Topenie

premena pevného skupenstva na kvapalné
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Topenie pozri Topenie (rozlišovacia stránka).

Topenie alebo (najmä pri vysokých teplotách[1] alebo vo vzťahu ku kovovom alebo kovovým zliatinám[2][3]) tavenie je fázová premena pevnej látky pevného skupenstva na kvapalnú látku (kvapalné skupenstvo).

Topenie ľadových kociek

Opakom je zmena kvapaliny na pevnú látku - tuhnutie (nazývané aj: mrznutie).

Vlastnosti

upraviť

Pre fázovú premenu pevnej látky na kvapalinu je potrebné dodať jej tepelnú energiu - zahriať ju na teplotu topenia. Rôzne látky majú rôznu teplotu topenia. Na to, aby sa látka zohriata na teplotu topenia roztopila, je teda potrebné jej dodať skupenské teplo topenia.

Topenie má rozdielny priebeh pre kryštalické látky a amorfné látky. Kryštalické látky sa topia pri konštantnej hodnote teploty zodpovedajúcej danému materiálu, amorfná látka prechádza do kvapalného skupenstva spojito v určitom intervale teplôt. Nemá teda presne daný bod topenia, ale pri zvyšovaní teploty postupne mäkne, pričom stúpa jej teplota. Mäknutie amorfnej látky je dôsledkom postupného znižovania viskozity. U amorfných látok teda nie je možné určiť presnú hranicu medzi jej skupenstvami.

Objem sa obvykle pri topení zväčšuje, teplota topenia teda s rastom tlaku stúpa. U niektorých látok sa však ich objem pri topení naopak zmenšuje a teplota topenia teda s rastúcim tlakom klesá. Tento jav je najznámejší pri vode, kde ľad (pevná látka) má väčší objem ako voda (kvapalina).

Za istých podmienok môže existovať pevná fáza i za bodom topenia. Hovoríme o prehriatí pevnej látky.

  1. taviť. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 763.
  2. topenie. In: Malá encyklopédia chémie. 3. vyd. Bratislava : Obzor, 1981. 816 s. (Malé encyklopédie vydavateľstva Obzor.) S. 672.
  3. ŠTOFA, Ján. O niektorých terminologických a jazykových otázkach Malej encyklopédie chémie. Kultúra slova (Bratislava: Veda), 1983, roč. 17, čís. 2, s. 59. Dostupné online [cit. 2020-01-16]. ISSN 0023-5202.

Pozri aj

upraviť
fázová premena na skupenstvo
pevná látka kvapalina plyn plazma
zo skupenstva pevná látka topenie sublimácia
kvapalina tuhnutie var/vyparovanie
plyn desublimácia kondenzácia ionizácia
plazma deionizácia