Ionizácia je odtrhnutie jedného alebo viacerých elektrónov od atómu alebo molekuly.

Ionizácia plynov upraviť

Plyny môžu byť elektricky vodivé iba za predpokladu, že obsahujú voľné nosiče náboja - ióny. Plyn, ktorý sa stal vodivým, sa nazýva ionizovaný. Prostriedok, ktorý spôsobí vznik iónov v plyne je ionizátor. Ionizátor je každý zdroj energie, ktorý poskytuje elektrónom v atómoch (molekulách) energiu, potrebnú na ich uvoľnenie.

Ionizácia plynu prebieha tak, že sa od atómu alebo molekuly plynu odtrhne elektrón. Energia na to potrebná je ionizačná energia. Zvyšok atómu je kladný ión. Naopak, ak atóm alebo molekula zachytí elektrón, vytvorí sa záporný ión. Schopnosť vytvárať záporné ióny majú najmä elektronegatívne prvky.

Elektrický prúd v plynoch je spôsobený usmerneným pohybom iónov a nazýva sa výboj.

Kladné a záporné ióny v plyne sa môžu zrážať a zase spájať. Tým dvojica iónov zaniká. Príslušný dej sa nazýva rekombinácia iónov. Pri plynulom vznikaní a rekombinovaní iónov sa koncentrácia ustáli vždy na určitej hodnote, ktorá závisí od vonkajších podmienok.

Záporný ión sa nazýva anión zatiaľ čo kladný sa nazýva katión

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.


fázová premena na skupenstvo
pevná látka kvapalina plyn plazma
zo skupenstva pevná látka topenie sublimácia
kvapalina tuhnutie var/vyparovanie
plyn desublimácia kondenzácia ionizácia
plazma deionizácia