Kinematika je náuka o mechanickom pohybe telies, ktorá skúma zmenu vzájomných polôh telies bez ohľadu na silové pôsobenie v priestore a čase. Tvorí časť klasickej mechaniky. V kinematike sa neprihliada na príčiny pohybu, t. j. neskúmajú sa v nej silové pôsobenia. V kinematických úvahách sa preto pracuje s nehmotnými bodmi, alebo nehmotnými telesami, ktoré majú iba geometrické vlastnosti.

Rozklad rýchlosti na radiálnu a tangenciálnu zložku.

Základné veličiny upraviť

Základnými veličinami kinematiky sú:

  1. Priestor. Kinematika predpokladá spojitý a nekonečný euklidovský priestor, ktorý môže byť zaplnený ľubovoľnými telesami a sám osebe nemá účinok na pohybový stav telesa.
  2. Čas.

Predmet skúmania upraviť

Kinematika skúma najmä nasledovné charakteristiky pohybov:

Ďalej sa kinematika zaoberá analýzou a syntézou (návrhom) pohyblivých mechanizmov.

Zdroje upraviť

  • Jančina J., Pekárek F.: Mechanika II - Kinematika. Alfa Bratislava, 1987.