Európske spoločenstvá

Európske spoločenstvá (ES; angl. European Communities), nepresne a najmä pred rokom 1993: Spoločenstvo alebo Európske spoločenstvo, je súhrnné označenie a od roku 1967 aj legálny názov pre

Zakladajúci členovia zelenou, neskorší členovia modrou farbou

Európske spoločenstvá formálne vznikli roku 1967 vytvorením spoločných orgánov pre uvedené tri spoločenstvá. Do roku 2009 tvorili prvý pilier trojpilierovej štrukúry Európskej únie.

Skratka ES môže znamenať buď Európske spoločenstvá alebo Európske spoločenstvo. Oficiálne, napríklad aj v Úradnom vestníku, znamená len Európske spoločenstvá.

ESUO vzniklo v roku 18. apríla 1951 podpísaním tzv. Parížskej zmluvy medzi Francúzskom, Nemeckom, Talianskom, Belgickom, Holandskom a Luxemburskom. Zmluva nadobudla platnosť 23. júla 1952 a jej platnosť vypršala po 50 rokoch, teda 23. júla 2002, keď celá agenda ESUO bola prevedená na ES.

Ďalšie dve spoločenstvá vznikli 25. marca 1957 podpísaním tzv. Rímskych zmlúv (rovnaké zmluvné strany ako v predchádzajúcom prípade). Tie vstúpili do platnosti 1. januára 1958 a boli uzavreté na neurčitú dobu.

V roku 1965 bola podpísaná (a v roku 1967 vstúpila do platnosti) Zmluva o zlúčení, ktorou sa zlúčili niektoré orgány týchto spoločenstiev.

Od roku 1993 zmenila Zmluva o Európskej únii názov Európskeho hospodárskeho spoločenstva na Európske spoločenstvo a spolu s EURATOM tvoril až do roku 2009 prvý pilier trojpilierovej štruktúry Európskej únie.

Nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 stratil pojem Európske spoločenstvá význam. Od 1. decembra 2009 existuje už iba jedno Spoločenstvo - Európske spoločenstvo pre atómovú energiu. Zanikla tiež trojpilierová štruktúra Európskej únie.

Terminologická poznámka

upraviť

Ohľadom pojmov Európske spoločenstvo verzus Európske spoločenstvá existuje neporiadok aj v starších oficiálnych dokumentoch a zmluvách. V minulosti (pred rokom 1993) sa Európske spoločenstvá (pôvodne tri, dnes existuje už len jedno, Európske spoločenstvo pre atómovú energiu) bežne označovali ako Európske spoločenstvo; takéto použitie pojmu prijal aj Európsky parlament v uznesení zo 16.2.1978. Podľa Maastrichtskej zmluvy (1993) síce Európske spoločenstvo označuje bývalé EHS, ale aj v oficiálnych dokumentoch Európskej únie sa pojmy Európske spoločenstvo alebo Spoločenstvo používali na označenie všetkých troch (neskôr len dvoch) zakladajúcich spoločenstiev.

Neporiadok bol o to väčší (a spôsobený aj tým), že od roku 1993 sa používal najčastejšie pojem „Európske únia“, a to tak v presnom zmysle (bývalé 3 piliere), ako aj nepresne na označenie EHS resp. Európskeho spoločenstva alebo všetkých zakladajúcich spoločenstiev. V bežnej komunikácii boli teda pojmy Európske spoločenstvo či Európske spoločenstvá vytlačené pojmom Európska únia.

V súčasnosti je situácia omnoho prehľadnejšia. Dnes existuje len jedna Európska únia, ktorá je právnym nástupcom zrušeného Európskeho spoločenstva a popri Únii existuje formálne samostatné Európske spoločenstvo pre atómovú energiu. Pojem Európske spoločenstvá dnes už stratil význam.