Gymnázium Jána Adama Raymana

Gymnázium Jána Adama Raymana (názov sa obvykle používa vo forme iniciálovej skratky „GJAR“; obyvatelia Prešova školu poznajú aj ako „dolné gymko“) je strednou školou (gymnáziom) so sídlom v Prešove. V súčasnosti poskytuje gymnaziálne vzdelávanie štvorročné i osemročné. Je považované za jedno z najlepších gymnázií v regióne i na Slovensku.[chýba zdroj]

Budova, v ktorej dnes sídli Gymnázium Jána Adama Raymana. Nachádza sa na Mudroňovej 20 v Prešove

Jeho riaditeľkou je od 1. júla 2014 a opätovne od 1. júla 2019 na päť rokov[1] Mgr. Viera Kundľová[2]. Zriaďovateľom je od 1. júla 2002 Prešovský samosprávny kraj[3][4].

História[5]Upraviť

Gymnázium Jána Adama Raymana vzniklo v roku 1961 najprv ako stredná všeobecnovzdelávacia škola, ktorá sídlila na Ul. Tarasa Ševčenka. Prvý školský rok sa začal 1. septembrom 1961.

ZriaďovateliaUpraviť

Od vzniku školy v roku 1961 do 21. decembra 1968 bol zriaďovateľom Okresný národný výbor Prešov[6]; od 22. decembra 1968 do 30. júna 1969 bol takým národným výborom Krajský národný výbor v Košiciach[7].

Od 1. júla 1969 do 31. decembra 1970 bolo zriaďovateľom Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky[8].

Od 1. januára 1971 do 31. decembra 1990 bol zriaďovateľom Krajský národný výbor v Košiciach[9].

Od 1. januára 1991 do 23. júla 1996 bola zriaďovateľom Školská správa Prešov[10].

Od 24. júla 1996 do 30. júna 2002 bol zriaďovateľom Krajský úrad v Prešove[11].

Od 1. júla 2002 je zriaďovateľom Prešovský samosprávny kraj[3][4].

Nové sídloUpraviť

 
Vstupná ulica ku škole

V roku 1997 sa škola presťahovala do nových priestorov na Ul. Mudroňovej, ktoré boli v rokoch 2008 – 2009 zásadne renovované. Škola má v súčasnosti v správe majetok Prešovského samosprávneho kraja podľa § 6 ods. 1 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, a to tieto nehnuteľnosti, zapísané na liste vlastníctva č. 12 895 pre katastrálne územie – Prešov[12]:

(a) budova so súpisným číslom 4 958 umiestnená na parcele registra „C“ č. 3069 (budova školy);

(b) parcely registra „C“ č. 3 067, 3 068, 3 069, 3 070, 3 071, 3 072 (pozemky priľahlé k budove školy s celkovou výmerou 8 618 m²).

Oslavy 55. výročia založenia školyUpraviť

Gymnázium Jána Adama Raymana pri príležitosti 55. výročia svojho otvorenia usporiadalo v Divadle Jonáša Záborského v Prešove v roku 2016 benefičný koncert[13]. Osobne k oslavám výročia školy prispeli viacerí jej významní absolventi[14][15].

ExternéUpraviť

Viac sa možno o 55. výročí školy a o oslavách s tým spojených dozvedieť tu:http://www.gjar-po.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=616:55-vyrocie-zalozenia-skoly&catid=23:gjar&Itemid=101

RiaditeliaUpraviť

 • Sergej Krenický (1961 – 1962)
 • PhDr. Anton Repka (1962 – 1972)
 • PhDr. Viliam Ovád (1972 – 1991)
 • PhDr. Oliver Jurik (1991 – 1997)
 • RNDr. Miroslav Krajňák, PhD. (1997 – 30. jún 2004[16]; 1. júl 2004 – 30. jún 2009; 1. júl 2009 – 30. jún 2014)
 • Mgr. Viera Kundľová (2014 – súčasnosť)

Vzťah k Jánovi Adamovi RaymanoviUpraviť

Od 1. septembra 1994 škola nosí meno Gymnázium Jána Adama Raymana.

Ján Adam Rayman (1690 – 1770) bol významným prešovským lekárom, lekárnikom a, čo je najdôležitejšie, priekopníkom očkovania so svetovým významom.

