Kalorimetria

Kalorimetria je časť termiky, ktorá sa zaoberá meraním tepla.

Meracie prístrojeUpraviť

Na meranie tepla sa používa kalorimeter, čo je v princípe tepelne izolovaná nádoba. Pre rôzne účely existujú rôzne druhy kalorimetrov.

Napr. elektrický kalorimeter sa skladá z tepelne izolovanej nádoby, v ktorej je teplomer, zdroj tepla (nahrievacia špirála) a miešadlo (pri miešaní kvapaliny je lepšie vyrovnanie teplôt). Prechodom elektrického prúdu špirálou dôjde k jej zahriatiu a týmto teplom sa zvýši teplota kvapaliny v kalorimetri. Vzhľadom na to, že množstvo tepla vzniknutého v špirále je závislé od elektrického prúdu a napätia, je týmto spôsobom možné merať teplo prijaté kvapalinou o danej hmotnosti.

Pre určenie tepelnej kapacity telesa pevného skupenstva sa hodí zmiešavací kalorimeter, čo je tepelne izolovaná nádoba s miešadlom a teplomerom. Do kalorimetra sa umiestni kvapalina o známej tepelnej kapacite   a teplote  . Do tejto kvapaliny sa potom ponorí teleso z pevnej látky o teplote  , ktorá je vyššia než teplota kvapaliny. Medzi kvapalinou a telesom prebehne tepelná výmena a po vytvorení tepelnej rovnováhy bude mať sústava teplotu  .

Po vytvorení tepelnej rovnováhy odovzdá pevné teleso teplo   a kvapalina prijme teplo  . Pretože je kalorimeter tepelne izolovaná sústava, bude platiť  , odkiaľ pre tepelnú kapacitu pevného telesa dostaneme

 

Tento vzťah je možné považovať za iný zápis kalorimetrickej rovnice.

Pozri ajUpraviť