Izobara (termodynamika)

Izobara je v termodynamike krivka opisujúca zmeny stavových veličín počas izobarického deja.

Izobara v p-V diagrame.

V stavovom diagrame p-V (závislosť tlaku na objeme plynu) má izobara lineárny priebeh podľa rovnice:

Čiara je rovnobežná s vodorovnou osou.

Pozri aj

upraviť