Kodifikačná príručka

publikácia, ktorá kodifikuje normy a smernice pre používanie jazyka

Kodifikačná príručka je príručka, ktorá kodifikuje nejaký jazyk.

Slovenčina upraviť

Kodifikačné príručky pre slovenčinu (jej pravopis, gramatiku a výslovnosť) vytvorila SAV, SPN, UK, MS a ako záväzné ich stanovuje právnou normou Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Naposledy tak urobilo 15. marca 2021 (MK-3620/2021-110/6659).

Toto opatrenie znie nasledovne:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
podľa § 2 ods. 2 zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

schvaľuje
kodifikovanú podobu štátneho jazyka obsiahnutú v týchto kodifikačných príručkách:

a) Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava, Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 4. vydanie 2013,
b) Krátky slovník slovenského jazyka. Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej, 5. vydanie 2020,
c) Kráľ, A. : Pravidlá slovenskej výslovnosti. Martin, Matica slovenská, 2. vydanie 2009,
d) Ružička, J. a kolektív: Morfológia slovenského jazyka. Bratislava, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1996.[pozn 1]

V týchto kodifikačných príručkách sú zahrnuté všeobecne platné a všeobecne záväzné normy slovenského spisovného jazyka.

Zrušuje sa dokument č. MK-1973/2014-110/10343 o vyhlásení kodifikovanej podoby štátneho jazyka z 13. júna 2014.

Treba poznamenať, že známe viacdielne slovníky Slovník slovenského jazyka z rokov 1959-1968 (dostupný aj online) a Slovník súčasného slovenského jazyka, ktorý v súčasnosti postupne vychádza (dostupný aj online), nie sú kodifikačnými príručkami a sú teda v súčasnosti irelevantné pokiaľ ide o to, či je nejaké slovo či jeho pravopis spisovné. To isté platí pre akékoľvek slovníky cudzích slov, ktoré na Slovensku vyšli.

Dostupnosť online upraviť

Pravidlá slovenského pravopisu, Krátky slovník slovenského jazyka staršie verzie a Morfológia slovenského jazyka sú dostupné aj online na stránkach Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV:

Poznámky

Krátky slovník slovenského jazyka vydaný v roku 2020 Maticou slovenskou nie je online.[1]

Krátky slovník slovenského jazyka je aj na týchto súkromných stránkach (http://www.slex.sk/), ktoré však majú problém, že nemožno vzhľadom na súkromný charakter zaručiť ich spoľahlivosť a okrem toho uvádzajú, že použili Krátky slovník slovenského jazyka z roku 1987 (teda veľmi staré vydanie), hoci v skutočnosti text, ktorý obsahujú, je niektoré novšie vydanie.

Poznámky upraviť

  1. V opatrení MK SR je chybne uvedený rok, správne je 1966.

Referencie upraviť

  1. Matica slovenská vydala aktualizovaný Krátky slovník slovenského jazyka [online]. www.skolske.sk, [cit. 2021-08-04]. Dostupné online.

Externé odkazy upraviť

  • Kodifikovaná podoba vyhlásenie 2021 [online]. Bratislava: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, 15.3.2021, [cit. 2021-06-20]. Dostupné online.