Hydroxid vápenatý

chemická zlúčenina

Hydroxid vápenatý alebo hasené vápno Ca(OH)2 je ľahký, biely beztvarý prášok alebo biela kryštalická látka, ktorá je takmer nerozpustná vo vode s rastúcou teplotou rozpustnosť ešte klesá. Vodný roztok hydroxidu vápenatého sa nazýva vápenná voda, vodná suspenzia hydroxidu vápenatého sa nazýva vápenné mlieko. Hydroxid vápenatý patrí medzi silné zásady. Pri 512 ° C sa rozkladá na oxid vápenatý a vodu. V roztoku reaguje s kyselinami za vzniku vápenatých solí a na vzduchu reaguje s oxidom uhličitým za vzniku uhličitanu vápenatého. Vyrába sa reakciou páleného vápna (oxidu vápenatého) s vodou alebo reakciou vápnika s vodou. Hydroxid vápenatý sa používa v stavebníctve pri výrobe malty. Hydroxid sodný tvorí s hydroxidom vápenatým sulfátové vápno, ktoré sa používa na ponorkách a kozmických lodiach na odstránenie vydychovaného oxidu uhličitého.

Hydroxid vápenatý
Hydroxid vápenatý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec Ca(OH)2
Synonymá Hasené vápno
Vápenné mlieko
Vzhľad biela pevná látka
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 74,093 g/mol
Teplota rozkladu 512 °C
Hustota 2,211 g/cm³
Rozpustnosť 1,89 g·l−1 pri 0 °C
1,7 g·l−1 pri 20 °C
0,77 g·l−1 pri 100 °C
Bezpečnosť
MSDS
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
05- korozívna a žieravá látka07 - dráždivá látka
Nebezpečenstvo
Vety H H318, H315, H335
Vety EUH EUH?
Vety P P260, P280, P302+352, P304+340, P305+351+338, P313
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Dráždivá látka
Dráždivá
látka
(Xi)
Vety R R22, R34
Vety S S2, S24
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
3
0
 
Ďalšie informácie
Číslo CAS 1305-62-0
Číslo UN 1404
EINECS číslo 215-137-3
Číslo RTECS EW2800000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Príprava haseného vápnaUpraviť

 
Vedro s haseným vápnom
CaO + H2O → Ca (OH)2
Ca(OH)2 - hasené vápno

Hasené vápno sa pripravuje reakciou oxidu vápenatého s vodou. Pri tejto reakcii sa uvoľňuje veľké teplo. Vlastnosti Ca(OH)2 – vo vode je hydroxid vápenatý málo rozpustný. Rozpustená časť hydroxidu vápenatého sa štiepi na:

Ca(OH)2 → Ca2+ + 2OH-

Používa sa v stavebníctve pri príprave malty.

Reakcia tvrdnutia maltyUpraviť

 
Vedro s maltou
Bližšie informácie v hlavnom článku: Malta (stavebníctvo)
Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

CO2 prítomný vo vzduchu reaguje s hydroxidom vápenatým za vzniku uhličitanu vápenatého a voda sa vyparuje. Ďalej sa používa v cukrovarníctve pri čírení cukrovej šťavy, pri bielení obytných priestorov a na dezinfekciu.


Pozri ajUpraviť