Hydroxid vápenatý

chemická zlúčenina

Hydroxid vápenatý alebo hasené vápno Ca(OH)2 je ľahký, biely beztvarý prášok alebo biela kryštalická látka, ktorá je takmer nerozpustná vo vode s rastúcou teplotou rozpustnosť ešte klesá. Vodný roztok hydroxidu vápenatého sa nazýva vápenná voda, vodná suspenzia hydroxidu vápenatého sa nazýva vápenné mlieko. Hydroxid vápenatý patrí medzi silné zásady. Pri 512 ° C sa rozkladá na oxid vápenatý a vodu. V roztoku reaguje s kyselinami za vzniku vápenatých solí a na vzduchu reaguje s oxidom uhličitým za vzniku uhličitanu vápenatého. Vyrába sa reakciou páleného vápna (oxidu vápenatého) s vodou alebo reakciou vápnika s vodou. Hydroxid vápenatý sa používa v stavebníctve pri výrobe malty. Hydroxid sodný tvorí s hydroxidom vápenatým sulfátové vápno, ktoré sa používa na ponorkách a kozmických lodiach na odstránenie vydychovaného oxidu uhličitého.

Hydroxid vápenatý
Hydroxid vápenatý
Hydroxid vápenatý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec Ca(OH)2
Synonymá Hasené vápno
Vápenné mlieko
Vzhľad biela pevná látka
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 74,093 g/mol
Teplota rozkladu 512 °C
Hustota 2,211 g/cm³
Rozpustnosť 1,89 g·l−1 pri 0 °C
1,7 g·l−1 pri 20 °C
0,77 g·l−1 pri 100 °C
Bezpečnosť
MSDS
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
05- korozívna a žieravá látka07 - dráždivá látka
Nebezpečenstvo
Vety H H318, H315, H335
Vety EUH EUH?
Vety P P260, P280, P302+352, P304+340, P305+351+338, P313
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Dráždivá látka
Dráždivá
látka
(Xi)
Vety R R22, R34
Vety S S2, S24
NFPA 704
0
3
0
 
Ďalšie informácie
Číslo CAS 1305-62-0
Číslo UN 1404
EINECS číslo 215-137-3
Číslo RTECS EW2800000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Príprava haseného vápna

upraviť
 
Vedro s haseným vápnom
CaO + H2O → Ca (OH)2
Ca(OH)2 - hasené vápno

Hasené vápno sa pripravuje reakciou oxidu vápenatého s vodou. Pri tejto reakcii sa uvoľňuje veľké teplo. Vlastnosti Ca(OH)2 – vo vode je hydroxid vápenatý málo rozpustný. Rozpustená časť hydroxidu vápenatého sa štiepi na:

Ca(OH)2 → Ca2+ + 2OH-

Používa sa v stavebníctve pri príprave malty.

Reakcia tvrdnutia malty

upraviť
 
Vedro s maltou
Bližšie informácie v hlavnom článku: Malta (stavebníctvo)
Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

CO2 prítomný vo vzduchu reaguje s hydroxidom vápenatým za vzniku uhličitanu vápenatého a voda sa vyparuje. Ďalej sa používa v cukrovarníctve pri čírení cukrovej šťavy, pri bielení obytných priestorov a na dezinfekciu.


Pozri aj

upraviť