Jozef Suchoža

prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc. (* 27. september 1931, Úpor, okres Trebišov) je slovenský právnik a pedagóg. Dlhodobo pôsobí na katedre obchodného a hospodárskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Jozef Suchoža
slovenský právnik a pedagóg
Narodenie27. september 1931 (89 rokov)
Úpor, Slovensko
BydliskoKošice

Profesné pôsobenieUpraviť

V školskom roku 1951/52 začal študovať na Politicko-diplomatickej fakulte Vysokej školy politických a hospodárskych vied, zriadenej na spôsob francúzskej akadémie. Po jej zrušení prešiel na Právnickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe, kde v roku 1955 promoval. Po ukončení štúdia pôsobil ako vedúci právneho odboru národného podniku Chemko v Strážskom. V roku 1964 sa stal hlavným arbitrom ČSSR pre hospodárske spory so zaradením na Krajskú štátnu arbitráž v Košiciach. V tom istom roku sa stal vedeckým ašpirantom v odbore hospodárske právo pod vedením prof. Hanesa. V roku 1968 sa stal samostatným vedeckým pracovníkom na Ústave hospodárskeho práva Štátnej arbitráže ČSSR so sídlom v Bratislave, kde spracúval a riešil viaceré významné vedecké projekty a úlohy.

Po založení detašovaného pracoviska Právnickej fakulty Komenského v Košiciach nastúpil na základe výberového konania ako jej interný pedagóg a tu sa aj habilitoval za docenta. Po vzniku samostatnej Právnickej fakulty UPJŠ od 1. septembra 1973 sa stal prvým vedúcim katedry hospodárskeho a finančného práva. Zároveň bol ustanovený ako prodekan pre pedagogickú činnosť novej fakulty. Po celý čas pedagogického a právneho pôsobenia sa zaoberal významnými vedeckými projektmi v oblasti hospodárskych zmlúv a zodpovednostných vzťahov v hospodárstve. Univerzitným profesorom sa stal v roku 1979 a v roku 1986 úspešne obhájil dizertačnú doktorskú prácu na pôde Akadémie vied SR s témou "Hospodárske zmluvy". V rokoch 1978 – 1982 pôsobil ako dekan Právnickej fakulty UPJŠ, v roku 1990 bol zvolený za Prorektora celej Univerzity. V súčasnosti je od roku 2014 členom akademického senátu Právnickej fakulty UPJŠ, kde stále pôsobí ako profesor. Od roku 1997 do roku 2004 pôsobil aj na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde viedol katedru obchodného a finančného práva.

Je členom vedeckej rady Ústavu štátu a práva AV ČR, člen Rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej komory a členom redakčnej rady časopisu "Právnik". Je jeden z hlavných organizátorov medzinárodného vedeckého sympózia "Právo, obchod, ekonomika", ktoré sa koná každoročne od roku 2012. 9. 1. 2018 mu bol udelený čestný titul profesor emeritus.[1]

Kvalifikačný rastUpraviť

 • 1969 CSc. (v odbore hospodárske a finančné právo, kandidátsku prácu úspešne obhájil na SAV)
 • 1972 Docent (v odbore hospodárske právo, habilitoval na Právnickej fakulte UK v Bratislave)
 • 1979 Profesor (v odbore hospodárske právo, inauguroval na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach)
 • 1986 DrSc. (Hospodárske právo, doktorská práca na SAV)

Vybrané publikácieUpraviť

 • Suchoža, J. a kol.: Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Komentár. Bratislava: Eurounion, 2016. 1336 strán
 • Suchoža, J. a kol.: Česko-slovenské kontexty obchodního práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 544 strán
 • Suchoža, J. a kol.: Obchodné právo. Bratislava: Iura edition, 2010. 1032 strán
 • Suchoža, J. a kol.: Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Komentár. Bratislava: Eurounion, 2007. 1024 strán
 • Suchoža, J.: Slovenské obchodné právo; Obchodné záväzky. Banská Bystrica: Prf UMB, 2004. 208 strán
 • Suchoža, J.: Hospodárske právo procesné. Košice: Prf UPJŠ, 1989. 274 strán
 • Suchoža, J.: Hospodárske právo. 3 zväzky (I-III). Košice: Prf UPJŠ, 1975.

ZdrojeUpraviť