Fyzickogeografické členenie Nemecka

Toto je článok o fyzickogeografickom členení Nemecka resp. fyzickogeografickej regionalizácii Nemecka.

Geomorfologické členenie Nemecka podľa BfN 2002/Riecken, Ries & Ssymank 1994

V Nemecku sa najčastejšie sa používa členenie Nemecka na prírodné oblasti (nem. naturräumliche Gliederung Deutschlands), čo je hierarchický systém územných celkov, tzv. prírodných oblastí (Naturraum) či prírodnooblastných jednotiek (naturräumliche Einheit), vymedzených na základe rôznych prírodných hľadísk. Z členení na prírodné oblasti je najznámejšie členenie od Bundeanstalt für Landeskunde z prelomu 50. a 60. rokov 20. storočia (pozri nižšie).

Členenie podľa BfLR 1960-1994 / Meynen - Schmithüsen 1953-1962 [1][2][3]Upraviť

Toto je členenie podľa Bundesanstalt für Landeskunde und Raumforschung 1960-1994; jeho základ tvorí práca Meynen/Schmithüsen 1953-1962:

Názvy úrovní položiek sú:

 • prvá úroveň (pozri vyššie): Großregionen 1. Ordnung (veľkoregióny 1. rádu)
 • druhá úroveň (pozri vyššie): Großregionen 2. Ordnung (veľkoregióny 2. rádu)
 • tretia úroveň (vyššie už neuvedená): Großregionen 3. Ordnung (veľkoregióny 3. rádu); tieto (väčšinou) zodpovedajú tzv. Gruppen naturräumlicher Haupteinheiten (skupinám prírodnooblastných hlavných jednotiek), resp. skrátene Haupteinheitengruppen (skupinám hlavných oblastí), ktoré možno ľahko spoznať podľa toho, že okrem názvu majú pridelený aj kód v podobe dvojciferného čísla. Gruppen naturräumlicher Haupteinheiten tohto systému sú uvedené nižšie za lomkami pod podnadpisom "Členenie podľa Bundesanstalt für Naturschutz 2008/Ssymank 1994".
 • štvrtá úroveň (vyššie už neuvedená): naturräumliche Haupteinheiten (prírodnooblastné hlavné jednotky), resp. skrátene Haupteinheiten (hlavné jednotky); tieto majú okrem názvu pridelený aj kód v podobe trojciferného čísla.
 • Naturräumliche Haupteinheiten sa ešte ďalej delia na niekoľko nižších úrovní jednotiek.

Istá dvojkoľajnosť systému, prejavujúca sa na úrovni Großregion 3. Ordnung – Gruppen naturräumlicher Haupteinheiten, vznikla tým, že historicky najprv vznikol systém zložený z naturräumliche Haupteinheiten a Gruppen naturräumlicher Haupteinheiten a vyššie úrovne členenia (t.j. Großregionen) boli k tomuto systému pridané až neskôr a kvázi nezávisle, takže Großregionen 3. Ordnung a Gruppen naturräumlicher Haupteinheiten miestami nie sú v detailoch celkom zhodné (kompatibilné).

Treba poznamenať, že názvy viacerých vyššie uvedených jednotiek nie sú ustálené (pevne stanovené sú teda len ich hranice).

Členenie podľa Klausing 1974/1988 [4]Upraviť

Názvy úrovní položiek sú:

 • prvá úroveň (pozri vyššie): Großregionen (veľkoregióny)
 • druhá úroveň (vyššie už neuvedená): Regionen (regióny)
 • tretia úroveň (vyššie už neuvedená): Haupteinheitengruppen (skupiny hlavných jednotiek)
 • štvrtá úroveň (vyššie už neuvedená): Haupteinheiten (hlavné jednotky)

Členenie podľa priamo neuvedeného zdroja [5]Upraviť

Názvy úrovní položiek sú:

 • prvá úroveň (pozri vyššie): Naturräume 1. Ordnung (prírodné oblasti 1. rádu)
 • druhá úroveň (pozri vyššie): Naturräume 2. Ordnung (prírodné oblasti 2. rádu)
 • tretia úroveň (vyššie už neuvedená): Naturräume 3. Ordnung (prírodné oblasti 3. rádu; t.j. de facto Gruppen naturräumlicher Hauzpteinheiten podľa Bundesanstalt für Landeskunde und Raumforschung 1960-1994 alebo naturräumliche Haupteinheiten podľa Bundesanstalt für Naturschutz 2008)
 • štvrtá úroveň (vyššie už neuvedená): Naturräume 4. Ordnung (prírodné oblasti 4. rádu)

Alpenvorland aj Alpen sú zároveň Naturraum 1. Ordnung a Naturraum 2. Ordnung.

