Červy (taxón)

Červy (lat. Vermes) je taxón (spravidla kmeň či trieda) živočíchov používaný v starších systémoch živočíchov. Dnes je v systéme živočíchov rozdelený na početné menšie taxóny.

Vývoj definície taxónuUpraviť

Taxón zaviedol už Linné. V 10. vydaní jeho slávneho diela je pojem použitý veľmi široko - zahŕňal všetky (mnohobunkové aj jednobunkové) živočíchy okrem taxónov Mammalia (cicavce), Aves (vtáky), Pisces (ryby), Amphibia (obojživelníky) a Insecta (doslova hmyz, ale fakticky taxón zahŕňal všetky článkonožce okrem niektorých kôrovcov [1]). Taxón Vermes teda zahŕňal všetky jednobunkovce a bezstavovce okrem článkonožcov, t.j. okrem iného všetky jednobunkovce, mäkkýše, sliznatky, pŕhlivce, ostnatokožce a mnohoštetinavce.

V roku 1794 J.-B. Lamarck rozsah taxónu Vermes zredukoval tak, že od neho oddelil taxóny Mollusca (mäkkýše), Polypi a Echinodermata (ostnatokožce). V rokoch 1801 a 1809 od neho oddelil taxóny Mollusca, Polypi, Radiata (vrátane Coelenterata a Echinodermata), Annelides a Infusoria. [2]

V známom Cuvierovom systéme živočíchov z roku 1812/1817 taxón zmizol.

Reformami systému živočíchov uskutočnenými von Sieboldom v roku 1845 a R. Leuckartom v roku 1847 bol taxón Vermes znovu zavedený, pričom odteraz zahŕňal všetky mnohobunkové bezstavovce okrem taxónov Arthropoda (článkonožce), Mollusca (mäkkýše), Echinodermata (ostnatokožce) a Molluscoidea (Mollucoidea je taxón zahŕňajúci Bryozoa (machovky) + Brachiopoda (ramenonožce) + Tunicata (plášťovce), pričom v roku 1874 C. Claus od Molluscoidea oddelil Tunicata). C. Claus v roku 1874 z Vermes vyčlenil navyše taxón Coelenterata (mechúrniky, vrátane Porifera). Clausov systém platil vo svete dlhý čas, napríklad je použitý aj v knihe od F. Počtu z roku 1904 [3], kde je pre červy uvedené nasledujúce delenie:
červy (Vermes):

Ako príklad štandardného vymedzenia taxónu v polovici 20. storočia možno uviesť systém uvedený v knihe Kratochvíl-Bartoš 1954 [4]. Oproti vyššie uvedenému systému v tomto systéme Vermes zahŕňa aj to, čo sa predtým označovalo ako Molluscoidea (bez Tunicata). Systém vyzerá takto (české názvy podkmeňov a tried sú tu preložené do slovenčiny; podtriedy a rady sú tu uvedené len po latinsky):
kmeň červy (Vermes):

 • podkmeň ploskavce (Plathelmintes)
  • trieda ploskule (Turbellaria) - rady Acoela, Rhabdocoela, Alloecoela, Triclada, Polyclada
  • trieda motolice (Trematoda) - rady Monogenea, Digenea
  • trieda pásomnice (Cestoidea) - podtriedy Cestodaria (rady Amphilinidea, Gyrocotylidea) a Cestoda (rady Tetraphyllidea, Tetrarhynchidea, Diphyllidea, Pseudophyllidea, Cyclophyllidea)
 • podkmeň páskovce (Nemertini)
  • trieda nebodavce (Anopla) - rady Palaeonemertini, Heteronemertini
  • trieda bodavce (Enopla) - rady Hoplonemertini, Bdellonemertini
 • podkmeň okrúhlovce (Nemathelminthes)
  • trieda hlístovce (Nematoda) - rady Anguillulata, Strongylata, Ascaridata, Filariata, Chromadorata, Enoplata, Dioctophymeata, Trichurata
  • trieda strunovce (Nematomorpha) - rady Gordiidea, Nectonemida, Acanthocephala
 • podkmeň vírivce (Trochelminthes)
  • trieda bruchobrvce (Gastrotricha) - rady Macrodasyidea, Chaetonotidea
  • trieda vírniky (Rotatoria) - rady Seisonidea, Bdelloidea, Monogononta
  • trieda rypáčikovce (Kinorhyncha)
 • podkmeň obrúčkavce (Annelida)
  • trieda mnohoštetinavce (Polychaeta)
  • trieda máloštetinavce (Oligochaeta) - rady Archioligochaeta, Neoligochaeta
  • trieda pijavice (Hirudinea) - rady Acanthobdellidea, Rhynchobdellidea, Gnathobdellidea, Phyryngobdellidea
  • trieda chobotníčky v širšom zmysle (Gephyrea) [po česky "hvězdovci"] - rady Echiuridea, Sipunculidea, Priapulidea
 • podkmeň chytadlovce (Tentaculata)

Na konci 20. storočia (cca v 60. rokoch) bol taxón červy (Vermes) z odborných systémov úplne vypustený a bol rozdelený na viacero menších taxónov.

CharakteristikaUpraviť

Anatómia, morfológia a ekológia červov je rôzna, keďže ide o pojem zahŕňajúci veľké množstvo vývojovo často nesúvisiacich skupín. Vo veľkej väčšine prípadov je ich život viazaný na vodné, alebo aspoň vlhké prostredie. Niektoré druhy sú saprofyty alebo parazity.

ZdrojeUpraviť

 1. http://www.insecta.bio.pu.ru/z/nom/Insecta.htm
 2. [1], [2]
 3. Počta, F.: Rukovět paleozoologie - I. část Invertebrata, 1904, str. 14
 4. Kratochvíl, J., Bartoš, E.: Soustava a jména živočichů, Nakladatelství ČSAV, 1954

Externé odkazyUpraviť