Termodynamika

disciplína fyziky, popisujúca zákonitosti tepla a tepelných dejov

Termodynamika je disciplína fyziky, popisujúca zákonitosti tepla a tepelných dejov, vzťahy medzi veličinami charakterizujúcimi makroskopický stav tepelnej sústavy a zmeny týchto veličín pri fyzikálnych dejoch spojených s výmenou tepla medzi sústavou a jej okolím.

Termodynamika sa zaoberá zákonmi zachovania a premeny energie platnými pre tepelné deje. Je náuka zaoberajúca sa energetickými zmenami sprevádzajúcimi prírodné deje. Zahŕňa zákony opisujúce premenu tepelnej energie na iné druhy energie.

Termodynamika je postavená na troch hlavných termodynamických vetách (zákonoch). Prvá vyjadruje zákon zachovania energie, druhá hovorí, že teplo sa nemôže samovoľne prenášať z chladnejšieho telesa na teplejšie, tretia sa týka chovania látok s teplotou blízkej absolútnej nule.

Stav látky sa popisuje pomocou tzv. stavových veličín a rovníc. Stavové rovnice určujú vzťahy medzi jednotlivými stavovými veličinami.

Články majúce vzťah ku termodynamike

upraviť