoznamu a uvedením autora, roku a čísla strany do zátvoriek (Ritter 2002).
 5. Vložené prepojenia možno použiť, ak zdrojom je web stránka.

Redaktori môžu použiť hociktorý spôsob; žiadny spôsob sa neuprednostňuje. Niektoré články používajú kombináciu všeobecných odkazov, odkazov pod čiarou a skrátených odkazov. (Pozrite si napr. en:Starship Troopers, en:Rosa Parks alebo en:Absinthe.) Niektoré články používajú jednotlivé odseky pre poznámky pod čiarou, ktoré obsahujú aj odkazy aj iné poznámky. (Pozri en:Augustus.)

Mnohí redaktori uprednostňujú vyhradiť odsek s názvom Dielo (na anglickej Wikipédii Bibliography) pre úplný zoznam publikovaných prác v životopise autorov. V anglickej Wikipédii sa odsek s názvom Citations (znamená odkaz, citáciu ale aj vojenské vyznamenania) často vyhradzuje pre vojenské vyznamenania a vládne vyhlásenia. Zdroje sa často vyhradzujú pre odseky o zdrojovom kóde, geologických zdrojoch, anatomických a biologických zdrojoch a pre miesta, kde sa získava materiál.

Nech už si zvolíte ktorýkoľvek spôsob, odseky obsahujúce odkazy by mali byť umiestnené až za časťou "Pozri aj" a pred časťou "Odporúčaná literatúra" (angl. "Further reading"). [11] Po zvolení spôsobu odkazov pre článok už nie je vhodné meniť ho na iný okrem prípadov, keď existuje dôvod, ktorý presahuje samotný výber spôsobu.[12]


Všeobecné odkazy

upraviť

Ak zdroj podporuje značnú časť článku, tak niekedy môže byť prijateľné odkaz pridať jednoducho na koniec. Slúži ako všeobecný odkaz neprepojený so žiadnou konkrétnou časťou článku. Pravdepodobne to bude vhodné v pomerne nerozvinutých článkoch alebo v tých článkoch, ktoré majú veľmi jednoduchú alebo úzku tému.

Slnko je dosť veľké, ale Mesiac nie je až taký veľký. Slnko je tiež veľmi horúce.
== References ==
*Brown, R (2006). "Veľkosť Mesiaca", ''Scientific American'', 51(78).
*Miller, E (2005). ''Slnko'', Academic Press.

Nižšie je uvedené, ako by to vyzeralo po uložení zmien (všimnite si, že knihy a časopisy sú napísané kurzívou):

Slnko je dosť veľké, ale Mesiac nie je až taký veľký. Slnko je tiež veľmi horúce.

Odkazy


 • Brown, R (2006). "Veľkosť Mesiaca", Scientific American, 51(78).
 • Miller, E (2005). Slnko, Academic Press.

Odkazy na riadku v texte

upraviť

Vo väčšine prípadov sa okrem plného odkazu vyžadujú citácie, čiže odkazy na riadku priamo v texte. Takto sa zobrazí, na ktorú konkrétnu časť článku sa odkaz vzťahuje. Pre citácie v texte sa vyslovujú Požiadavky na odporúčaný článok (en) a (v menšom rozsahu) Požiadavky na dobrý článok (en). Sú obzvlášť vhodné pre doloženie opisu skutočností a sú potrebné pre tvrdenia, ktoré sú spochybnené alebo pravdepodobne budú spochybnené vrátane sporného materiálu o žijúcich osobách (en:WP:BLP)

Nasledujú spôsoby citácií v texte, ktoré sa používajú vo Wikipédii:

Systém poznámok pod čiarou

upraviť
Podrobnejšie o tejto téme pozri en:Wikipedia:Footnotes
Pozri aj: en:Help:Footnotes

