Acetylénový vyvíjač

Acetylénový vyvíjač je technické zariadenie, ktorého účelom je výroba acetylénu rozkladom karbidu vápenatého vodou. Z jedného kilogramu karbidu je zariadenie schopné vyprodukovať 270 až 300 litrov acetylénu. Chemická reakcia prebiehajúca v zariadení je exotermická, uvoľňuje 1875 kJ tepla na 1 kg karbidu vápenatého. Vedľajším produktom reakcie je karbidové vápno (znečistený hydroxid vápenatý).

Acetylénový vyvíjač, určený na zváranie

Reakcia

upraviť
CaO + 3 C → CaC2 + CO
CaC2 + 2 H2O → Ca(OH)2 + C2H2

Existujú rôzne konštrukčné typy acetylénových vyvíjačov, ktoré sa delia:

 • podľa tlaku
  • nízkotlakové (do 3 kPa)
  • strednotlakové (10-20 kPa)
  • vysokotlakové (cca 150 kPa)
 • podľa množstva použitej vody
  • mokré (veľký nadbytok vody voči karbidu)
  • suché (mierny nadbytok; rizikovejšie)
 • podľa spôsobu kontaktu karbidu a vody
  • násypné
  • prítokové
  • výtlačné

Acetylénový vyvíjač je aj zdrojom acetylénu v zváracích zariadeniach.

Iné projekty

upraviť