Čpavok

chemická zlúčenina

Čpavok alebo hydroxid amónny je vodný roztok amoniaku. Môže byť označený NH3 (aq), ale častejšie sa používa označenie vzorcom NH4OH. Roztoky amoniaku sú bezfarebné, majú štipľavý zápach a sú zásadité.

Čpavok
Čpavok
Čpavok
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec [NH4]+[OH]-
Synonymá čpavková voda, hydroxid amónny
Vzhľad bezfarebná kvapalina
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 35,04 g/mol
Molárna hmotnosť 17.031 g/mol
Teplota topenia −57,5 °C
Teplota varu 37,7 °C
Kritický bod 132.4 °C
Hustota 880 kg/m³
Rozpustnosť 47% (0 °C)
31% (25 °C)
18% (50 °C)
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
05- korozívna a žieravá látka07 - dráždivá látka 09 - látka nebezpečná pre životné prostredie
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Jed
Jed
(T)
Nebezpečná pre životné prostredie
Nebezpečná pre
životné prostredie
(N)
Vety R R34, R50
Vety S S1, S2, S26, S36, S37, S39, S45, S61
NFPA 704
0
3
1
COR
Ďalšie informácie
Číslo CAS 1336-21-6
Číslo UN 1005
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Zásaditosť amoniaku vo vode upraviť

Pri bežných podmienkach je amoniak bezfarebný plyn so štipľavým a dráždivým zápachom. Je charakterizovaný ako toxická veľmi nebezpečná látka. Vo vode je amoniak veľmi dobre rozpustný, vytvára s ňou silne leptavé zmesi aj pri zriedení.[1] Rozpúšťaním amoniaku vo vode dochádza k disociácii:

NH3 + H2O   NH4+ + OH

Maximálna koncentrácia amoniaku vo vode je 35,6%. Pri 15,6 °C a so zvyšovaním teploty amoniak z roztoku uniká. pH 1M roztoku je 11,63.

Použitie upraviť

Čistiace prípravky upraviť

Čpavok (1–3 %) je aj zložkou mnohých čistiacich prostriedkov. Čpavok je populárny v prípravkoch na čistenie okien. Čpavok má tú výhodu, že je to plyn rozpustený vo vode, a ako sa voda vyparuje z okna, plyn sa tiež vyparí a okno zostane bez šmúh.

Úprava vody upraviť

Čpavok sa používa na výrobu chlóramínu, ktorý sa používa najmä v dezinfekcii vody. Chloramín je uprednostňovaný pred chlórovaním pre jeho schopnosť zostať aktívny v stojatých vodovodných potrubiach dlhšie, čím sa znižuje riziko infekcií prenášaných vodou. Čpavok používajú aj akvaristi na účely založenia nového akvária.

Chladenie upraviť

V prvých rokoch dvadsiateho storočia čpavok slúžil ako chladenie v chladničkách, ale po neskoršom vývoji stratil veľkú časť svojho významu pre nízky koeficient výkonu.

Riziká pre zdravie a život upraviť

Čpavok vo vyšších koncentráciách plynu v ovzduší leptá oči, dýchacie cesty, pľúca a kožu. Pri nadmernom dýchaní koncentrovaných pár čpavku môže dôjsť k edému pľúc, prípadne ku kŕču dýchacích ciest, čo môže mať za následok udusenie. Koncentrácia 0,2 – 0,3% čpavku vo vzduchu je po pol až jednej hodine smrteľná. Pri koncentráciách vyšších ako 0,5% nastáva smrť do pol hodiny. Styk kvapalného čpavku s nechránenou pokožkou vyvoláva ťažké omrzliny majúce ráz popálenín druhého stupňa (vzhľadom na teplotu varu -33,5 °C sa pri styku s pokožkou búrlivo odparuje a vzhľadom na veľké skupenské teplo ju prudko ochladzuje). Pri koncentráciách medzi dolnou (14%) a hornou (28%) medzou výbušnosti môže pri pôsobení iniciátora dôjsť k výbuchu s príslušnými deštrukčnými účinkami tlakovej vlny.[2]

Riziká pre životné prostredie upraviť

Čpavok je veľmi toxický pre vodné organizmy (predovšetkým ryby). Vzhľadom na svoju zásaditú reakciu môže meniť pH vodných ekosystémov. Vo vode podporuje pri nízkych koncentráciách premnoženie vodných rias.

Referencie upraviť

  1. Bratislava: Ministerstvo vnútra SR, [cit. 2022-02-07]. Dostupné online.
  2. Nebezpečné vlastnosti a označenie látok, ktoré môžu spôsobiť mimoriadnu udalosť, ČPAVOK (AMONIAK) [online]. svit.sk, [cit. 2022-02-07]. Dostupné online. Archivované 2022-03-31 z originálu.

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Ammonia solution na anglickej Wikipédii.