Mnoho článkov vo Wikipédii, obzvlášť prepracovanejšie a tie články, ktoré vyhovujú podmienkam odporúčaného alebo dobrého článku, umiestňujú svoje odkazy do poznámok pod čiarou. Citácie uvedené na riadku sa pri tomto spôsobe zobrazujú ako malé čísla v texte, na ktoré možno kliknúť a ktoré sú prepojené s číslovaným zoznamom plných odkazov v poznámkach pod čiarou na konci článku

Aby sa odkaz objavil v poznámkach pod čiarou, musí byť uzavretý medzi značkami "ref". Tieto môžete pridať tak, že na začiatok odkazu napíšete

<ref> 

a na koniec odkazu napíšete

</ref>

Iný spôsob: pri úprave stránky si pod okienkom na úpravu textu všimnite, že je tam zoznam značiek, medzi ktorými je aj

<ref></ref>

- ak zvýrazníte celý svoj odkaz a potom kliknete na túto značku, váš odkaz sa automaticky uzavrie do odkazovacích značiek. Prípadne je možné pridať HTML atribút name pomocou

<ref name="názov">podrobnosti odkazu</ref>

Potom tú istú poznámku pod čiarou možno použiť viackrát pridaním

<ref name="názov"/>. 

Plný odkaz sa objaví v dodatku ku článku. Ak tento dodatok ešte neexistuje, vytvorte ho a do neho umiestnite buď

<references/>

alebo

{{Referencie}}

[13] Toto automaticky vytvorí zoznam poznámok pod čiarou.

Príklad uvedený nižšie ukazuje, ako to bude vyzerať v okne na úpravu textu:

Slnko je dosť veľké, <ref>Miller, E: ''Slnko'', strana 23. Academic Press, 2005.</ref>
ale Mesiac až taký veľký nie je. <ref>Brown, R: "Veľkosť Mesiaca", ''Scientific American'', 51(78):46</ref>
Slnko je tiež dosť horúce. <ref>Miller, E: ''Slnko'', strana 34. Academic Press, 2005.</ref>

== Referencie ==
<references/>

Nižšie vidno, ako by to bolo zobrazené v článku po uložení vašich úprav:

Slnko je dosť veľké,[1] ale Mesiac až taký veľký nie je.[2] Slnko je tiež dosť horúce.[3]

Referencie


 1. ^ Miller, E: Slnko, strana 23. Academic Press, 2005.
 2. ^ Brown, R: "Veľkosť Mesiaca", Scientific American, 51(78):46.
 3. ^ Miller, E: Slnko, strana 34. Academic Press, 2005.

Skrátené poznámky pod čiarou

upraviť

Mnoho článkov používa skrátenú verziu odkazu v poznámkach pod čiarou tak, že uvádzajú len autora, rok (alebo názov) a čísla strán. Ako v predošlom prípade, zoznam poznámok pod čiarou sa vytvára automaticky v odseku "Poznámky" (angl. "Notes") alebo "Poznámky pod čiarou" (angl. "Footnotes"). Plný odkaz sa potom pridá do odseku "Odkazy" (angl. "References"). Skrátené odkazy a plné odkazy môžu byť prepojené, takže čitateľ môže kliknúť na krátku poznámku, čím sa zvýrazní celý odkaz (pozri aj wiki prepojenia na plné odkazy (en))

Skrátené poznámky pod čiarou sa používajú z viacerých dôvodov:

 • umožňujú redaktorovi odkazovať na mnoho rôznych stránok z toho istého zdroja bez toho, aby musel kopírovať celý odkaz;
 • dá sa tak vyhnúť nevyhnutnému prehusteniu pri vložení dlhej citácie do zdrojového textu;
 • spájajú celé odkazy do zladeného bloku kódov (miesto aby boli rozptýlené pomedzi text) čo umožňuje zoznam abecedne zoradiť a je jednoduchšie upravovať všetky plné odkazy naraz (napr. pridávať ISBN, DOI alebo iné podrobnosti);
 • a jednotlivé odkazy pod čiarou môžu obsahovať viacnásobné citácie, čím je možné sa vyhnúť dlhým riadkom zo značiek pre poznámky pod čiarou.

