Eurobarometer je séria prieskumov verejnej mienky, ktoré zadáva sekcia Analýz verejnej mienky Európskej komisie od roku 1974 (podľa niektorých zdrojov 1973). V rámci prieskumov sú pravidelne vydávané správy o verejnej mienke v rôznych oblastiach týkajúcich sa Európskej únie. Prieskumy sa realizujú vo všetkých členských krajinách EÚ a v poslednom čase aj v kandidátskych krajinách. Výsledky Eurobarometra sú publikované Generálnym riaditeľstvom pre tlač a komunikáciu Európskej komisie.

Eurobarometer bol pôvodne koncipovaný ako spôsob zlepšenia informačnej a komunikačnej stratégie Európskej únie. Je to užitočný nástroj na poznanie verejnej mineky na široký okruh záležitostí týkajúcich sa EÚ, napr. postoje občanov k ďalšiemu rozširovaniu únie.

Predchodcovia Eurobarometra upraviť

V roku 1970 Európska komisia uskutočnila prieskumy vo vtedajších šiestich členských krajinách Európskeho spoločenstva (Belgicko, Francúzsko, Nemecká spolková republika, Taliansko, Luxembursko a Holandsko). Tieto prieskumy zisťovali verejnú mienku týkajúcu sa ako priorít jednotlivých krajín tak aj funkcií, ktoré by organizácia integrovanej Európy mala plniť, vrátane spoločného trhu (Európske hospodárske spoločenstvo).

Ďalšia sada prieskumov v šiestich členských krajinách sa uskutočnila v lete roku 1971, pričom jednou zo špecifických oblastí, na ktoré sa prieskum zameral, bolo poľnohospodárstvo.

V rokoch 1972-1973 sa v členských krajinách uskutočnili referendá o rozšírení Európskeho spoločenstva o Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

Pravidelné polročné prieskumy verejnej mienky v členských krajinách začali v septembri 1973, názov Eurobarometer dostali v roku 1974 (preto sa údaje o tom od kedy sa Eurobarometer uskutočňuje líšia). Zber dát pre Eurobarometer č. 1 sa uskutočnil v mesiacoch apríl-máj 1974 a výsledky boli publikované v júli toho istého roku.

Štandardný Eurobarometer upraviť

Štandardný Eurobarometer je prieskum verejnej mienky zameraný na pravidelne sa opakujúce okruhy otázok, s cieľom porovnávať názory v jednotlivých krajinách a vývoj v názoroch občanov členských krajín Európskej únie (v minulosti Európskych spoločenstiev).

Štandardný Eurobarometer sa uskutočňuje vždy na jeseň a na jar. Hoci okruh otázok sa v priebehu rokov rozšíril, zámerom zadávateľa je zabezpčiť konzistentnosť prieskumu, aby bolo možné dáta porovnávať v časovej línii. Počnúc Eurobarometrom č. 34 (1990) sa popri štandardnom prieskume realizujú oddelené doplnkové prieskumy zamerané na špecifické témy.

Flešový Eurobarometer upraviť

Flešový Eurobarometer bol Európskou komisiou zavedený neskôr, koncom deväťdesiatych rokov minulého storočia. Pozostáva z rozhovorov uskutočnených cez telefón, ktoré sa realizujú ad hoc. Flešový prieskum Eurobarometer sa môže realizovať na požiadavku Európskej komisie alebo inej inštitúcie Európskej únie. Hlavnou výhodou Flešového Eurobarometra, oproti štandardnému prieskumu je to, že je oveľa rýchlejší a flexibilnejší a výsledky sú k dispozícii takmer okamžite. Navyše, je vhodnejší v prípadoch, keď sa prieskum má zamerať na špecifické skupiny v rámci európskej populácie. Jedným z najčerstvejšách príkladov je Flešový Eurobaromenter, ktorý sa uskutočnil v septembri 2005 a ktorý bol zameraný na zavedenie eura v nových členských krajinách EÚ.

Externé odkazy upraviť