Reklama

propagácia produktu-informácií alebo názorov o výrobku alebo službe, prípadne organizácii

Reklama (z latinského slova „clamare“ = kričať, volať) je propagácia (publikovanie, podpora, komunikácia) produktu, informácií alebo názorov o výrobku alebo službe, prípadne organizácii, so zameraním na potenciálny trh. Použité prostriedky môžu mať viacero foriem, napr. formu reklamy v médiách alebo priamej reklamy. Osobitným typom reklamy je internetová reklama. Reklama patrí medzi najdôležitejšie časti komunikačného mixu. Je to každá platená forma neosobnej prezentácie a propagácie myšlienok tovaru alebo služieb konkrétnym investorom

Reklama podľa cieľa

upraviť

Ciele reklamy vychádzajú z rozhodnutia o cieľovej skupine a marketingovom mixe, ktoré určujú, čo by mala reklama v rámci celkového marketingového mixu dosiahnuť.

Cieľová skupina je množina príjemcov, ktorých má reklamná kampaň osloviť. Cieľovou skupinou môžu byť súčasní alebo potenciálni užívatelia výrobku, služby alebo značky, jednotlivci alebo skupiny, ktorí sa rozhodujú o nákupe atp. Charakteristika cieľovej skupiny je základným predpokladom pre ďalší postup stratégie, tj. pre stanovenie toho, čo, akým spôsobom, kedy a kde se bude zdieľať.

Ciele reklamy môžu byť klasifikované podľa jej primárneho účelu – či má reklama informovať, presviedčať, pripomínať alebo porovnávať.

Ciele reklamy podľa jej primárneho účelu
účel reklamy ciele reklamy
informovať
 • informovať trh o nových alebo inovovaných produktoch alebo o možnosti nového využitia
 • informovať trh o zmenách cien
 • informovať o vytvorení nových obchodov
 • vysvetliť ako výrobok funguje
 • poskytnúť informácie o ponúkaných službách
 • napraviť chybné predstavy o ponúkaných tovaroch
 • rozptýliť obavy spotrebiteľa z nákupu nového výrobku 
presviedčať
 • zvýšenie preferencií danej značky
 • podpora rozhodnutí spotrebiteľov o zmene značky
 • zmena vnímania niektorých úžitkových vlastností daného tovaru
 • presvedčiť spotrebiteľov k okamžitému nákupu
 • riešenie krízových situácií pomocou obrannej reklamy 
pripomínať
 • pripomenúť spotrebiteľom, že by mohol výrobok v blízkej dobe potrebovať
 • pripomenúť spotrebiteľom, kde je možné tovar zakúpiť
 • udržovať povedomie o výrobku i mimo sezónu
 • udržovanie lojality spotrebiteľov 
porovnávať
 • poukázať na prednosti vlastného výrobku (služby v porovnaní s obdobným konkurenčným výrobkom, či službou) 

Reklama podľa médii

upraviť
 • ATL reklama – above the line advertising, nadlinková reklama, mediálna reklama
  • Televízna reklama
  • Tlačová reklama (inzerát, akčný leták)
  • Rozhlasové spoty
  • Spoty v kinách
  • Internetová reklama
  • OOH (out of home) reklama (plagáty a billboardy, reklama na dopravných prostriedkoch, atypické reklamné plochy)
 • BTL reklama – below the line advertising, podlinková reklama, nemediálna reklama
  • Spotrebiteľské súťaže
  • Direct mail
  • Telemarketing
  • Propagačné predmety
  • Product placement

Ak daný obchodník využíva niekoľko komunikačných kanálov zároveň, hovoríme o marketingovej kampani.

 • je možné zaujať širokú vrstvu populácie.
 • pomerne nižšie finančné náklady
 • možnosť presného zamerania na cieľové skupiny
 • reklama v novinách patrí na prvé miesto v rebríčkoch dôveryhodnosti reklám
 • čitateľ si môže reklamu prečítať opakovane

Časopisy

upraviť
 • dlhšia životnosť ako pri novinách
 • väčšia kreativita inzercie ako pri novinách
 • smerované na cieľovú skupinu
 • dlhšie redakčné uzávierky

Rozhlas

upraviť
 • jedna z nejlacnejších reklám
 • zameranie priamo na cieľovú skupinu. Majú špecifický okruh poslucháčov – spoločný napríklad vek, región, životný štýl.
 • prenos len pomocou zvuku – poslucháč nemá možnosť produkt vidieť
 • kulisovosť rozhlasu – poslucháč nepočúva naplno
 • obmedzená životnosť – poslucháč nemá možnosť sa k reklame vrátiť

Televízia

upraviť
 • masové pokrytie
 • kombinácia sluchových a vizuálnych prostriedkov
 • pôsobenie na psychiku televízneho diváka
 • kreatívne možnosti televízie
 • vysoké náklady na tvorbu reklamy a jej vysielanie
 • krátky čas na oslovenie – reklamný spot trvá približne 30 sekúnd.
 • prepínanie počas reklám na iný program

Internet

upraviť

Podrobnejšie informácie v článku internetová reklama.

 • presné zasiahnutie cieľovej skupiny na špecializovaných webových stránkach
 • spätná väzba s návštevníkom stránky
 • zákazník si ihneď môže zakúpiť ponúkaný produkt alebo službu
 • menej vhodná k osloveniu určitých skupín spotrebiteľov – napríklad seniorov, soc. slabých
 • nie je možné hovoriť o štandardnej cene, tá sa totiž môže naprieč webovými stránkami veľmi odlišovať
 • rozporuplný pohľad na efektivitu – reklamy sú často blokované

Vonkajšia reklama

upraviť

Medzi tento typ patria billboardy, pútače, firemné štíty, plagáty atď.

 • možnosť vystavenia na verejnom priestranstve
 • môže osloviť takmer kohokoľvek
 • pohľadové médium – teda krátký čas na preštudovanie celého oznámenia. Uvádza sa, že sú to približne 2–3 sekundy
 • obmedzenie pre vonkajšiu reklamu je tiež dlhý čas na zadanie a umiestenie; typická doba vystavenia billboardu sú dva až tri mesiace

Legislatíva

upraviť
 • Zákon č. 147/2001 Z.z., o reklame: Reklama je prezentácia produktov v každej podobe s cieľom uplatniť ich na trhu.

Iné projekty

upraviť
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Reklama

Literatúra

upraviť
 1. VYSEKALOVÁ J., MIKEŠ J. Reklama – Jak dělat reklamu: 1. vydání. Praha: Grada publishing, 2007. 192 s. ISBN 978-80-247-2001-2
 2. MACHKOVÁ, H. 2006. Medzinárodný marketing, Praha: Grada. 2006. 208 s. ISBN 80-247-1678 
 3. POSPÍŠIL J., ZÁVODNÁ S. L. Jak na reklamu. Praktický průvodce světem reklamy. 1. vyd. Computer Media, 2012. 31–43 s. ISBN 978-80-7402-115-2

Externé odkazy

upraviť