Zbernica je elektrický vodič, alebo častejšie sústava vodičov, ktoré prepájajú viaceré elektrické či elektronické zariadenia a slúžia na vzájomný prenos energie, alebo údajov vo forme elektrických impulzov, medzi nimi.

Často sa pojem zbernica (a názov konkrétneho druhu zbernice) používa aj na označenie komunikačného rozhrania a príslušnej normy či komunikačného protokolu, ktorými sa riadi prenos údajov; a naopak.

Rozdelenie upraviť

Prenos dát upraviť

Zbernice obvykle prepájajú viac než dve zariadenia, aj keď to nie je vždy pravidlom, najmä ak je zbernica použitá len ako potenciálny spôsob pripojenia nejakého zariadenia či zariadení (ako je to napr. u PCI zbernice v PC).

Jednou z najzákladnejších vlastností zbernice je počet bitov, ktoré sa v jednom okamihu prenášajú zbernicou (čo je dané počtom vodičov v zbernici). Iné vlastnosti zahrňujú rýchlosť zbernice, elektrické vlastnosti, fyzickú dĺžku, príp. určenie údajov prenášaných zbernicou (adresná, dátová, riadiaca zbernica).

Pripojenie zariadenia ku zbernici definuje príslušné komunikačné rozhranie, čím je dané aj ďalšie delenie zberníc.

Zbernica počítača upraviť

Zbernica v počítači predstavuje sústavu vodičov, pomocou ktorých je nejaká jednotka spojená s procesorom, pamäťou a vstupno / výstupnými obvodmi. Je to akási dopravná infraštruktúra, pomocou ktorej sa dopravujú údaje medzi jednotlivými prvkami osobného počítača. Zbernica v sebe zahŕňa aj spôsob komunikácie, komunikačný protokol. Zbernica býva vyvedená na konektor, port, pomocou ktorého je možné pripájať ďalšie zariadenia.

Základné typy zberníc v počítači:

 • Lokálna zbernica – používa signály z procesora. Obvykle sa používa pre prepojenie procesora a pamätí.
 • Systémová zbernica – prepája signály z mikroprocesora a periférií. Zbernica navonok je reprezentovaná normalizovaným konektorom, tzv. slotom. Do slotov sa zasúvajú karty rozširujúcich periférnych zariadení.

Rozdelenie zberníc:

 • adresová
 • dátová
 • riadiaca
 • napájacia

Podľa smeru:

 • jednosmerné
 • obojsmerné

Podľa synchronicácie:

 • Synchrónna zbernica – synchronizovaná s taktom procesora počítača.
 • Multimaster zbernica – dovoľujúca tzv. busmastering, pro ktorom môže byť zbernica riadená viacerými zariadeniami.
 • Pseudosynchronná zbernica – s oneskorením prenosu dát.
 • Asynchrónne – jednostranne riadené.

Podľa umiestnenia:

 • vnútorná zbernica
 • periférna zbernica

Príklady zberníc Najdôležitejšou je systémová zbernica FSB (front-side bus), ktorá je základným komunikačným kanálom moderných základných dosiek. Prostredníctvom nej komunikuje mikroprocesor s čipsetom a ďalšími komponentami – pamäťou cache, operačnou pamäťou atď. Vo vnútri počítača sa nachádzajú ešte ďalšie typy systémových a periférnych zberníc: PCI, AGP, PCI-E, USB atď.

Energetika upraviť

Zvláštnu kategóriu tvoria zbernice používané v energetike, kde ide o vodič či vodiče (obvykle väčšieho štvorhranného prierezu, z medi) určený na rozvod elektrického prúdu medzi viacerými zariadeniami či podskupinami, v rámci jedného rozvádzača.

Pozri aj upraviť