O droge pozri kokaín.

Koks je pevný, uhlíkatý zvyšok získaný z nízkopopolového, nízkosírneho čierneho uhlia, z ktorého sú odstránené prchavé zložky v koksárenskej batérii s obmedzeným prístupom kyslíka v teplotách okolo 1 000 °C. Pri procese tiež vzniká kamenouhoľný decht, čpavok, ľahké oleje a svietiplyn. Koks sa používa ako palivo a ako redukčné činidlo o. i. vo vysokej peci. Koks z uhlia je šedý, tvrdý a pórovitý. Má výhrevnosť 29,6 MJ/kg.

Koks

Petrolejový koks je pevný zvyšok získaný rafináciou ropy. Obsahuje ale príliš veľa nečistôt na to, aby mohol byť využívaný v metalurgických aplikáciách.