Profesor (vedecko-pedagogická hodnosť)

akademický titul vysokoškolského pedagóga

Profesor je akademický titul vysokoškolského pedagóga, najvyššia vedecko-pedagogická hodnosť.

Slovensko a titul profesor

upraviť

Na Slovensku sa môže stať profesorom kandidát, ktorý predtým dosiahol titul docent, po úspešnom absolvovaní vymenúvacieho konania na základe rozhodnutia inauguračnej komisie a vedeckej rady danej alebo inej vysokej školy. Vedecká rada po ukončení konania kandidáta navrhne prostredníctvom Ministerstva školstva prezidentovi, ktorý ho následne menuje profesorom pre určitý odbor[1].

Inauguračná komisia vyhodnotí plnenie podmienok podľa § 76 ods. 5 a 7 zákona, podľa kritérií na získanie titulu profesor a na základe predložených dokladov, oponentských posudkov a odborného posúdenia prednesenej inauguračnej prednášky celkove zhodnotí pedagogickú, vedeckú alebo umeleckú činnosť uchádzača a najneskôr do jedného mesiaca po konaní inauguračnej prednášky predloží predsedovi vedeckej rady návrh s odporúčaním schváliť návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore.

Prezident Ivan Gašparovič v roku 2010 vymenoval 98 profesorov s priemerným vekom 55 a pol roka.[2]

Priemerná mzda profesora v slovenskom vysokom školstve bola v roku 2010 1 890 €. V porovnaní s predošlým rokom je to o 4 % viac.[2]

História pomenovania

upraviť

Professor bol v starovekom Ríme verejný, vládou ustanovený a platený učiteľ. Termín pochádza (z latinského slova profitare = mať úžitok).

Od 17. storočia sa používajú tiež doplnkové označenia, ktoré vyjadrujú rôzne postavenie profesorov:

  • professores ordinarii – riadni profesori, tvoriaci zbor univerzity, medzi ich práva patrila možnosť byť volený za dekana a rektora
  • professorres extraordinarii – mimoriadni profesori, vyučujúci predmety, ktoré nie sú štátom systemizované, nemôžu byť volení za dekana alebo rektora.
  • Na Slovensku v 21. storočí vysokoškolský učiteľ, ktorý má vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „profesor" a vykonáva funkciu profesora, je počas pôsobenia v tejto funkcii riadnym profesorom príslušnej vysokej školy; ak taký titul nemá, je mimoriadnym profesorom (podľa § 75 odst. 6 zákon č. 131/2002 Z. z.)[3]

Existujú tiež ďalšie kategórie profesorov:

  • professores honorarii (alebo professor honoris causa) – čestní profesori, s právom, nie však povinnosťou vyučovať na univerzite
  • suplujúci profesori, ktorí zastupujú riadnych profesorov; dostávajú za to peňažnú odmenu k platu (remuneráciu).

Študenti univerzít boli tiež nazývaní scholares. Na Slovensku aj v Česku pretrváva zvyk používať slovo profesor i pre pracovné zaradenie (označenie) stredoškolského učiteľa.

Referencie

upraviť
  1. S-EPI. Vyhláška č. 246/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor [online]. zakonypreludi.sk, [cit. 2020-01-13]. Dostupné online.
  2. a b HARKOTOVÁ, Stanislava. Najviac vo vysokom školstve zarábali profesori [online]. Bratislava: aktualne.sk, 11.7.2011, [cit. 2011-07-11]. Dostupné online.
  3. S-EPI. Zákon č. 131/2002 Z. z.Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov [online]. zakonypreludi.sk, [cit. 2020-01-13]. Dostupné online.

Pozri aj

upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku na českej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).