Nasleduje pohľad na úpravu článku, do ktorého sa pridávajú citácie vo forme "skrátených poznámok":


Slnko je dosť veľké,<ref>Miller 2005, str. 23.</ref>
ale Mesiac až taký veľký nie je.<ref>Brown 2006, str. 46.</ref>
Slnko je tiež dosť horúce.<ref>Miller 2005, str. 34.</ref>
== Poznámky pod čiarou ==
{{Referencie|2}}
== Odkazy ==
*Brown, R (2006). "Veľkosť Mesiaca", ''Scientific American'', 51(78).
*Miller, E (2005). ''Slnko'', Academic Press.

Nižšie vidno, ako by to vyzeralo po uložení úprav:

Slnko je dosť veľké,[1] ale Mesiac až taký veľký nie je.[2] Slnko je aj dosť horúce.[3]

Poznámky pod čiarou


 1. ^ Miller 2005, str. 23.
 2. ^ Brown 2006, str. 46.
 3. ^ Miller 2005, str. 34.


Odkazy


 • Brown, R (2006). "Veľkosť Mesiaca", Scientific American, 51(78).
 • Miller, E (2005). Slnko, Academic Press.

Skrátené poznámky, ktoré používajú nadpisy miesto dátumu vydania, by mohli vyzerať v článku takto:

Poznámky pod čiarou


 1. ^ Miller, Slnko, str. 23.
 2. ^ Brown, "Veľkosť Mesiaca", str. 46.
 3. ^ Miller, Slnko, str. 34.

Podrobnejšie príklady použitím skrátených poznámok, vrátane použitia prepojení zo skrátených poznámok na plné odkazy, si pozrite v en:Wikipedia:Citing sources/Example edits for different methods.

Odkazovanie so zátvorkami

upraviť

Vo Wikipédii sa používajú dva druhy odkazovania so zátvorkami - odkazovanie autor-nadpis (spôsob APA, harvardský spôsob alebo chicagský spôsob) alebo odkazovanie autor-stránka (spôsob MLA alebo chicagský spôsob).

V citáciách so zátvorkami sa krátka verzia citácie vloží do zátvoriek hneď za bodom, ktorý má doložiť, pričom obsahuje

 • len priezvisko autora (autorov) a rok vydania, prípadne čísla strán (spôsob APA);
 • alebo priezvisko autora (autorov) a prípadne krátke nadpisy a čísla strán (spôsob MLA).

Použitím zátvorkových odkazov citácia na riadku textu zvyčajne vyzerá takto: (Autor 2006:28) alebo (Autor 2006, str. 28). Plný odkaz sa potom pridá na koniec článku do časti "Odkazy" (angl. "References") alebo "Citované diela" (angl. "Works cited"). Tento zoznam plných odkazov je obvykle abecedne usporiadaný podľa mena autora. Podobne, ako pri skrátených odkazoch, citácie na riadku aj plné odkazy môžu byť prepojené tak, že čitateľ môže kliknúť na citáciu, čím zvýrazní plný bibliografický odkaz (pozri aj prepojenie citácií a bibliografických odkazov).

Citácie autor-dátum sú najbežnejšícm spôsobom citácií vo fyzikálnych a spoločenských vedách (Ritter 2002) (zatiaľ čo citácie autor-nadpis alebo autor-strana sú najpoužívanejšie spôsoby v umení a v humanitných odboroch). Citácie typu autor-dátum sa používajú v niektorých článkoch vo Wikipédii o vede a lekárstve.

Diskusiu o výhodách a nevýhodách zátvorkových citácií typu autor-dátum ako aj niektoré stručné porovnania so zátvorkovými citáciami typu autor-nadpis alebo autor-strana si pozrite v Pros & Cons (en).

