Kodifikačná príručka

publikácia, ktorá kodifikuje normy a smernice pre používanie jazyka

Kodifikačná príručka je príručka, ktorá kodifikuje nejaký jazyk.

SlovenčinaUpraviť

Kodifikačné príručky pre slovenčinu (jej pravopis, gramatiku a výslovnosť) vyhotovila SAV a v jednom prípade SPN a ako záväzné ich stanovuje právnou normou Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Naposledy tak urobilo Opatrením Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 19. decembra 2013 č. MK – 3707/2013-110/23267 o vyhlásení kodifikovanej podoby štátneho jazyka podľa zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Toto opatrenie znie nasledovne:
Čl. 1: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vyhlasuje s účinnosťou od 20. decembra 2013 kodifikovanú podobu štátneho jazyka.
Čl. 2: Za kodifikovanú podobu štátneho jazyka Slovenskej republiky sa oficiálne vyhlasujú všeobecne platné a všeobecne záväzné normy spisovného jazyka, ktoré obsahujú tieto kodifikačné príručky:

a) Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava, Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 4. vydanie 2013.
b) Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava, Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 4. vydanie 2003.
c) Kráľ, Á.: Pravidlá slovenskej výslovnosti. Martin, Matica slovenská, 2. vydanie 2009.
d) Ružička, J. a kolektív: Morfológia slovenského jazyka. Bratislava, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1966.

Čl. 3: Ruší sa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 8. apríla 2008 č. 1501/2008-10/5088 o vyhlásení kodifikovanej podoby štátneho jazyka.
Čl. 4 Toto opatrenie nadobúda účinnosť 20. decembra 2013.

Treba poznamenať, že známe viacdielne slovníky Slovník slovenského jazyka z rokov 1959-1968 (dostupný aj online) a Slovník súčasného slovenského jazyka, ktorý v súčasnosti postupne vychádza (dostupný aj online), nie sú kodifikačnými príručkami a sú teda v súčasnosti irelevantné pokiaľ ide o to, či je nejaké slovo či jeho pravopis spisovné. To isté platí pre akékoľvek slovníky cudzích slov, ktoré na Slovensku vyšli.

Dostupnosť onlineUpraviť

Pravidlá slovenského pravopisu, Krátky slovník slovenského jazyka a Morfológia slovenského jazyka sú dostupné aj online na stránkach Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV:

Pozn.: Krátky slovník slovenského jazyka je aj na týchto súkromných stránkach (http://www.slex.sk/), ktoré však majú problém, že nemožno vzhľadom na súkromný charakter zaručiť ich spoľahlivosť a okrem toho uvádzajú, že použili Krátky slovník slovenského jazyka z roku 1987 (teda veľmi staré vydanie), hoci v skutočnosti text, ktorý obsahujú, je niektoré novšie vydanie.

Externé odkazyUpraviť

  • OPATRENIE Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 19. decembra 2013 č. MK – 3707/2013-110/23267 o vyhlásení kodifikovanej podoby štátneho jazyka podľa zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov [online]. MK SR, 2013-12-19, [cit. 2014-02-20]. Dostupné online.