Eutektoid je homogénna zmes pozostávajúca minimálne z dvoch zložiek v tuhej fáze, ktorá vznikne ochladením sústavy pod určitú teplotu bez zmeny skupenstva, čím sa líši od eutektika, kde pri vzniku nastáva prechod z kvapalnej do tuhej fázy. Príkladom eutektoidu je perlit (zmes feritu a cementitu v sústave železo-uhlík), ktorý vzniká z austenitu pri teplote 727 °C pri koncentrácii uhlíka medzi 0,02 % až 6,67 %.

Fázový diagram sústavy Fe-Fe3C. Bod S definuje podmienky na vznik eutektoidu.