Raymanov týždeňUpraviť

Od polovice 90. rokov sa v apríli, pri príležitosti narodenia i úmrtia J. A. Raymana, organizuje dúhový „Raymanov týždeň“[17]. Na škole je zvykom, že počas Raymanovho týždňa pre ozvláštnenie ako učitelia na vyučovacích hodinách v nižších ročníkoch pôsobia žiaci maturitných ročníkov a že všetci na škole dodržiavajú pre daný deň Raymanovho týždňa predpísanú farbu oblečenia.

ExternéUpraviť

Bližšie sa možno o Raymanovom týždni dozvedieť tu: Raymanov týždeň 2009 I; Raymanov týždeň 2009 II; Raymanov týždeň 2012.

Významní absolventiUpraviť

 
Ivan Tásler (študoval v rokoch 1993 – 1997); na fotografii s bývalou predsedníčkou vlády Slovenskej republiky Ivetou Radičovou.
 
Katarína Knechtová (študovala v rokoch 1995 – 1999)
 
Boris Farkaš (študoval v rokoch 1969 – 1973)

Gymnázium Jána Adama Raymana má medzi svojimi absolventmi mnoho významných a vplyvných osobností[18]. Patria k nim:

 • Renáta Ryníková[46] (abs. 2000[47]), herečka;
 • Michaela Zakuťanská (abs. 2006), dramatička;
 • Anna Jakab Rakovská (abs. 2012), herečka; a iní.

ExternéUpraviť

Príspevky bývalých absolventov k 40. výročiu založenia školy možno nájsť tu: Príspevky absolventov.

PedagógoviaUpraviť

Na škole vyučovalo a vyučuje viacero pedagógov, ktorí sú zároveň jej absolventmi[48] (PhDr. Tatiana Matlovičová, PhDr. Mária Markovičová, RNDr. František Majoroš, Mgr. Viera Ilavská, Mgr. Mária Kollárová, Mgr. Dana Bessenyeiová, PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph.D., RNDr. Miroslav Krajňák, PhD., Mgr. Jana Kobulská, PaedDr. Ľudmila Tobiášová Rovňáková, RNDr. Tatiana Mergešová, Mgr. Marta Maskalíková a iní). Na škole rovnako vyučovali a vyučujú pedagógovia, ktorí sú s ňou spätí aj niekoľko desaťročí[49] (PhDr. Tatiana Matlovičová, PhDr. Mária Markovičová, Mgr. Zuzana Bačová, PhDr. Irina Mattová, Mgr. Mária Kollárová, PaedDr. Mária Novosadová, Mgr. Peter Tomčák, RNDr. Tatiana Mergešová, Mgr. Marián Oravec a iní).

V súčasnosti najdlhšie na Gymnáziu Jána Adama Raymana pedagogicky pôsobí PhDr. Irina Mattová (vyučuje nemecký jazyk[50])

Na gymnáziu vyučuje aj slovenská jazykovedkyňa Mgr. Marta Bystrianska, venujúca sa konfrontačnému výskumu slovenčiny a francúzštiny a teórii prekladu, taktiež pôsobiaca v minulosti ako lektorka slovenského jazyka a kultúry[51][52][53] na Univerzite Marca Blocha v Štrasburgu (terajšia Université Strasbourg-II).

HodnotenieUpraviť

Gymnázium Jána Adama Raymana je konštantne v hodnoteniach zaraďované medzi najkvalitnejšie, najlepšie a najprestížnejšie gymnáziá v regióne i na Slovensku:

 • Inštitút pre ekonomické a sociálne otázky ho opakovane zaraďuje do popredných miest svojho rebríčka kvality gymnázií na Slovensku (12. miesto v roku 2015; 6. miesto v roku 2014; 9. miesto v roku 2013; 12. miesto v roku 2012; atď.)[54];
 • Inštitút pre ekonomické a sociálne otázky ho opakovane radí na vrcholné pozície vo svojom rebríčku kvality gymnázií v Prešovskom kraji (2. miesto v roku 2015; 1. miesto v roku 2014; 2. miesto v roku 2013; 2. miesto v roku 2012; atď.)[55].

Bronzová medaila pre Gymnázium Jána Adama RaymanaUpraviť

30. novembra 2011 rektor Prešovskej univerzity v Prešove pri príležitosti 50. výročia vzniku udelil Gymnáziu Jána Adama Raymana bronzovú medailu za vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacej činnosti a prínos pre rozvoj spolupráce s Prešovskou univerzitou v Prešove[56].

