Mayerova rovnica

Mayerova rovnica alebo Mayerov vzťah opisuje vzťah merných tepelných kapacít pri konštantnom tlaku a pri konštantnom objeme , čiže molárnych tepelných kapacít a .

RovnicaUpraviť

Mayerova rovnica sa zapisuje v tvare

 

kde   je univerzálna plynová konštanta (molárna konštanta).

Zo vzťahu pre izobarický dej možno získať tvar

 ,

kde   je látkové množstvo,   je vnútorná energia,   je termodynamická teplota a   je tlak plynu.

Podobne možno zo vzťahu pre izochorický dej v plynoch získať tvar

 ,

kde   je látkové množstvo,   je termodynamická teplota plynu a   je vnútorná energia plynu.

Z predchádzajúcich vzťahov dostaneme

 

Podobný vzťah možno získať aj pre merné tepelné kapacity

 

Práca 1 mólu plynu pri izobarickom zvýšení teploty o jeden stupeň sa podľa stavovej rovnice rovná

 ,

kde   je molárna plynová konštanta.

Dosadením do vyššie uvedených výrazov dostaneme Mayerovu rovnicu

 

Pozri ajUpraviť