Nižšie je zobrazené, ako vyzerá v článku úprava citácií typu autor-dátum:

Slnko je dosť veľké (Miller 2005),
ale Mesiac až taký veľký nie je (Brown 2006, str. 46).
Slnko je tiež dojsť horúce (Miller 2005, str. 34).
== Odkazy ==
*Brown, R (2006). "Veľkosť Mesiaca", ''Scientific American'', 51(78).
*Miller, E (2005). ''Slnko'', Academic Press.

Ďalej vidno, ako by to vyzeralo po uložení úprav:

Slnko je dosť veľké (Miller 2005), ale Mesiac až taký veľký nie je (Brown 2006, str. 46). Slnko je tiež dosť horúce (Miller 2005, str. 34).

Odkazy


 • Brown, R (2006). "Veľkosť Mesiaca", Scientific American, 51(78).
 • Miller, E (2005). Slnko, Academic Press.

Vložené odkazy

upraviť
Podrobnejšie o tejto téme pozrite en:Wikipedia:Embedded citations

Ak sa ako zdroj používa web stránka, možno na ňu odkazovať priamo z článku tak, že jej URL sa uzavrie do hranatých zátvoriek hneď za miestom, ktoré má doložiť. Po uložení úprav sa v texte zobrazí len číslo. Napr. odkaz na novinový článok možno vložiť pridaním: [http://media.guardian.co.uk/site/story/0,14173,1601858,00.html], čo v článku vyzerá asi takto: [1]

V odseku Odkazy (angl. References) na konci článku sa znova vyžadujú plné odkazy. Okrem toho, keď sa v komentári uvedie dátum prístupu ku odkazu, pomôže to redaktorom opraviť odkaz, ktorý prestal byť dostupný. Napríklad:

*Plunkett, John. [http://media.guardian.co.uk/site/story/0,14173,1601858,00.html "Sorrell accuses Murdoch of panic buying"], ''The Guardian'', October 27, 2005. <!--prístup 5.júna 2008-->

čo sa zobrazí takto:

Keďže je ťažko spojiť ich s príslušnými citáciami, používanie vložených odkazov na citáciu v texte sa veľmi nepovažuje za najlepší spôsob a nevyskytuje sa v odporúčaných článkoch. Ľahko sa však dá zmeniť na skrátený alebo zátvorkový odkaz.

Vyhnite sa posuvným zoznamom

upraviť

Posuvné zoznamy, napríklad zoznamy odkazov zobrazené v okne s posuvníkmi (en:scroll bar), by sa nemali nikdy používať kvôli problémom s čitateľnosťou ((en:readability), tlačou (en:printing) a zrkadlením web stránok (en:Wikipedia:Mirrors and forks). Okrem toho, nie je možné zaručiť, že takéto zoznamy sa správne zobrazia vo všetkých webových prehliadačoch.

Podrobnosti si možno pozrieť v diskusii o politike z júla 2007 (en).

Zbaľujúce sa tabuľky

upraviť

Poznámky pod čiarou alebo odkazy so zbaľujúcimi sa tabuľkami, ktorých príklad je uvedený nižšie, sú neobvyklým spôsobom úpravy. Aj tak však tieto tabuľky môžu byť užitočné, ak sa použíje spôsob s dvojitým odkazovaním, kedy jedna tabuľka odkazov môže byť uvedená v abecednom poradí podľa názvu a druhá tabuľka podľa dátumu.[14] Na rozdiel od posuvných zoznamov zbaľujúce sa tabuľky sú vhodné aj pre poznámky pod čiarou aj pre odkazy a dajú sa dobre tlačiť.[15] Napriek týmto možnostiam je zbaľujúca sa tabuľka pre účely vysvetliviek neobvyklá v spojení so zaužívanými poznámkami pod čiarou.[16]

Slnko je dosť veľké, ale Mesiac až taký veľký nie je. Slnko je aj dosť horúce.
== Odkazy ==

Riešenie ťažkostí s odkazmi

upraviť

Materiál bez zdrojov

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: WP:OVER

Ak článok nemá žiadne odkazy a ak ich nedokážete nájsť sami, môžete článok označiť šablónou {{bez zdroja}}, okrem prípadov, keď je článok nezmyselný, alebo ak ide o životopis žijúcej osoby, kedy požiadajte o pomoc správcu. Ak odkaz chýba v článku pri konkrétnom tvrdení, ktoré je sporné, do úvahy pripadá umiestnenie šablóny {{bez citácie}} hneď za vetou alebo jej odstránenie. Toto pridá značku o potrebe odkazu.