Účasť v medzinárodných projektochUpraviť

Škola sa zapojila do medzinárodného podprogramu Comenius v rámci Programu celoživotného vzdelávania Európskej únie na obdobie 2007 – 2013. Školskú stránku tohto projektu možno konzultovať tu: Comenius GJAR.

 
Bočný pohľad na budovu školy.

Viacerí pedagógovia školy (Mgr. Jana Kobulská[57], RNDr. Zuzana Mackovjaková[58]) sa zúčastnili na vzdelávacích aktivitách na prestížnom vedeckom pracovisku Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN) v Ženeve.

Školský časopisUpraviť

Na škole je ako občasník vydávaný školský časopis ŽUR-nál. Autorsky a redakčne ho majú v gescii žiaci pod vedením vybraného pedagóga. Uvedený časopis možno konzultovať tu: ŽUR-nál.

ReferencieUpraviť

 1. § 3 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 2. http://www.gjar-po.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=126
 3. a b http://www.gjar-po.sk/images/data/docgjar/statut_gjar_01092014.pdf
 4. a b § 4a zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona č. 416/2001 Z. z. (predpis účinný od 1. júla 2002 do 31. decembra 2003) potom § 9 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (predpis účinný od 1. januára 2004).
 5. ŠKREČKOVÁ, N. a kol.: Pamätnica k 50. výročiu školy. Prešov : Gymnázium Jána Adama Raymana, 2011. 92 s. Bez ISBN.
 6. § 30 ods. 1 zákona č. 186/1960 Zb. o sústave výchovy a vzdelávania (školský zákon) (predpis účinný k momentu zriadenia školy) & § 15 ods. 1 zákona č. 65/1960 Zb. o národných výboroch v znení neskorších predpisov [zákon bol zrušený s účinnosťou od 1. januára 1968] (predpis účinný od momentu zriadenia školy do 31. decembra 1967) potom § 27 ods. 4 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení neskorších predpisov (predpis účinný od 1. januára 1968 a uplatniteľný do 21. decembra 1968).
 7. § 30 ods. 1 zákona č. 186/1960 Zb. o sústave výchovy a vzdelávania (školský zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb. v spojitosti s § 2 ods. 1 zákona č. 168/1968 Zb. o gymnáziách (predpis účinný od 22. decembra 1968 do 30. júna 1969).
 8. § 2 ods. 1 zákona č. 168/1968 Zb. o gymnáziách v znení položky 93 prílohy k zákonu Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb (predpis účinný od 1. júla 1969 do 31. decembra 1970).
 9. § 30 ods. 1 zákona č. 186/1960 Zb. o sústave výchovy a vzdelávania (školský zákon) v znení neskorších predpisov v spojitosti s položkou 33 prílohy k zákonu Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb. o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich v znení neskorších predpisov (predpis účinný od 1. januára 1971 do 31. augusta 1978) potom § 30 ods. 1 zákona č. 186/1960 Zb. o sústave výchovy a vzdelávania (školský zákon) v znení neskorších predpisov [zákon bol zrušený s účinnosťou od 1. septembra 1984] & § 11 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve v znení neskorších predpisov (predpis účinný od 1. septembra 1978 do 31. decembra 1990).
 10. § 5 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov v spojitosti s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 549/1990 Zb. o sídlach školských správ a určení druhov škôl a školských zariadení, ktoré patria do ich pôsobnosti (predpis účinný od 1. januára 1991 do 23. júla 1996).
 11. § 5 ods. 1 v spojitosti s § 4 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona č. 222/1996 Z. z. (predpis účinný od 24. júla 1996 do 30. júna 2002).
 12. údaje z katastra nehnuteľností
 13. http://presov.korzar.sme.sk/c/6180745/gjar-kovci-oslavili-abrahamoviny-koncertom.html
 14. https://www.youtube.com/watch?v=qNfOgHRTHPY
