Má dať (iné názvy pozri nižšie) je v účtovníctve ľavá strana účtu[1].[2]. Opakom je dal.

Ľavou stranou účtu sa v podvojnom účtovníctve rozumie:

Iné názvyUpraviť

Názvy ľavej strany účtu sú má dať, strana ,,má dať`` (skratka MD alebo Md) , debet, debetná strana, dlžnícka strana, historicky aj: (strana) vzal. Zaúčtovanie na ľavej strane účtu sa označuje aj ako (pri)písanie/(za)účtovanie/zápis na ťarchu účtu (resp. staršie ...na vrub účtu a historicky aj ...k ťarche účtu), debitovanie účtu (resp. menej vhodne debetovanie účtu) alebo zaťaženie/zaťažovanie účtu (resp. historicky obťaženie účtu); starší ekvivalent ťarchopis (vrubopis) sa dnes už používa len v istých špecifických významoch.[2][5][6][7][8][9][10][11][12][13]

Pôvod názvovUpraviť

Výraz „má dať“ vznikol ako preklad stredovekého latinského označenia ľavej strany účtu používaného v Taliansku, ktoré znelo debet dare (neskôr skrátene „debet“), čo znamená doslova „má dať“, „je povinný dať“[pozn 1]. Toto označenie sa pôvodne používalo len v súvislosti s osobnými účtami na označenie tej strany osobného účtu, kde sa zapisovali pohľadávky účtujúceho podnikateľa (teda, že zákazník podnikateľovi „má dať“ peniaze), t. j. ľavej strany osobného účtu. Dnes už je výraz „má dať“ či „debet“ čisto tradičný a nemá nijaký obsahový význam.[2][17][18]

PrehľadUpraviť

Prehľad synoným používaných v súvislosti s účtovaním na účet[19][pozn 2]:

Má dať Dal
Účt. zápisy na ľavej strane
Účt. zápisy na strane „má dať“/MD
Účt. zápisy na dlžníckej strane
Účt. zápisy na debetnej strane
Účt. zápisy na strane debet
Účt. zápisy na ťarchu účtu
Účt. zápisy na vrub účtu
Debitovanie/Zaťaženie účtu
Účt. zápisy na pravej strane
Účt. zápisy na strane „dal“/D
Účt. zápisy na veriteľskej strane
Účt. zápisy na kreditnej strane
Účt. zápisy na strane kredit
Účt. zápisy k dobru účtu
Účt. zápisy v prospech účtu
Kreditovanie účtu

PoznámkyUpraviť

 1. Debet je 3. osoba jednotného čísla oznamovacieho spôsobu prítomného času slovesa dēbēre, ktoré znamená o.i. dlhovať, byť zaviazaný, byť povinný, mať, musieť, smieť. Dare znamená o.i. dať, darovať, určiť, konať.[14][15][16]
 2. Ďalšie zdroje uvedené vyššie.

ReferencieUpraviť

 1. SOUKUPOVÁ, Božena; ŠLOSÁROVÁ, Anna; BAŠTINCOVÁ, Anna. Účtovníctvo. 2. vyd. Bratislava : Iura edition, 2004. (EKONÓMIA; zv. 132.) ISBN 80-8078-020-X. S. 75.
 2. a b c MÁ DÁTI. In: JELÍNEK, Jaroslav, ed. Ekonomická encyklopedie 1 A-O. 2., přeprac. vyd. Praha: Svoboda, 1984. s. 508.
 3. SOUKUPOVÁ, Božena; ŠLOSÁROVÁ, Anna; BAŠTINCOVÁ, Anna. Účtovníctvo. 2. vyd. Bratislava : Iura edition, 2004. (EKONÓMIA; zv. 132.) ISBN 80-8078-020-X. S. 79-87.
 4. ÚČET. In: JELÍNEK, Jaroslav, ed. Ekonomická encyklopedie 2 P-Z. 2., přeprac. vyd. Praha: Svoboda, 1984. s. 539-543. konkrétne s. 540.
 5. SOUKUPOVÁ, Božena; ŠLOSÁROVÁ, Anna; BAŠTINCOVÁ, Anna. Účtovníctvo. 2. vyd. Bratislava : Iura edition, 2004. (EKONÓMIA; zv. 132.) ISBN 80-8078-020-X. S. 75-76.
 6. ťarcha. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a uprav. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X.
 7. vrub. In: Slovník slovenského jazyka. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1959–1968. Dostupné online.
 8. debitovať. In: Slovník cudzích slov (akademický). 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2005. 1054 s. Dostupné online. ISBN 80-10-00381-6.
 9. ŠLOSÁR, Rudolf. Dejiny účtovníctva na Slovensku. 1. vyd. Bratislava : Iura edition, 2008. 234 s. (EKONÓMIA; zv. 269.) ISBN 978-80-8078-227-6. S. 22.
 10. BLECHOVÁ, Beata; JANOUŠKOVÁ, Jana. Podvojné účetnictví v příkladech: 2012. 12. vyd. Praha : Grada, 2012. Dostupné online. ISBN 978-80-247-4185-7. S. 12. (po česky)
 11. http://bara.ujc.cas.cz/psjc/img.php/img/585/44411399_138048_24708_658
 12. ťarchopis. In: Veľký slovensko-ruský slovník. zv. V. T-Vú. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1995. 695 s. ISBN 80-224-0204-4. S. 33.
 13. JÁNOŠOVÁ, Dana. Daňový dobropis a ťarchopis [online]. Žilina: epi.sk, 1.2.2001, [cit. 2015-03-01]. Dostupné online.
 14. debeo. In: GEORGES, Karl Ernst. Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch. Unveränd. Nachdr. der 8., verb. und verm. Aufl. von Heinrich Georges. Darmstadt : Wiss. Buchges, 1913. dostupné online
 15. do. In: GEORGES, Karl Ernst. Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch. Unveränd. Nachdr. der 8., verb. und verm. Aufl. von Heinrich Georges. Darmstadt : Wiss. Buchges, 1913. dostupné online
 16. dēbeō. In: PRAŽÁK, Josef Miroslav; SEDLÁČEK, Josef; NOVOTNÝ, František. Latinsko-český slovník 1. (A – K). 17., V SPN 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. 354-355.
 17. LITTLETON, A. Ch. Essays on Accountancy. University of Illinois Press, 1961., s. 29.
 18. SANGSTER, Alan. The Genesis of Double Entry Bookkeeping [online]. [Cit. 2015-03-01]. Pozri s. 8. [prpg.usp.br/dcms/uploads/arquivos/PPGCC/TEXTO_ALAN 20SANGSTER.pdf Dostupné online.] (po anglicky)
 19. SOUKUPOVÁ, Božena; ŠLOSÁROVÁ, Anna; BAŠTINCOVÁ, Anna. Účtovníctvo. 2. vyd. Bratislava : Iura edition, 2004. (EKONÓMIA; zv. 132.) ISBN 80-8078-020-X. S. 76.

Pozri ajUpraviť