Manažérizmus (riadenie manažérmi)

Manažérizmus (staršie aj menežérizmus alebo menedžérizmus; angl. managerialism) je presvedčenie či názorový prúd, podľa ktorého je želateľné, aby súkromné podniky aj verejné organizácie riadili najmä manažéri, resp. systém riadenia súkromných podnikov a verejných organizácií založený najmä na manažéroch. Presnejšie definície sa rôznia.

DefinícieUpraviť

A) Definície ako snaha/proces prechodu:
Manažérizmus je súbor presvedčení, ktoré podporujú názor, že manažment (najčastejšie sa myslí klasický manažment taylorovského alebo podobného typu) je najdôležitejším a najlepším prvkom dobrej správy a dobrého vládnutia, a že preto treba zveriť správu a vládnutie v organizáciách, podnikoch a štáte najmä manažérom (teda že manažérska revolúcia je žiadaným javom) a treba sa venovať zdokonaľovaniu manažmentu vo všetkých verejných aj súkromných podnikoch.

S touto definíciou súvisí aj definícia manažérizmus ako „sociologická koncepcia, ktorá sa zaoberá vývojom, spoločenským charakterom a úlohou vrstvy manažérov v prechode k manažérskej spoločnosti" (teda v manažérskej revolúcii)

B) Definície ako stav:
Manažérizmus je manažérsky systém (riadenia), teda systém riadenia podnikov a štátu založený na odbornosti a nie na vlastníkoch kapitálu (teda na oddelení riadenia a vlastníctva) a/alebo nie na vplyve aktuálne vládnucej politickej strany.

Z predchádzajúcej definície nepriamo vyplýva aj ďalšia častá definícia, že manažérizmus je uplatňovanie manažérskych praktík zo súkromného sektora v iných organizáciách, najmä vo verejnej správe.

ZdrojeUpraviť

  • manažerismus. In: Malá československá encyklopedie. Vyd. 1. Zväzok IV M – Pol. Praha : Academia, 1986. 992 s. S. 73.
  • manažerismus. In: ŽALOUDEK, Karel. Encyklopedie politiky. 1. vyd. Praha : Libri, 1996. 511 s. ISBN 80-85983-11-7.
  • manažerizmus in: Filit
  • managerialism. In: BEALEY, Frank. The Blackwell Dictionary of Political Science : A User's Guide to Its Terms. Oxford, UK ; Malden, Mass. : Blackwell Publishers, 1999. 384 s. ISBN 0631206949.
  • managerialism in: Collins English Dictionary, 2000
  • Skalická, M.: NPM a využití informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě, 2006 (diplomová práca) Diplomova_prace.doc
  • DETTLING, Heinz-Uwe. Die Entstehungsgeschichte des Konzernrechts im Aktiengesetz von 1965. Tübingen : Mohr, 1997. 428 s. ISBN 978-3-16-146630-4.
  • SZELÍNYI Iván. The rise of managerialism: the ‘new’ class after the fall of communism. In: BOJE, Thomas; STEENBERGEN, Bart van; WALBY, Sylvia, eds. European Societies : Fusion or Fission?. London ; New York : Routledge, 1999. 270 s. ISBN 0-415-19843-7. S. 215-233.
  • HERMAN, Chaya. Prophets and Profits : Managerialism and the Restructuring of Jewish Schools in South Africa. Pretoria : HSRC Press ; Chicago, IL : Distributed in North America by Independent Publishers Group, 2006. 352 s. ISBN 0796921148. (uvádza aj modernejšie verzie definície)