 15. https://www.youtube.com/watch?v=L3bRDnFdxlo
 16. § 39 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ustanovenie účinné od 1. januára 2004).
 17. http://www.gjar-po.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=111
 18. a b http://presov.korzar.sme.sk/c/7859272/presovske-dolne-gymnazium-absolvovali-diplomati-spevaci-i-novinari.html
 19. http://www.gjar-po.sk/podweby/petras8a_schwar8a/62_63.htm
 20. http://www.juls.savba.sk/ediela/slovenski_jazykovedci/1996-2000/Sabolova,%20Olga.html
 21. http://www.juls.savba.sk/ediela/slovenski_jazykovedci/2001-2005/Sabolov%C3%A1,%20O%C4%BEga.html
 22. a b http://www.gjar-po.sk/podweby/petras8a_schwar8a/66_67.htm
 23. http://www.gjar-po.sk/podweby/petras8a_schwar8a/72_73.htm
 24. a b http://www.gjar-po.sk/podweby/petras8a_schwar8a/74_75.htm
 25. a b c http://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/bankova-rada-nbs
 26. http://www.government.gov.sk/uznesenia/1992/1222/uz_0995_1992.html
 27. http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=19667&SID=2&P=1
 28. http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=1991
 29. http://ekonomika.sme.sk/c/7770130/prezidentom-republikovej-unie-zamestnavatelov-sa-stal-kiralvarga.html
 30. http://www.mzv.sk/servlet/dillizu?MT=/App/WCM/ZU/DilliZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/DilliZU/main.nsf/vw_ByID/ID_55CEEE08ACBDE50EC1257177002E1426_SK&OpenDocument=Y&LANG=SK&HM=10-byvalivel&OB=0
 31. https://archiv.prezident.sk/gasparovic/index5693.html?velvyslanci-sr-v-zahranici
 32. http://www.mzv.sk/bangkok
 33. https://archiv.prezident.sk/schuster/indexbac9.html?364
 34. http://www.gjar-po.sk/podweby/petras8a_schwar8a/75_76.htm
 35. http://www.sng.sk/sk/uvod/o-sng/historia
 36. http://www.gjar-po.sk/podweby/petras8a_schwar8a/77_78.htm
 37. http://www.gjar-po.sk/podweby/petras8a_schwar8a/82_83.htm
 38. http://www.mzv.sk/mexico
 39. http://www.gjar-po.sk/podweby/petras8a_schwar8a/84_85.htm
 40. https://archiv.prezident.sk/gasparovic/index1167.html?vymenovanie-rektorov
 41. http://www.gjar-po.sk/podweby/petras8a_schwar8a/89_90.htm
 42. http://www.szsz.sk/index.php?ID=26
 43. http://www.gjar-po.sk/podweby/petras8a_schwar8a/92_93.htm
 44. a b http://www.gjar-po.sk/podweby/petras8a_schwar8a/96_97.htm
 45. http://www.gjar-po.sk/podweby/petras8a_schwar8a/98_99.htm
 46. http://nitra.sme.sk/c/4911505/rynikova-nebavi-ma-stale-hrat-silne-a-zakerne-zeny.html
 47. http://www.gjar-po.sk/podweby/petras8a_schwar8a/99_00.htm
 48. http://www.gjar-po.sk/podweby/petras8a_schwar8a/his3.html#profesori
 49. http://www.gjar-po.sk/podweby/petras8a_schwar8a/zoz2.html#sucasny
 50. http://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/ofj/tlaciva/adres%C3%A1r%20%C4%8Dlenov%20cok%20ofj%20update.pdf
 51. http://www.juls.savba.sk/ediela/slovenski_jazykovedci/2001-2005/Bystrianska,%20Marta.html
 52. http://www.juls.savba.sk/ediela/slovenski_jazykovedci/1996-2000/Bystrianska,%20Marta.html
 53. http://www.sme.sk/c/37512/strasburska-misia-katedry-vizualnych-medii.html
 54. http://skoly.sme.sk/rebricky/?r=2015&ts=Gym&k=Bratislavsk%C3%BD,Nitriansky,Trnavsk%C3%BD,Tren%C4%8Diansky,Banskobystrick%C3%BD,%C5%BDilinsk%C3%BD,Pre%C5%A1ovsk%C3%BD,Ko%C5%A1ick%C3%BD&l=0&u=&h=skore
 55. http://skoly.sme.sk/rebricky/?r=2015&ts=Gym&k=Pre%C5%A1ovsk%C3%BD&l=0&u=&h=skore
 56. http://www.gjar-po.sk/images/udelenie.JPG
 57. http://ufv.science.upjs.sk/_projekty/cern/ucastnici_2007_04.php
 58. http://ufv.science.upjs.sk/_projekty/cern/ucastnici_2009_04.php

Externé odkazyUpraviť

Súradnice: 49°00′10″S 21°13′55″V / 49,002846°S 21,232023°V / 49.002846; 21.232023