Kovariančná matica

Kovariančná matica (iné názvy: variančná matica, variančno-kovariančná matica) je v teórii pravdepodobnosti a matematickej štatistike matica, ktorá má na priesečníku i-teho riadku a j-teho stĺpca kovarianciu medzi i-tym a j-tym prvkom náhodného vektora.

Definícia

upraviť

Majme p-rozmerný náhodný vektor  . Nech pre jednotlivé disperzie skalárnych náhodných premenných  , kde  , platí, že sú konečné, teda:  . Potom symetrická matica rozmeru  , ktorá má na priesečníku i-teho riadku a j-teho stĺpca kovarianciu prvkov   a  , teda číslo  , pre  , sa nazýva kovariančnou maticou náhodného vektora  .

Predchádzajúcu definíciu zapíšeme aj symbolicky. Kovarianciu dvoch prvkov daného náhodného vektora   označíme symbolom  , teda:

 

Pričom samozrejme zo základných vlastností kovariancie vieme, že platí:

 

Matica bude potom vyzerať nasledovne:

 

Vďaka vyššie spomenutej vlastnosti kovariancie môžeme maticu prepísať aj do tvaru:

 

Označenie

upraviť

Ako vyplýva už z vyššie uvedeného, v prevažnej väčšine literatúry sa používa na označenie kovariančnej matice veľké grécke písmeno sigma   (príp.  ) alebo  .

Vlastnosti

upraviť

Kovariančná matica má niekoľko dôležitých vlastností. V definícii môžeme pre zjednodušenie označiť:

 

a

 
  • Kovariančná matica je symetrická a kladne semidefinitná matica, ktorá má na diagonále disperzie náhodných premenných  .
  • Kovariančnú maticu možno vyjadriť v nasledovnom tvare:
 
  • Majme maticu  , ktorá má rozmery   a k-rozmerný náhodný vektor  . Potom pre kovariančnú maticu náhodného vektora   definovaného nasledovným vzťahom:
 

platí, že:

 
  • LAMOŠ, František; POTOCKÝ, Rastislav. Pravdepodobnosť a matematická štatistika – Štatistické analýzy. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 1998. ISBN 80-223-1262-2. Kapitola Náhodné premenné a náhodné vektory., s. 344.
  • ŠTULAJTER, František. Odhady v náhodných procesoch. Bratislava : ALFA – vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, 1989. ISBN 80-05-00052-9. Kapitola Základy pravdepodobnosti, s. 288.
  • FILOVÁ, Lenka. Náhodné vektory [online]. [Cit. 2012-09-05]. Dostupné online. [nefunkčný odkaz]
  • JANKOVÁ, Katarína; PÁZMAN, Andrej. Pravdepodobnosť a štatistika. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2011. ISBN 978-80-223-2931-6. Kapitola Stredná hodnota a momenty. Úvod do teórie Lebesgueovho integrálu., s. 150.
  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Covariance matrix na anglickej Wikipédii.