Katedra marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Katedra marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa venuje výuke vysokoškolských študentov v oblasti reklamy a marketingu. Nachádza na Štúrovej ulici č.9 v Bratislave.

Budova na Štúrovej ulici č.9, v ktorej sídli katedra

Zameranie upraviť

Katedra sa zaoberá prípravou svojich poslucháčov na budúce uplatnenie sa v oblasti reklamy a marketingu. Informuje ich o súčasnom stave marketingovej komunikácie v prepojení na ekonomickú situáciu na Slovensku. Zabezpečuje výučbu širokého spektra predmetov súvisiacich s marketingovou komunikáciou a reklamou. Popri teoretických poznatkoch sa usiluje aj o ich praktické využitie a precvičovanie kreatívnych schopností svojich študentov. Predáva svojim študentom potrebné vedomosti z oblasti dejín umenia, jazykovej kultúry, masovej komunikácie, psychológie, literatúry a nezabúda ani na nové trendy v marketingovej komunikácii. Dôležitými poznatkami, ktoré študenti nadobúdajú, sú tiež právne a etické aspekty marketingovej komunikácie.

Absolventi študijného programu marketingová komunikácia dokážu v praxi realizovať marketingovo-komunikačné akcie, ovládajú jazyk a štýl potrebný pre realizáciu reklamných textov. Na profesionálnej úrovni zvládnu tvorbu propagačného prostriedku či marketingovej kampane. Nadobudnú teoretické vedomosti a praktické zručnosti pre návrh a realizáciu rozsiahlych marketingovo-komunikačných riešení s vysokou mierou samostatnosti a tvorivosti.[1]

Absolventi tohoto štúdia sa obvykle stávajú pracovníkmi či zakladateľmi reklamných agentúr a agentúr poskytujúcich služby public relations. Absolventi sa pravidelne umiestňujú na popredných miestach reklamných súťaží. Absolventi katedry marketingovej komunikácie, tiež známej ako KAMAKO zastávajú aj posty v marketingových a PR oddeleniach komerčných i nekomerčných organizácií, vo výskumných agentúrach a mediálnych inštitúciách, v nadáciách a iných organizáciách 3. sektora. Podobne sa absolventi uplatňujú vo funkciách hovorcov najrôznejších typov organizácií.[2]

História katedry upraviť

História fakulty sa viaže na rok 1979, kedy sa začala výučba špecializácie Propagácia určená pre poslucháčov Katedry žurnalistiky na Filozofickej fakulte. Samostatné štúdium propagácie vzniklo až v roku 1990. Toto štúdium bolo považované za prvé a zároveň jediné svojho druhu v Československu. V tom čase sa propagácia dala študovať len popri zamestnaní. V roku 1991 vzniklo bakalárske štúdium propagácie, čím sa začal rozvoj marketingu na území Slovenska. Rok 1995 priniesol možnosť študovať propagáciu aj na magisterskom stupni štúdia, čo prispelo k formovaniu odborníkov tejto oblasti. Magisterské štúdium sa realizovalo na Katedre žurnalistiky v kombinácii s anglickým a nemeckým jazykom, kulturológiou a inými študijnými odbormi.

Rok 1996 sa stal výrazným medzníkom v histórii vzniku samostatného študijného odboru špecializovaného na marketingovú komunikáciu a reklamu na Slovensku. V tomto roku bola zriadená samostatná Katedra propagácie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, ako prvá svojho druhu na Slovensku. O 3 roky neskôr sa na katedre otvorilo samostatné magisterské jednoodborové štúdium propagácie. V roku 2002 bola Katedra propagácie premenovaná na Katedru marketingovej komunikácie FiF UK. Stalo sa tak z dôvodu zamieňania pojmov propagácia a propaganda, čo znižovalo záujem študentov o štúdium na tejto katedre. V roku 2002 bola katedra zaradená pod masmediálne štúdiá.

Zriadenie samostatnej katedry potvrdilo užitočnosť tohto druhu štúdia – dokazuje to každoročne mimoriadne veľký záujem uchádzačov o tento študijný odbor. Každý akademický rok katedra spravidla otvára jednu triedu s 25 – 30 žiakmi, ktorí úspešne prešli prijímacími pohovormi. Tie pozostávajú z testu všeobecných študijných predpokladov a špeciálnej skúšky zameranej na overenie kreatívnych schopností uchádzača.[3]

Pedagógovia a zamestnanci[4]
Vedúci katedry
Prof. PhDr. Pavel Horňák, PhD.
Študijný poradca
PhDr. Peter Šesták
Tajomník katedry
Mgr. Milan Banyár, PhD.
Odborní asistenti
PhDr. Vlasta Konečná, PhD.
Mgr. Eva Vopálenská, PhD.
Ing. Roman Ivantyšyn, PhD.
Ing. Ján Valter
PhDr. Peter Uličný

Pozri aj upraviť

Referencie upraviť

  1. Charakteristika katedry [online]. FiF UK BA, [cit. 2012-04-17]. Dostupné online. Archivované 2012-10-20 z originálu.
  2. ŠTEFÁNIKOVÁ, Katarína. Profil absolventa Katedry marketingovej komunikácie [online]. 2010. Dostupné online. Archivované 2012-10-20 z originálu.
  3. ŠTEFÁNIKOVÁ, Katarína. Dejiny katedry [online]. 2010. Dostupné online. Archivované 2012-10-20 z originálu.
  4. Štefániková, K. Pedagógovia a zamestnanci [online]. uniba.sk, rev. 2013-04-08, [cit. 2013-04-28]. Dostupné online. Archivované 2013-05-24 z originálu.