Kniha proroka Izaiáša

(Presmerované z Kniha Izajáš)

Kniha proroka Izaiáša[pozn 1] alebo Izaiáš[pozn 2] (skratka Iz) je kniha Starého zákona.

Zaraďuje sa medzi prorocké knihy - medzi veľkých prorokov.[1] V Novom zákone je to najcitovanejšia prorocká kniha.[2]

Zbierky prorockých rečí podľa biblistov pochádzajú od Izaiáša (8. stor. pred Kr.) a ďalších dvoch neznámych prorokov (nazývaných Deutero-Izaiáš a Trito-Izaiáš; 6. stor. pred Kr.). Nasvedčujú tomu rôzne obsahové a iné rozdiely v texte.

Kniha má 66 hláv (kapitol) a člení sa na tri časti.

V prvej časti (Izaiáš 1-39) hovorí o tom, ako Izaiáš mával zjavenia o Božej transcendencii a ostro vystupuje proti intrigám. Jediné, čo môže zachovať izraelský národ, je vernosť Božiemu zákonu. Bojoval proti kráľovi Achazovi, ktorý obetoval syna bôžikom. Z jednej strany karhá, ale z druhej strany sľubuje, že príde dieťa, ktoré ich spasí, zachráni – Emanuel. Po Achazovi sa stal kráľom Ezechiáš. Ten chcel uskutočniť reformy a Izaiáš sa stal jeho poradcom. Asýrčania napádali aj Južné (Júdske) kráľovstvo, ale Izaiáš hovoril, že sa nemajú vzdať. Roku 701 pred Kr. bol Jeruzalem ešte zachránený. Po Ezechiášovej smrti upadol Izaiáš do nemilosti, ale stále sa snažil povzbudiť ľud. Jeho proroctvá končia : Emanuel príde a spasí ľud.

Druhá časť (Izaiáš 40-55; Deutero-Izaiáš) bola napísaná ku koncu exilu. Opisuje ťažké obdobie, keď chcel potešiť izraelský národ a snažil sa odpovedať na otázky. Hlásal, že babylonské božstvá padnú. V tomto období badať príklon k univerzalizmu, Boh stvoril celý svet a je Pánom histórie. Keď dal kráľ Kýros Židom slobodu, začali uvažovať či to nie je Mesiáš. Ale Izaiáš vravel, že Mesiáš nebude bojovník ale pokorný služobník, ktorý ich obnoví z vnútra a dá život mnohým, čo Židia nikdy nepochopili. Keď sa vrátili do Júdska, mestá boli zničené, žili tu cudzie národy a boli proti nim ešte aj Samaritáni. Mysleli si, že prosby prorokov sa vyplnia hneď. Riešila sa tiež otázka, či postaviť, alebo nepostaviť chrám.

Autor tretej časti (Izaiáš 56-66; Trito-Izaiáš) je anonymný prorok, ktorého spis pridali k Izaiášovi. Je proti pesimistom, dáva Židom znovu odvahu a hovorí, že príčinou prekážok je hriech. Vraví, že Boh čoskoro ustanoví nový svet, že Boh je otec, ktorý odpúšťa a je verný svojmu ľudu. V otázke cudzincov je za to, aby mali prístup do chrámu, ale aby mali vyhradené miesto vzadu. Opisuje blaho Jeruzalemu aj obnovenie chrámu roku 515 pred Kr. za Nehemiáša a Ezdráša.

Poznámky

upraviť
  1. Názov Kniha proroka Izaiáša je používaný v slovenskom rímskokatolíckom vydaní, ako skratka sa tam uvádza Iz.
  2. Názov Izaiáš je používaný v slovenskom evanjelickom a ekumenickom vydaní, ako skratka sa tam uvádza Iz.

Referencie

upraviť
  1. Študijná Biblia. Banská Bystrica; [Bratislava] : Slovenská biblická spoločnosť; Porta libri, 2015. 2516 s. ISBN 978-80-8156-052-1. S. 1107.
  2. HERIBAN, Jozef. Úvody do Starého i Nového zákona s výberovou a tematicky zoradenou bibliografiou. Trnava; Rím : Spolok svätého Vojtecha; Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, 1997. 477 s. ISBN 80-7162-191-9. S. 245.

Pozri aj

upraviť

Literatúra

upraviť

Ďalšia literatúra

upraviť

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť