Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (Euratom) bolo založené 25. marca 1957 v Ríme na základe Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (vstúpili do platnosti 1. januára 1958). Zakladajúcimi krajinami boli Francúzsko, Západné Nemecko, Taliansko, Belgicko, Luxembursko a Holandsko. Napriek tomu, že Euratom je samostatným celkom, je plne integrovaný do Európskej únie. Hlavnou úlohou Euratomu je: „prispieť k zvýšeniu životnej úrovne v členských štátoch a k rozvoju vzťahov s ostatnými krajinami vytvorením podmienok potrebných pre rýchle vybudovanie a rast jadrového priemyslu“. Ďalšie úlohy:

  • investície do jadrového priemyslu
  • spolupráca vo výskume a vývoji
  • ochrana zdravia
  • spoločný jadrový trh
  • spolupráca pri nakladaní s jadrovým palivom
Členovia Euratom

Euratom vznikol ako samostatná organizácia. V roku 1967 sa formálne stal súčasťou Európskych spoločenstiev a v roku 1993 ako súčasť Európskych spoločenstiev tiež prvého piliera Európskej únie. Od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy (od 1. decembera 2009) je Euratom formálne opäť samostatnou organizáciou. Euratom však má spoločné inštitúcie a aj niektoré ďalšie orgány s Európskou úniou. V praxi sa preto často Euratom stotožňuje s Európskou úniou.

Inštitúciami Euratomu (rovnako aj Európskej únie) sú

Euratom má tiež dve agentúry. Na základe Zmluvy o Euratome, najmä jej článku 53 až 56, a na základe rozhodnutia Rady 2008/114/ES, Euratom, ktorým sa ustanovuje štatút Zásobovacej agentúry Euratomu [1] je zriadená Zásobovacia agentúra Euratomu. Keďže Euratom (v širšom zmysle Európska únia) je členom organizácie ITER, založil Euratom rozhodnutím Rady 2007/198/Euratom, ktorým sa zriaďuje Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy a ktorým sa mu udeľujú výhody [2], Spoločný podnik Fusion for Energy (F4E).

Úzku väzbu medzi Euratomom a Európskou úniou vidno aj v tom, že členstvo v Euratome je späté s členstvom v Európskej únii a aj naopak, členstvo v Európskej únii je späté s členstvom v Euratome. Preto má Euratom tých istých členov ako Európska únia.

V rámci Euratomu platí, rovnako ako v rámci Európskej únie, 24 úradných jazykov.

Referencie

upraviť
  1. rozhodnutie 2008/114/ES, Euratom http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1418376308809&uri=CELEX:32008D0114
  2. rozhodnutie 2007/198/Euratom http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1407235570826&uri=CELEX:02007D0198-20140101

Zásobovacia agentúra Euratomu
Spoločný podnik Fusion for Energy (F4E) na stránke Europa.eu
Fusion for Energy - oficiálna webová stránka