Horný odhad alebo majoranta, je matematický pojem z teórie usporiadania.

Definícia

upraviť

Ak je množina A usporiadaná reláciou   a B je podmnožina A, potom prvok   je horným odhadom B, práve keď  .

Množina   je zhora obmedzená, pokiaľ pre ňu existuje aspoň jeden horný odhad.

Vlastnosti horného odhadu

upraviť
  • Pokiaľ má množina   najväčší prvok, potom je tento prvok horným odhadom.
  • Pomocou pojmu horný odhad sa definuje pojem supremum množiny ako najmenší prvok množiny (alebo triedy) všetkých horných odhadov (pokiaľ táto množina má najmenší prvok).

Príklady

upraviť

Nech A je množina všetkých reálných čísiel (A = R), B je množina všetkých reálnych čísiel x takých, že x2 < 3 a nech R je relácia obvyklého ostrého usporiadania reálnych čísiel (tj. R = <). Potom B pri usporiadaní R je napríklad číslo 10. Najmenším odhadom je číslo  .

Nech A je trieda všetkých ordinálnych čísiel (A = On), B je množina všetkých konečných ordinálnych čísiel (tj. množina prirodzených čísiel) a R =   je usporiadanie na triede On. Potom majorantou B pri usporiadaní R je každé nekonečné ordinálne číslo, najmenšou majorantou je číslo  .

Pozri aj

upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Majoranta na českej Wikipédii.