Hovorový jazyk

rozlišovacia stránka

Hovorový jazyk môže byť:

 • ako časť jedného jazyka (v prípade slovenčiny je názov aj: hovorová slovenčina)[1][2][3][4][5][6][7][8][9]:
  • v rámci stratifikácie jazyka:
   • hovorová vrstva spisovného jazyka (pričom u viacerých domácich aj zahraničných autorov sa táto vrstva klasifikuje ako vrstva, ktorá stojí - síce blízko, ale - mimo spisovného jazyka), synonymá (úplné alebo takmer úplné): hovorový spisovný jazyk, štandardná varieta (v užšom zmysle), pozri štandardná varieta (hovorový štýl)
   • bežný hovorený jazyk (=bežne hovorený jazyk, čiastočné synonymum: mestská reč; v ponímaní I. Ripku je bežný hovorený jazyk totožný so subštandardom, u iných autorov je bežný hovorený jazyk atypická vrstva/varieta prechádzajúca všetkými vrstvami/varietami jazyka od spisovného jazyka po nárečia)
  • hovorový štýl (definícia tohto pojmu je sporná, napr. v slovenských a českých kodifikačných slovníkoch aj základnej lingvistickej literatúre označuje bežnú neformálnu konverzačnú časť spisovného jazyka, v laickom povedomí naopak skôr všetko, čo je nespisovné, a rôzni jazykovedci zastávajú rôzne kombinácie týchto dvoch definícií a rôzne iné definície)
 • jazyk, ktorý nemá spisovnú podobu (štandardnú varietu), synonymá: nespisovný jazyk, neliterárny jazyk, neštandardný jazyk,[10] pozri nespisovný jazyk (jazyk bez štandardnej variety)

Zdroje upraviť

 1. HRBÁČEK, J.: Úvod do studia českého jazyka. Praha: Karlova univerzita. 1994, S. 54
 2. HOVOROVÝ STYL | Nový encyklopedický slovník češtiny [online]. czechency.org, [cit. 2019-05-03]. Dostupné online.
 3. SPISOVNÁ ČEŠTINA - odsek hovorová čeština | Nový encyklopedický slovník češtiny [online]. czechency.org, [cit. 2019-05-03]. Dostupné online.
 4. SLANČOVÁ, D. – SOKOLOVÁ, M. Návrat k varietám hovorenej podoby slovenčiny na východnom Slovensku po pätnástich rokoch [online]. pulib.sk, [cit. 2019-05-03]. Dostupné online.
 5. LUPTÁKOVÁ, V. Bežný hovorený jazyk a jeho miesto v stratifikácii slovenského národného jazyka [online]. juls.savba.sk, [cit. 2019-05-03]. Dostupné online.
 6. hovorovosť; hovorový štýl; hovorové slov; útvary národného jazyka; bežný hovorený jazyk. In: Encyklopédia jazykovedy. Bratislava: Obzor, 1993. S. 179, 88, 467
 7. Krátky slovník slovenského jazyka 2003 [1] Archivované 2018-11-05 na Wayback Machine S. 29-31
 8. RULFOVÁ, M. Hovorový jazyk stále v popředí zájmu. In: Naše řeč, ročník 65 (1982), číslo 3, S. 152-157 [2]
 9. FINDRA, J.: Program výskumu rečovej praxe v ústnej verbálnej komunikácii. In: Slovenská reč, 72, 2007, č. 5, str. 257 – 269 (na str. 261: "bežne hovorený jazyk (=hovorová slovenčina)")
 10. MRUŠKOVIČ, Viliam. Európa jazykov a národov na prahu tretieho tisícročia. Martin : Matica slovenská, 2008. 517 s. ISBN 978-80-7090-858-7. S. 8.
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.