Časť obce

evidenčná sídelná jednotka so samostatným radom domových čísel

Časť obce je nižšia územná jednotka obce, menšia ako obec, ktorá má spravidla vlastné katastrálne územie a vlastný názov, určený zo zákona oprávneným orgánom štátu. Môže byť osídlená alebo ju môže tvoriť len poľnohospodárska, lesná či iná pôda.[1]

Podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je to časť územia obce (teda časť územného celku tvoreného jedným alebo viacerými katastrálnymi územiami). Nemusí byť zhodná s katastrálnym územím, má vlastný názov a môže mať vlastné symboly. Zákon pojem „časť obce“ používa ako pojem odlišný od pojmu miestna časť. Bližšie pojem časť obce v zákone definovaný nie je.[2]Termín časť obce však bol použitý (a teda konkretizovaný) v (dnes už neplatnom) zozname okresov, obcí a častí obcí v Opatrení MV SR z 28. decembra 1990, ktorým sa uverejňuje zoznam obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike (Zbierka zákonov 15/1991, str. 314 a nasl.)

Z demografického hľadiska[3] je časť obce evidenčná jednotka vytváraná súborom parciel so súpisnými číslami v katastrálnom území alebo ulicami, odlišujúca sa od iných jednotiek podmienkami využívania nehnuteľností (športová, priemyselná, rekreačná časť a pod.).

Určovanie názvov častí obcí upraviť

Podľa zákona o obecnom zriadení obec a jej časť má svoj názov. Názvy častí obcí určuje a mení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na návrh obce.[4] Názov obce a jej časti sa uvádza v štátnom jazyku.[5] Označovanie obce v inom jazyku upravuje osobitný zákon.[6] Názov novej obce a jej časti sa určuje spravidla podľa názvu časti obce, názvu miestnej časti, podľa pomenovania významného prírodného útvaru, javu alebo historickej udalosti súvisiacej s územím obce alebo nežijúcej významnej osobnosti. Neprípustný je názov obce a názov časti obce, ktorý je dlhý, duplicitný, urážajúci mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie alebo je nepriliehavý vzhľadom na historický vývin územia. [4]

Totožné, podobné a odlišné pojmy upraviť

 • Totožný význam s pojmom „časť obce“ má pojem mestská časť, ako ho vymedzuje Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, avšak s tým, že sa týka miest.
 • S pojmom „časť obce“ môže byť totožný aj pojem osada, pod ktorým sa v súčasnosti chápe miestna časť obce či sídla.[7]
 • Odlišný pojem je „mestská časť“ v podmienkach mesta Bratislava, kde je územným samosprávnym a správnym celkom Bratislavy, v rozsahu zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hl. m. SR Bratislava a štatútu mesta Bratislava vykonáva samosprávu Bratislavy a prenesenú pôsobnosť a kde sú mestské časti právnickými osobami. Odlišný pojem je aj „mestská časť“ v podmienkach mesta Košice, kde mestské časti vykonávajú samosprávu v rozsahu zverenom zákonom SNR o meste Košice č. 401/1990 a štatútom mesta Košice a sú taktiež právnickými osobami.
 • Odlišný pojem môže byť aj miestna časť, ak je používaný len vo význame všeobecného pomenovania sídelnej lokality, ktorá má svoj vžitý názov.
 • Odlišnými pojmami sú aj štvrť či sídlisko.

Referencie upraviť

 1. BERČÍK, P., Ing. – LOVECKÝ, P., Ing.: Územné zmeny obcí v Slovenskej republike od roku 1990, 2003, s. 17.
 2. HUDECOVÁ, Ľ. – HÁJEK, M.: Národná integrácia priestorových báz údajov.
 3. TOMÁŠIKOVÁ, V. – KUSENDOVÁ, D.: Demogeografický informačný systém – cenzálna metainformačná a geografická báza dát.
 4. a b Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 1a Názov obce, ods. 1 až 6.
 5. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky, § 3 ods. 3 písm. d).
 6. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/1994 Z. z. o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín.
 7. BERČÍK, P., Ing. – LOVECKÝ, P., Ing.: Územné zmeny obcí v Slovenskej republike od roku 1990, 2003, s. 16.

Zdroje – literatúra upraviť

 • BERČÍK, Peter, Ing. – LOVECKÝ, Peter, Ing.: Územné zmeny obcí v Slovenskej republike od roku 1990 [online]. Bratislava: Sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra SR, 2003. 1. vydanie. 314 s. + ISBN 80-88842-64-6 [cit. 23. 2. 2010]. Dostupné na internete: [1].
 • HUDECOVÁ, Ľubica – HÁJEK, Milan: Národná integrácia priestorových báz údajov [online]. In: Kartografické listy, roč. 2001, č. 9. 1 mapa, 7 tabuliek, 10 referencií. [cit. 24. 2. 2010]. Dostupné na internete: [2] Archivované 2007-08-12 na Wayback Machine.
 • TOMÁŠIKOVÁ, Vladimíra – KUSENDOVÁ, Dagmar: The Demogeographic Information System as a Metainformation and Geographic Censual Database (Demogeografický informačný systém – cenzálna metainformačná a geografická báza dát) [online]. [cit. 23. 2. 2010]. Dostupné na internete: [3] Archivované 2007-08-12 na Wayback Machine.
 • Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. zo 6. septembra 1990 o obecnom zriadení [online]. In: Združenie miest a obcí Slovenska [cit. 23. 2. 2010]. Dostupné na internete: [4] Archivované 2012-01-06 na Wayback Machine.

Externé odkazy upraviť