PhDr. Igor Graus, PhD. (* 17. február 1960, Banská Bystrica – † 4. december 2020)[1] bol slovenský historik a archivár.

Igor Graus
slovenský historik, archivár
Narodenie17. február 1960
Banská Bystrica, Česko-Slovensko
Úmrtie4. december 2020 (60 rokov)

Životopis

upraviť

Jeho otec bol Róbert Graus. Základnú školu navštevoval v Paríži (1966 – 1968) a v Banskej Bystrici (1968 – 1975), študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici (1975 – 1979) a v rokoch 1979 – 1984 na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici (história – slovenský jazyk). Bol držiteľom akademického titulu PhDr. (Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave).[2] V rokoch 1985 – 1988 pracoval v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici ako historik. Od roku 1988 pôsobil v Štátnom okresnom archíve v Banskej Bystrici ako archivár, zástupca riaditeľa a od roku 1992 ako riaditeľ. Do roku 2015 bol riaditeľom banskobystrickej pobočky Štátneho archívu v Banskej Bystrici. V rokoch 2015 – 2020 bol riaditeľom Štátneho archívu v Banskej Bystrici.

Publikoval vedecké štúdie z oblasti faleristiky, heraldiky, regionálnej histórie, múzejníctva, dejín rytierskych rádov, pomocných vied historických v odborných zborníkoch a časopisoch (Historický časopis, Slovenská archivistika, Vojenská história a i.) Bol zakladateľom vedeckej faleristiky na Slovensku, členom Slovenskej numizmatickej spoločnosti (1985), Spoločnosti slovenských archivárov (1992), Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti (1991), Heraldickej komisie Ministerstva vnútra SR (1996), Heraldického kolégia, Slovenskej historickej spoločnosti (1979), Rady pre vojenskú symboliku Ministerstva obrany SR a i. Bol prvým podpredsedom Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied a členom redakčnej rady časopisu História – revue o dejinách spoločnosti.

Bol autorom piatich samostatných prác, spoluautorom troch knižných publikácií, autorom šiestich desiatok vedeckých štúdií a ôsmich desiatok odborných článkov z pomocných vied historických (predovšetkým faleristika, heraldika a paleografia) a regionálnych dejín, ktoré boli publikované v domácej a zahraničnej odbornej tlači.

 • Štátne vyznamenania Slovenskej republiky, Bratislava, roku 1996
 • Paleografická čítanka. Pomôcka pre čítanie rukopisov z 12. – 19. storočia, Martin, roku 2001
 • Portréty komorských grófov a osobností baníctva a hutníctva na území Slovenska v 16. – 19. storočí. Košice, roku 2007
 • Historický rakúsky rád Salamandra. Hradec Králové, roku 1992
 • Dračí rád Žigmunda Luxemburského a jeho symbolika. Slovenská archivistika 1996
 • Banskobystrické Kirchenhistorien z rokov 1595 – 1670. Ku zdroju najstarších matričných záznamov na území Slovenska. Slovenská archivistika 1995
 • Vojenská symbolika Slovenskej republiky. Vojenské zástavy, rovnošaty, hodnosti, vyznamenania, znaky a odznaky. Bratislava, roku 2006
 • K vymedzeniu faleristiky ako vednej disciplíny 1 – 2 časť. Slovenská archivistika 1998 - 1999
 • Laické rytierks rády 14. – 20. storočia. Stav a perspektívy výskumu. Vojenská história 1999
 • K počiatkom formovania „nového rytierstva“ ako špecifickej formy monasticizmu v období európskeho vrcholného stredoveku. Rehole a kláštory v Stredoveku. Banská Bystrica - Bratislava, roku 2002
 • Náčrt vývoja faleristického bádania s osobitným zreteľom na Slovensko 1 – 4. časť. Slovenská archivistika 200 - 2002
 • Rytierske rezíduá vo vyznamenaniach habsburskej monarchie. Rytierstvo - element v živote stredovekého človeka. Trnava, roku 2005
 • K úlohám a postaveniu svätcov v laických rytierskych rádoch a záslužných radoch. Svätec a jeho funkcie v spoločnosti. Bratislava, roku 2006
 • Uhorský rád Draka a jeho insígnie. Vojenská história 2006
 • Mešťan a jeho voľný čas. Z Bardejova do Prešporku. Bratislava, roku 2005
 • Zur ältesten Gestalt des Wappens von Neusohl. Turul 2002
 • Zur Abgrenzung der Faleristik als wissenschaftlicher Disziplin. BDOS - Deutsche Gesellschaft für Ordenskunde 2001
 • Stav a perspektívy faleristického bádania na Slovensku. Genealógia, heraldika a príbuzné disciplíny. Stav a perspektívy. Martin, roku 2003
 • Vývoj fortifikácie Banskej Bystrice do konca 16. storočia v podmienkach špecifík pasívnej obrany stredoslovenských banských miest. Vojenská história 2000
 • K lokalizácii neznámej (piatej) bašty v banskobystrickom hradnom areáli. Archaeologia historica. Brno, roku 2000
 • Zápas o banskobystrické mestské výsady v 1. štvrtine 16. storočia. Historický časopis HÚ SAV 1994
 • Špitál svätej Alžbety ako predmet zápasu Banskej Bystrice s turzovsko-fuggerovským mediarskym podnikom v prvej polovici 16. storočia. Historický časopis HÚ SAV 1998
 • Zápas mesta Banskej Bystrice s vedením turzovsko-fuggerovského mediarskeho podniku o správu baníckeho bratstva Božieho tela. Historický časopis HÚ SAV 1999
 • Zápas Banskej Bystrice s turzovsko-fuggerovským mediarskym podnikom o banské a troskové odvaly. Historický časopis HÚ SAV 2005

Referencie

upraviť
 1. Navždy odišiel PhDr. Igor Graus, PhD. [online]. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2020-12-08, [cit. 2020-12-09]. Dostupné online.
 2. Igor Graus. In: Osoby, ktoré získali titul na UK [online]. Bratislava: Univerzita Komenského, [cit. 2020-12-09]. Dostupné online. [nefunkčný odkaz]

Literatúra

upraviť
 • Kto bol kto v Banskej Bystrici v roku 2001

Externé odkazy

upraviť