Taxón

skupina konkrétnych organizmov, ktoré majú niečo spoločné

Taxón alebo taxonomická jednotka je skupina konkrétnych (žijúcich alebo vymretých) organizmov, ktoré majú niečo spoločné (najčastejšie príbuznosť) a tým sa líšia od ostatných taxónov. Taxón môže byť pomenovaný, ale aj bez názvu.

Taxón verzus klasifikačná úroveň/kategória

upraviť

Pomenované taxóny majú zvyčajne zaradenie a môžu byť zatriedené na príslušnú úroveň v hierarchii, ktorú označujeme ako klasifikačná/taxonomická kategória/úroveň (napr. doména, ríša, kmeň, infrarad, rod, druh a podobne).

Pojmy taxonomická úroveň/kategória a taxón sa často zamieňajú. Správne platí napr. to, že taxón (teda skupina konkrétnych niečo spoločné majúcich rastlín) pomenovaný (v súčasnosti) ako lipnicovité patrí do klasifikačnej úrovne/kategórie čeľaď, ale je možné, že niekedy bude tento taxón (čiže táto skupina konkrétnych rastlín) preradený do nižšej či vyššej taxonomickej úrovne, napr. do podčeľade či radu (a potom sa aj patrične zmení koncovka pomenovania taxónu).

Kurzíva

upraviť

V súlade s odporúčaniami svetových organizácií zodpovedných za nomenklatúru organizmov platí:[1]

  • Pri vírusoch sa prikazuje a pri baktériách, hubách, riasach a (ostatných) rastlinách sa odporúča, aby sa vedecké (latinské) meno vždy písalo kurzívou. Výnimku tvoria tie poddruhové úrovne pestovaných (t.j. nie divých) rastlín, ktoré sú predmetom ICNCP (ide spravidla o určité úrovne odchylné od tradičných linneovských), keďže pri nich sa kurzíva neodporúča.
  • Pri živočíchoch (t.j. primárne mnohobunkových živočíchoch, ale v tradičných systémoch vrátane prvokov[2]) sa podľa ICNZ odporúča písať kurzívou len rody a druhy (a nejasne asi aj poddruhové taxóny), pre vyššie taxóny sa kurzíva výslovne neodporúča.
  • Phylocode odporúča písať všetky klády (taxóny) všetkých organizmov (t.j. aj živočíchov a pestovaných rastlín) kurzívou.[3]

Referencie

upraviť
  1. WEB. Taxón - Biblioteka.sk [online]. www.biblioteka.sk, [cit. 2022-09-04]. Dostupné online.
  2. ICZN 1.1.1
  3. THINES, Marco, et al. Setting scientific names at all taxonomic ranks in italics facilitates their quick recognition in scientific papers. IMA Fungus volume, 2020, roč. 11. ISSN 2210-6359. DOI10.1186/s43008-020-00048-6.

Pozri aj

upraviť