Vírus

častica pozostávajúca z nukleovej kyseliny a bielkoviny
Disambig.svg O škodlivom počítačovom programe pozri Počítačový vírus.

Vírus je častica pozostávajúca z nukleovej kyseliny (konkrétne DNA alebo RNA) vloženej do bielkovinovej schránky, ktorá infikuje živé bunky a ich materiál použije na svoje rozmnožovanie. Vírusy sú obligátne vnútrobunkové parazity; to znamená, že sa môžu rozmnožovať iba vo vnútri živej bunky, pretože nemajú vlastný proteosyntetický aparát.

Vírus chrípky

Je sporné, či vírusy možno považovať za organizmy v pravom slova zmysle a či ich možno považovať za živé (porovnaj život).

Z taxonomického hľadiska sú vírusy veľký taxón (presnejšie napríklad doména či domínium) nebunkovcov (=nebunkových "organizmov"; lat. Subcellulata). Nebunkovce tvoria spolu s bunkovcami (=bunkové organizmy; lat. Cellulata; t.j. baktérie, archeóny a eukaryoty) taxón nazývaný Biota (=Vitae; t.j. súhrn všetkých organizmov na Zemi).

Veda o vírusoch sa nazýva virológia.

TerminológiaUpraviť

Termín vírus sa staršie niekedy používal len na označenie vírusu infikujúceho eukaryotické bunky. Vírus infikujúci baktérie (do ktorých sa do 70. rokov 20. stor. zaraďovali aj archeóny) sa označoval ako bakteriofág alebo len fág.

Na označenie jedinej vírusovej častice sa používa názov virión. Ich výraznou vlastnosťou je schopnosť množiť sa v živých bunkách definovaný ako absolútny biotropizmus.

V roku 2008 bol francúzskym výskumným tímom okolo Didiera Raoulta objavený vírus Sputnikvírus, ktorý napáda iné vírusy. Bol začlenený do novej skupiny virofágy.[1]

Stavba viriónuUpraviť

Vírusy sa typicky skladajú z dvoch a viac funkčných súčastí:

 • genetická informácia vo forme nukleovej kyseliny - DNA alebo RNA
 • kapsid (nazývaný tiež hlavička) - proteínový obal zložený z kapsomér, v ktorom je uložená genetická informácia
 • niektoré vírusy majú aj ďalšiu obalovú vrstvu zloženú z lipidov a glykoproteínov
 • niektoré vírusy majú aj ďalšie funkčné proteínové súčasti, ako sú rôzne stopky, doštičky, tŕne, nožičky a pod.

Telo vírusu môže mať viacero tvarov, medzi najznámejšie patria skrutkovitý tvar (helikálny), bičíkatý tvar (komplexný) alebo 20-sten (ikozaedrálny).

Životný cyklus vírusuUpraviť

Lytický cyklusUpraviť

Ako lytický cyklus sa označuje taký životný cyklus vírusu, pri ktorom nastáva deštrukcia (lýza) hostiteľskej bunky. Je charakteristický najmä pre bakteriofágy. Cyklus modelových bakteriofágov (fág λ, T4 alebo T7) trvá 20-40 minút.

Pokojová fázaUpraviť

Vírus prežíva mimo hostiteľskej bunky v podobe kompletného viriónu.

InfekciaUpraviť

 1. Adsorpcia. Prichytenie vírusovej častice (viriónu) na povrch bunky. Daná bunka musí byť citlivá na daný vírus - musí mať na povrchu charakteristické štruktúry (ligandy), na základe ktorých ju virión rozpozná ako vhodného hostiteľa.
 2. Penetrácia. Prienik nukleovej kyseliny do vnútra bunky. V prípade lytického cyklu preniká do bunky celý virión - v prípade rastlinných, živočíšnych viriónov, a to pinocytózou. Obal vírusu sa následne degraduje v cytoplazme.
 3. Eklipsa. Doslova zatmenie. Je to fáza, v ktorej nie sú vo vnútri bunky viditeľné žiadne infekčné vírusové častice, takže nie je možné svetelným alebo elektrónovým mikroskopom rozoznať, že je bunka infikovaná. Počas eklipsy prebiehajú biosyntetické procesy. Fág využíva nukleosyntetický a proteosyntetický aparát hostiteľskej bunky na syntézu vlastných enzýmov, štruktúrnych proteínov a na replikáciu vírusovej nukleovej kyseliny. Začne sa transkripcia génov z DNA vírusu.
 4. Maturácia. Dozrievanie, zostavovanie kompletných nových viriónov.

UvoľnenieUpraviť

Celý proces končí lýzou (zánikom) bunky a uvoľnením nových viriónov do prostredia, kde infikujú ďalšie bunky a proces sa opakuje. Bunku a jej štruktúry degraduje vírusový enzým lyzozým.

