Chemická rovnica je formálny zápis začiatku a konca chemickej reakcie. Na jednej strane (väčšinou vľavo) obsahuje chemické vzorce a počty častíc reaktantov a na druhej strane (vpravo) obsahuje chemické vzorce a počty častíc produktov zúčastňujúcich sa na jednom základnom chemickom obrate.

Rovnica musí vyhovovať zákonu zachovania hmotnosti: Látkové množstvo toho istého prvku musí byť na oboch stranách rovnice rovnaké.

Toto je príklad na chemickú rovnicu vody:

Vzorec čítame dve molekuly vodíka sa zlúčia s molekulou kyslíka a vzniknú dve molekuly vody