Pri rozhodovaní sa, čo urobiť, zvážte nasledovné:

 • Ak tvrdenie je sporné ale neškodné pre celý článok aj pre Wikipédiu, použite značku {{bez citácie}}, ale zapamätajte si, že sa sem treba vrátiť a tvrdenie treba odstrániť, pokiaľ sa v rozumnom čase nepridá žiadny ďalší zdroj.
 • Ak tvrdenie je sporné aj škodlivé, z článku by ste ho mali odstrániť. Možno sa bude hodiť presunúť tvrdenie na stránku diskusie a požiadať o zdroj, okrem prípadu, keď to budete považovať za veľmi škodlivé alebo nezmyselné - vtedy by sa tvrdenie nemalo presúvať ani na stránku diskusie. Použite zdravý rozum. Všetok pochybný materiál bez uvedenia zdrojov alebo so slabo uvedenými zdrojmi o žijúcich osobách by sa mal okamžite odstrániť tak z článkov ako aj z diskusných stránok. Len značka nestačí. Pozrite si túto zásadu pre písanie životopisov en:Wikipedia:Biographies of living persons a tiež článok o ohováraní (en:Wikipedia:Libel).

Pozri aj

upraviť

Poznámky

upraviť
 1. a b http://dieumsnh.qfb.umich.mx/iso690.htm Excerpts from International Standard ISO 690:1987, cit 6. mája 2009
 2. http://paedpsych.jk.uni-linz.ac.at/internet/ARBEITSBLAETTERORD/LITERATURORD/ZitationISO690.html Excerpts from International Standard ISO 690-2, cit. 6. mája 2009
 3. http://www.merriam-webster.com/dictionary/citation Merriam-Webster Online Dictionary, cit. 6. mája 2009
 4. http://www.merriam-webster.com/dictionary/reference Merriam-Webster Online Dictionary, cit. 6. mája 2009
 5. http://www.slex.sk/
 6. http://www.fei.stuba.sk/generate_page.php?page_id=2167&print_page=1756 Vzory bibliografických odkazov a citovanie, cit. 6. mája 2009
 7. "Caffeine" in The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition, 2000.
 8. Davis, Martin (2006), "The Church–Turing Thesis: Consensus and opposition". Proceedings, Computability in Europe 2006. Lecture notes in computer science, pp. 125–32.
 9. RITTER, R.. The Oxford Style Manual. [s.l.] : Oxford University Press, 2002. ISBN 0-198-60564-1. S. 45.
 10. Ritter 2002
 11. Ďalšie informácie nájdete v en:Wikipedia:Layout#Standard appendices
 12. Ďalšie informácie nájdete v en:WP:Manual of Style#Consistency.
 13. O tom, kam umiestniť nový dodatok v článku si pozrite en:Wikipedia:Layout#Notes.2C_Footnotes.2C_or_References.
 14. Pozrite si článok na Wikipédii en:Venetian style shoe. 15. november, 2008, 22:48 UTC. Dostupný na: http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Venetian_style_shoe&oldid=252041990.
 15. O pohodlnej tlači použitím Internet Explorera podľa užívateľa CyclePat2 z 5. decembra 2008. Príklad je dostupný na http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=LowerMyBills.com&oldid=256085753&printable=yes
 16. "Príklad poznámky pod čiarou so zbaľujúcou sa tabuľkou pre vysvetľujúce odkazy. 5. december, 2008.


Odporúčaná literatúra

upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Wikipedia:Cite_sources na anglickej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).