Koordinačná väzba

Koordinačná alebo donorno-akceptorná väzba je kovalentná väzba, ktorá môže vzniknúť tak, že atóm s dvojelektrónovým valenčným orbitálom utvorí väzbu s atómom, ktorému chýba celý elektrónový pár do oktetu, čiže má prázdny, vakantný orbitál (namiesto oktetu má sextet). Je charakteristická pre d-prvky. Stretávame sa s ňou v katióne H3O+ a NH4+. Taký príklad je pri zlučovaní xenónu s kyslíkom na oxid xenoničelý (XeO4) alebo pri zlučovaní amoniaku NH3 s fluoridom boritým (BF3).

Atóm, ktorý dodáva väzbové elektrónové páry, je donorom, a ten, ktorý ich prijíma, je akceptorom. Ich základné stavebné častice môžu byť molekuly, v ktorých nie sú iónové väzby, v takom prípade dávame celý vzorec zlúčeniny do hranatej zátvorky:

[NH3BF3], [Pt(NH3)2Cl2], [NH2CH2CH2NH2PtCl2]

Ak je komplexná zlúčenina zložená z iónov, z ktorých jeden je komplexný, v takom prípade píšeme do hranatej zátvorky len komplexný ión:

[Cu(NH3)4]2+, [Co(NH3)6]2+