Lyzogénny cyklusUpraviť

Ako lyzogénny cyklus sa označuje taký životný cyklus vírusu, pri ktorom nenastáva obligátna deštrukcia (lýza) hostiteľskej bunky. Má sa za to, že je evolučne mladšou formou vírusového životného cyklu, kedy sa vírusy „naučili“ nezabíjať svojho hostiteľa. Fágy, ktoré sa môžu rozmnožovať buď lytickým alebo lyzogénnym cyklom, sa nazývajú lyzogénne fágy alebo temperované fágy.

Latentná fázaUpraviť

Po penetrácii prebieha eklipsa lyzogénneho cyklu trochu odlišným spôsobom - spustí sa transkripcia DNA vírusu, ale ako prvé vznikajú represorové proteíny, ktoré zastavia ďalšiu transkripciu vírusovej DNA. Procesom rekombinácie sa vírusová DNA začlení do genetického materiálu bunky a stáva sa jeho súčasťou. Eklipsa sa zastavuje a cyklus vstupuje do latentnej fázy.

ProvírusUpraviť

Vírus začlenený do DNA hostiteľskej bunky sa nazýva provírus, alebo perzistentný vírus. Keď sa hostiteľská bunka rozmnožuje, kopíruje spolu s vlastným genetickým materiálom aj provírus a odovzdáva ho dcérskym bunkám. Vírus sa tak de facto rozmnožuje bez toho, že by zabil hostiteľskú bunku.

AktiváciaUpraviť

U provírusov môže dôjsť k spontánnej reaktivácii a k derepresii transkripcie štruktúrnych génov. Latentná fáza sa preruší, dokončí sa eklipsa a dochádza k maturácii viriónov. Provírus vstupuje do lytického cyklu a po deštrukcii hostiteľskej bunky sa uvoľňujú infekčné vírusové častice.

Začlenenie vírusu do genómu bunkyUpraviť

 • Dvojvláknový DNA vírus: Dochádza k priamemu včleneniu genetickej informácie vírusu do genómu hostiteľskej bunky.
 • Jednovláknový DNA vírus: Vírus si dosyntetizuje druhé vlákno DNA a následne začlení svoju genetickú informáciu do genómu bunky.
 • Retrovírus: Špecifická skupina RNA vírusov obsahuje gén, ktorý kóduje enzým reverzná transkriptáza (RNA-závislá DNA polymeráza). Reverzná transkriptáza dokáže prepísať RNA vírusu do DNA, ktorá sa začlení do genómu bunky.

Ochrana proti vírusomUpraviť

ProkaryotyUpraviť

Baktérie môžu byť rezistentné voči vírusom vďaka mutácii, ktorá blokuje jeden z krokov vírusového cyklu. Veľmi často je to mutácia v nejakom proteíne bunkovej steny, takže vírus „nerozozná“ svojho hostiteľa a nedochádza k absorpcii.

EukaryotyUpraviť

Bunky živočíchov sa pri vírusovej infekcii bránia produkciou interferónov. Interferóny sa uvoľňujú do tkanív a krvného obehu a slúžia ako signál pre zdravé bunky, že inde dochádza k vírusovej infekcii.

Zdravé ľudské telo reaguje na vírusy produkciou antivírusových proteínov interferónov, ktoré zabraňujú prechodu infekcie na susedné bunky. Niektoré vírusy mutujú neprestajne, takže hosťovské telo nie je schopné vyvinúť si permanentnú odolnosť. Príkladmi takýchto vírusov sú HIV spôsobujúci ochorenie AIDS a Lassa mammarenavirus spôsobujúci horúčku Lassa, ktoré pravdepodobne prešli na ľudí z iných cicavcov. Americkí vedci dokázali, že vírusy sa dokážu do ľudskej DNA pevne zabudovať a sú dokonca dedičné.[2]

Niektoré vírusové ochoreniaUpraviť

Ľudské ochoreniaUpraviť

Veterinárne ochoreniaUpraviť

ReferencieUpraviť

 1. bild der wissenschaft: Wenn Viren Schnupfen kriegen, 12/2008, Konradin Medien GmbH, ISSN 0006-2375, strana 32-33
 2. bild der wissenschaft: Vererbte Viren, 1/2009, Konradin Medien GmbH, ISSN 0006-2375, strana 9

Ďalšia literatúraUpraviť

 • RAJČÁNI, Július; ČIAMPOR, Fedor. Lekárska virológia. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2006. 574 s. ISBN 80-224-0911-1.

Iné projektyUpraviť

 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Vírus
 •   Wikidruhy ponúkajú informácie na tému Vírus
 •   Wikislovník ponúka heslo Vírus