Členenie podľa Bundesanstalt für Naturschutz (?)2002/Riecken, Ries & Ssymank 1994 [6]Upraviť

Uvedená prvá úroveň delenia sa nazýva Regionen (uvádza sa aj Großregionen alebo Großlandschaften). Druhá úroveň (t.j. kódy D##) je prevzatá zo systému Ssymank 1994 - pozri nižšie.

Členenie podľa Bundesanstalt für Naturschutz 2008/Ssymank 1994 [7][8]Upraviť

Názvy úrovní položiek sú:

 • prvá úroveň (pozri vyššie): Großlandschaften (veľkokrajiny)
 • druhá úroveň (pozri vyššie): naturräumliche Haupteinheiten (prírodnooblastné hlavné jednotky) alebo skrátene Haupteinheiten (hlavné jednotky); možno ich ľahko rozpoznať podľa toho, že majú okrem názvov pridelené aj kódy v tvare D##. Naturräumliche Haupteinheiten podľa tohto systému fakticky väčšinou zodpovedajú jednotkám Gruppen natürlicher Haupteinheiten v systéme podľa Bundesanstalt für Landeskunde und Raumforschung (pozri podnadpis vyššie); naturräumliche Haupteinheiten systému podľa Bundesanstalt für Landekunde und Raumforschung naopak predstavujú o jeden stupeň nižšiu úroveň delenia. Preto pozor na zámenu.

Delenie končí na druhej úrovni (t.j. na naturräumliche Haupteinheiten), preto sa často nižšie úrovne dopĺňajú zo systém podľa Bundesanstalt für Landeskunde und Raumforschung.

Nasleduje podrobnejší rozpis členenia podľa Bundesanstalt für Naturschutz 2008/Ssymank 1994. Nasledujúca hierarchia ukazuje tento systém, doplnený (iba) o 4 kurzívou vyznačené "medzipoložky" prevzaté z vyššie uvedeného systému BfN 2002/Riecken, Ries & Ssymank 1994. V zátvorke je vždy uvedený kód naturrämliche Haupteinheit podľa Ssymank 1994 a za lomkou pre informáciu starý kód, teda kód zodpovedajúcej/-cich Gruppe(n) naturräumlicher Haupteinheiten podľa Bundesanstalt für Landeskunde und Raumforschung 1960-1994/Meynen-Schmithüsen 1953-1962:

Členenie podľa V. Krála 1999 [9]Upraviť

Bodky znamenajú, že systém pokračuje mimo územia Nemecka.

Názvy úrovní položiek neexistujú.

Členenie podľa J. Kondrackého [10]Upraviť

Bodky znamenajú, že systém pokračuje mimo územia Nemecka.

Názvy úrovní položiek sú:

 • prvá úroveň (jednociferné číslo): megaregion (megaregión)
 • druhá úroveň (dvojciferné číslo): prowincja (provincia)
 • tretia úroveň (trojciferné číslo): podprowincja (subprovincia)
 • Za treťou úrovňou nasledujú ešte ďalšie úrovne (vyššie už neuvedené).

LiteratúraUpraviť

 • Emil Meynen (Hrsg.): Handbuch der naturräumlichen Gliederung Deutschlands. Selbstverlag der Bundesanstalt für Landeskunde, Remagen 1953-1962 (Teil 1, enthält Lieferung 1-5), ISBN B0000BJ19E
 • Emil Meynen (Hrsg.): Handbuch der naturräumlichen Gliederung Deutschlands. Selbstverlag der Bundesanstalt für Landeskunde, Remagen 1959-1962 (Teil 2, enthält Lieferung 6-9), ISBN B0000BJ19F

Pozri ajUpraviť

Externé odkazyUpraviť

ReferencieUpraviť

 1. [1]
 2. [2]
 3. [3]
 4. [4]
 5. [5]
 6. [6], [7], [8]
 7. [9]
 8. [10]
 9. Král, V.: Fyzická geografie Evropy, 1999
 10. Kondracki, J.: Fizycznogeograficzna regionalizacja Niemiec i terenów przyległych w układzie dziesiętnym in: Przegląd Geograficzny, zv.LXIX, 1997