Július Bajcsy

Prof. Ing. Július Bajcsy, CSc. (* 12. december 1930, Nové Zámky) je slovenský vedecký pracovník a pedagóg v oblasti elektrotechniky.

Július Bajcsy
slovenský vedecký pracovník a pedagóg
Július Bajcsy
Narodenie12. december 1930 (91 rokov)
Nové Zámky, Česko-Slovensko
ManželkaRužena Bajcsyová (1953 – 1969)
Viera Bajcsyová (1971 – )
Odkazy
CommonsSpolupracuj na Commons Július Bajcsy

Gymnázium navštevoval v Malackách (1941 – 1949). Po absolvovaní štúdia na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave v roku 1953, nastúpil cestu vysokoškolského pedagóga na tej istej vysokej škole, na fakulte s dnešným názvom Fakulta elektrotechniky a informatiky STU. Tu pracoval až do svojho odchodu do dôchodku.

Hneď po skončení štúdia na vysokej škole sa oženil s Ing. Ruženou Bajcsyovou, rod. Kučerovou. Z toho manželstva má dve deti: Klára (* 1957) a Peter (* 1964). Toto manželstvo trvalo do roku 1969. Druhé manželstvo, ktoré trvá doteraz, uzavrel s Mgr. Vierou, rod. Nemčekovou v roku 1971. Z tohoto manželstva má tiež dve deti: Ján (* 1971) a Michal (* 1978).

Jeho pracovné zaradenie počas jeho účinkovania na SVŠTUpraviť

 • 1953 – 1956 – asistent na Katedre teoretickej a experimentálnej elektrotechniky

Elektrotechnickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej (KTEE EF SVŠT),

 • 1956 – 1965 – odborný asistent na KTEE EF SVŠT
 • 1965 – 1980 – docent na KTEE EF SVŠT
 • 1969 – 1970 – prodekan EF SVŠT
 • 1980 – 1990 – docent na Katedre merania (KMER) EF SVŠT
 • 1990 – inaugurácia na profesora v odbore Elektrické meranie
 • 1991 – 2000 – profesor na KMER EF SVŠT (neskôr KMER FEI STU)
 • 1990 – 1994 – vedúci KMER FEI STU
 • od 1. septembra 2000 – na dôchodku
 • 2004 – profesor emeritus Slovenskej technickej univerzity – titul udelený vedeckou radou STU v roku 2004.

Udelené oceneniaUpraviť

 • Bronzová medaila SVŠT (1980).
 • Čestné uznanie od n. p. Tesla Vráble za spoluprácu – Pamätný diplom pri príležitosti 30. Výročia vzniku n. p. Tesla Vráble ( 1981).
 • Cena rektora SVŠT za najlepšie skriptá v roku 1985 Telemetria a prenos údajov (1986).
 • Cena rektora Českého vysokého učení technického v Prahe za celoštátnu učebnicu (česko – slovenskú) Elektrická měření (1988).
 • Cena rektora SVŠT za najlepšiu celoštátnu (česko – slovenskú) učebnicu ako vedúceho autora Telemetria a prenos údajov (1989).
 • Strieborná medaila STU (1990),
 • Plaketa STU za úspechy v úsilí o rozvoj vedy a vzdelanosti (1995),
 • Pamätná medaila Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS SR) pri príležitosti 120. Výročia metrickej konvencie (1995),
 • Medaila FEI STU (2000),
 • Pamätný list ÚNMS SR pri príležitosti 80. Výročia prvých elektrotechnických noriem v Československu (2001)
 • Pamätný list dekana pri príležitosti 60. Výročia výchovy inžinierov elektrotechniky a informatiky na Slovensku (20001).
 • Profesor emeritus Slovenskej technickej univerzity – titul udelený Vedeckou

radou STU v roku 2004

 • Veľká medaila sv. Gorazda – titul udelený MŠ SR (2005)

Študijné pobyty v zahraničíUpraviť

1962 – 1963 polročný študijný pobyt na Katedre informacionno – izmeritelnoj techniki na Moskovskom energetickom inštitúte v Moskve.

Extenzívne ukazovatele vedecko – pedagogickej efektivityUpraviť

 • 7 knižných publikácií z toho 2 s česko – slovenským využívaním (pozri ocenenia).
 • 25 vysokoškolských učebných textov (pre denné i diaľkové štúdium), z toho 1 v anglickom jazyku pre zahraničných študentov FEI.
 • 60 pôvodných vedeckých článkov z toho 11 v zahraničných časopisoch,
 • 126 vedecko – populárnych článkov v domácich časopisoch a zborníkoch.
 • 7 česko – slovenských patentov.
 • 8 významných projektov pre priemysel.
 • Vybudoval vedeckú školu v oblasti technických diagnostických metód a významne prispel k rozvoju meracej techniky na Slovensku (resp. Česko – Slovensku).