Drell-Yanov proces

Drell-Yanov proces nastáva pri vysokoenergetickom nukleón-nukleónovom rozptyle, keď kvark jedného hadrónu a antikvark druhého hadrónu anihilujú, a vytvoria pár opačne nabitých leptónov. Produkcia takýchto leptónových párov prebieha výmenou virtuálneho fotónu alebo Z-bozónu.

Drell-Yanov proces: kvark z jedného hadrónu a antikvark druhého hadrónu anihilujú a vytvárajú pár leptónov prostredníctvom výmeny virtuálneho fotónu.

Drell-Yanov proces je študovaný ako pri experimentoch s pevným terčíkom, tak aj pri zrážajúcich sa zväzkoch. Poskytuje cenné informácie o distribučnej funkcii partónov, ktorá popisuje spôsob, akým je hybnosť prichádzajúceho vysokoenergetického nukleónu rozdelená medzi partóny tvoriace nukleón. Distribučné funkcie partónov sú základnou zložkou pre výpočet v podstate všetkých procesov hadrónových "zrážačov". Aj keď by mali byť tieto funkcie v princípe odvoditeľné, dnešná neznalosť niektorých aspektov silnej interakcie to znemožňuje a preto sú odvodené z experimentov.

Produkcia Z bozónov cez Drell-Yanov proces poskytuje príležitosť pre štúdium väzieb Z bozónu s kvarkami.