Epilóg (literatúra)

Epilóg je ukončenie literárneho diela.[1] Autor v epilógu môže načrtávať ďalšie osudy postáv, lúčiť sa s miestom deja alebo čitateľom.[2] Svoj pôvod má v antickej dráme. U spisovateľov neskorších období sa epilóg vyskytoval viac v epike ako dráme. Zo slovenských autorov ju používal najmä Pavol Országh Hviezdoslav.

ReferencieUpraviť

  1. epilóg. In: FINDRA, Ján; GOMBALA, Eduard; PLINTOVIČ, Ivan. Slovník literárnovedných termínov. 2. dopl. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987. 410 s. S. 96-97.
  2. epilóg. In: MISTRÍK, Jozef, et al. Encyklopédia jazykovedy. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1993. 513 s. ISBN 80-215-0250-9. S. 129.

Pozri ajUpraviť